Землеустройство и кадастр
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.60 (5 Голоса)

Тести 1. Загальні дані про геодезію

Питання 1

75

Геодезія – наука про

 

Складання планів, карт, а також профілів, як поздовжніх так і поперечних.

75

Виміри, які проводять для визначення форми і розмірів Землі та зображення її поверхні на площині.

 

Точну форму та розміри Землі, як планети.

 

Землеподіл.

 

Розробкою методів складання географічних карт на великій частині земної поверхні.

Питання 2

75

Геодезію поділяють на:

 

Елементарну геодезію та привілейовану геодезію.

 

Елементарну геодезію та складну геодезію.

75

Вищу геодезію і нижчу геодезію.

 

Елементарну геодезію та вищу геодезію.

 

Нижчу геодезію та привілейовану геодезію.

Питання 3

100

Які розміри земного еліпсоїду за Ф. М.Красовським

(велика напіввісь а, м мала напіввісь в, м)

 

6 375 245 6 354 893

 

6 376 896 6 355 833

 

6 378 385 6 356 968

100

6 378 245 6 356 863

 

6 378 249 6 356 515

Питання 4

75

Початковим меридіаном прийнято вважати :

 

Екватор.

 

Меридіан, що проходить через центр "шестиградусної зони".

 

Меридіан, що проходить через місто Миколаїв (Україна).

75

Меридіан який проходить через м. Гринвіч поблизу Лондона (Англія).

 

Меридіан який розділяє "шестиградусні зони".

Питання 5

75

Виконане з певною точністю графічне зображення на папері великої ділянки Землі або всієї Землі з урахуванням її загальної кривизни як планети, називають:

 

Поздовжнім профілем.

 

Схемою.

 

Планом.

 

Картосхемою.

75

Картою.

Тема 2. Масштаби планів. Точність масштабу. Умовні знаки об’єктів місцевості. Рельєф місцевості

Питання 6

75

Масштабом плану (карти) називають:

 

Ступінь зменшення ліній місцевості при перенесенні їх на папір.

75

Відношення довжини лінії на плані (карті) до довжини горизонтальної проекції цієї лінії на місцевості.

 

Деяке зменшення ліній.

 

Величину, яку використовують при складанні планів(карт).

 

Відношення довжини горизонтальної проекції лінії на місцевості до довжини цієї лінії на плані (карті) .

Питання 7

75

Графічні масштаби поділяються на:

 

Числові та лінійні.

 

Лінійні та градусні.

 

Сотенні та числові.

75

Лінійні та поперечні.

 

Числові та поперечні.

Питання 8

100

При складанні плану в масштабі 1 : 500, точність масштабу буде становити:

 

0,05 см.

 

0,05 км.

 

0,05 мм.

100

0,05 м.

 

0,05 дм.

Питання 9

100

Картографічні умовні знаки представляють систему –

 

Графічних позначень.

 

Кольорових та графічних позначень.

 

Літерно-цифрових та лінійних позначень.

100

Графічних, кольорових та літерно-цифрових позначень.

 

Літерно-цифрових, кольорових та числових позначень.

Питання 10

75

Найвищу точку гори називають –

 

Пагорб.

 

Водотік.

 

Височина.

75

Вершина.

 

Пік.

Тема 3. Орієнтування ліній на місцевості. Азимути. Бусоль

Питання 11

100

Азимут магнітний відрізняється від азимута астрономічного на величину

100

Схилення магнітної стрілки.

 

Добового схилення магнітної стрілки.

 

Зближення меридіанів.

 

Вікового схилення магнітної стрілки.

 

Річного схилення магнітної стрілки.

Питання 12

100

Азимут відрізняється від дирекційного кута на величину

 

Різниці довгот меридіану, що проходить через дану точку та осьового меридіану.

 

Добутку синуса широти точки на різницю довгот меридіану, що проходить через дану точку та осьового меридіану.

 

Схилення магнітної стрілки.

100

Зближення меридіанів.

 

Добового схилення магнітної стрілки.

Питання 13

75

Азимут це –

 

Кут між південним напрямом меридіана і напрямом даної лінії, відрахований за годинниковою стрілкою.

 

Кут між північним напрямом меридіана і напрямом даної лінії, відрахований за годинниковою стрілкою.

 

Кут між південним напрямом меридіана і напрямом даної лінії, відрахований проти годинникової стрілки.

 

Кут між північним напрямом меридіана і напрямом даної лінії, відрахований проти годинникової стрілки.

75

Кут між північним напрямом меридіана і напрямом даної лінії, відрахований за годинниковою стрілкою.

Питання 14

75

Процес польових вимірювань, які проводяться з метою виготовлення планів, карт і профілів, називається

 

Рекогносцировкою.

75

Зйомкою.

 

Юстировкою.

 

Підготовчими роботами.

 

Побудовою плану, карти, профілів.

Питання 15

75

Бусоль це прилад для вимірювання

75

Азимутів, румбів і горизонтальних кутів.

 

Перевищень.

 

Азимутів.

 

Довжин ліній.

 

Румбів.

Тема 4. Координати в геодезії

Питання 16

75

Довгота точки – це

75

Кут.

 

Відстань.

 

Відмітка.

 

Умовне позначення.

 

Перевищення.

Питання 17

75

В геодезії за вісь ординат приймають:

 

Магнітний меридіан.

 

Початковий меридіан.

 

Географічний меридіан.

 

Осьовий меридіан.

75

Екватор

Питання 18

100

Обернена геодезична задача полягає в тому, що:

 

За координатами початку лінії, її дирекційному куту та горизонтальному прокладенню обчислюють координати кінця цієї лінії.

100

За координатами кінців лінії АВ обчислюють дирекцій ний кут та горизонтальне прокладення цієї лінії.

 

За значенням дирекційного кута лінії визначають її астрономічний азимут.

 

За відомим схиленням магнітної стрілки та зближенням меридіанів обчислюють координати точок.

 

За географічними координатами точки на карті обчислюють зближення меридіанів.

Питання 19

75

Як визначаються географічні координати по топографічній карті?

 

За лінійним масштабом.

 

За номенклатурою карти.

75

При допомозі мінутної рамки.

 

За схемою зближення меридіанів.

 

За масштабом закладень.

Питання 20

75

Що є приростами координат?

 

Широта та довгота точок.

75

Довжини проекцій ліній на осі координат.

 

Азимути та румби.

 

Висота над рівневою поверхнею.

 

Довжини ліній між координатами.

Тема 5. Теодолітна зйомка

Питання 21

75

Основним приладом з допомогою якого виконується теодолітна зйомка є:

75

Теодоліт.

 

Нівелір.

 

Бусоль.

 

Екер.

 

Екліметр.

Питання 22

75

Підчас теодолітної зйомки вимірювання відстаней між точками теодолітного ходу проводять за допомогою:

 

Нитяного далекоміра.

 

Екліметра.

75

Мірної стрічки.

 

Лінійки Дробишева.

 

Двометрового сажня.

Питання 23

75

За допомогою нитяного віддалеміра можна визначити:

 

Перевищення.

75

Відстані.

 

Горизонтальні кути.

 

Вертикальні кути.

 

Азимути.

Питання 24

75

Під час теодолітної зйомки результати польових вимірювань заносять у:

75

Польовий журнал і на абрис.

 

Зошит.

 

План теодолітної зйомки.

 

Пам’ять комп’ютера теодоліта.

 

Пікетажну книжку.

Питання 25

100

Метою прив’язки полігона є:

100

Передача азимута від опорних пунктів на сторону полігона, та координат на одну з вершин полігона.

 

Передача від опорних пунктів координат на одну з вершин полігона.

 

Передача координат від однієї вершини пункту теодолітного ходу на наступну вершину.

 

Передача азимута від опорних пунктів на сторону полігона, та координат на одну з вершин полігона.

 

Передача азимута та координат з вершин полігона на опорні пунктів.

Тема 6. Обчислювальна обробка теодолітних ходів

Питання 26

100

Як визначити похибку, що отримана в результаті вимірювання кутів?

 

Обчислити за координатами напрямки ліній.

 

Повторне вимірювання кутів.

100

Обчислити кутову нев’язку.

 

Обчислити азимути ліній.

 

Неможливо.

Питання 27

75

Різниця між сумою виміряних кутів і теоретичною сумою кутів зімкнутого багатокутника дорівнює –

 

Величині абсолютної лінійної нев’язки.

 

Величині допустимої лінійної нев’язки.

 

Величині допустимої кутової нев’язки.

 

Величині лінійної нев’язки.

75

Величині кутової нев’язки.

Питання 28

75

Нев’язка в приростах координат теодолітного ходу розподіляється:

 

В найкоротші сторони.

 

Лише вносячи поправку в довжину будь-якої лінії.

 

Порівну на всі сторони ходу.

75

Пропорційно довжинам ліній ходу.

 

В найдовші сторони.

Питання 29

100

Сума ув’язаних приростів координат діагонального ходу дорівнює:

100

Різниці координат кінцевої та початкової точки ходу.

 

Різниці координат початкової та кінцевої точки ходу.

 

Сумі координат початкової та кінцевої точки ходу.

 

Сумі координат кінцевої та початкової точки ходу.

 

Нулю.

Питання 30

75

Контролем правильності обчислення координат точок замкнутого теодолітного ходу є:

75

Вихід на координати початкової точки.

 

Вихід на координати кінцевої точки.

 

Обчислення площі полігону за координатами його вершин.

 

Обчислення кутової нев’язки.

 

Посторінковий контроль.

Тест  7. Побудова планів

Питання 31

75

План теодолітної зйомки будують за:

50

Результатами польових вимірів.

75

Прямокутними координатами вершин теодолітного ходу.

 

Азимутами та довжинами сторін полігону.

 

Румбами та довжинами сторін полігону.

 

Виправленими приростами координат ліній теодолітного ходу.

Питання 32

75

Відстань між точками на плані відповідає на місцевості

 

Довжині лінії між цими точками.

75

Горизонтальному прокладенню лінії.

 

Ухилу лінії.

 

Румбу лінії.

 

Приросту координат лінії.

Питання 33

75

Побудова координатної сітки виконується за допомогою:

75

Лінійки Дробишева.

 

Мірної стрічки.

 

Рулетки.

 

Учнівської лінійки.

 

Масштабної лінійки.

Питання 34

100

Розходження між точними розмірами діагоналей та сторін квадратів координатної сітки має бути не більше –

 

1,0мм.

100

0,2мм.

 

0,1мм.

 

0,5мм.

 

2,0мм.

Питання 35

100

Контролем правильності побудови плану за результатами теодолітної зйомки є:

100

Відповідність румбів і довжин ліній на плані тим же показникам у відомостях обчислення координат.

 

Відповідність румбів ліній на плані тим же показникам у відомостях обчислення координат.

 

Відповідність довжин ліній на плані тим же показникам у відомостях обчислення координат.

 

Нанесені на план контури і предмети внутрішньої ситуації.

 

Нанесені на план точки діагонального ходу.

Тема 8. Визначення площ

Питання 36

75

Найточнішим способом визначення площ є:

75

Аналітичний.

 

Графічний.

 

Механічний.

 

Комбінування аналітичного з графічним способом.

 

Графічний спосіб в поєднанні з механічним.

Питання 37

100

Графічним способом обчислюються площі ділянок:

 

Що мають трикутну форму.

 

Що мають форму прямокутника.

100

За результатами вимірів ділянок на місцевості, якщо границі їх прямолінійні і фігура ділянки має просту геометричну форму.

 

Що мають форму трапеції.

 

Що мають будь-яку форму.

Питання 38

100

Величина ціни поділки планіметра залежить від:

 

Кількості кареток на планіметрі.

 

Марки планіметра.

100

Довжини обвідного важеля та масштабу плану.

 

Довжини полюсного важеля та масштабу плану.

 

Довжини обвідного та полюсного важеля.

Питання 39

75

До якого способу визначення площ відноситься визначення площі за допомогою палетки з паралельними лініями:

 

Комбінації аналітичного та графічного способів.

 

Комбінації всіх способів.

 

Аналітичного.

75

Графічного.

 

Механічного.

Питання 40

75

Планіметр це прилад, який дає змогу шляхом обводу контуру визначити площу –

 

Прямолінійних фігур.

75

Фігури будь-якої форми.

 

Фігур криволінійних форм.

 

Фігур, площу, яких не можливо визначити аналітичним або графічним способом.

 

Фігур, що мають правильну геометричну форму.

Тест  9. Геометричне нівелювання

Питання 41

75

Яким нівелюванням найбільш точно можна визначити перевищення між двома точками

75

Геометричним.

 

Тригонометричним.

 

Гідростатичним.

 

Стереофотограмметричним.

 

Аерорадіонівелюванням.

Питання 42

100

Відстань від вершини кута повороту кривої до її середини називається:

 

Доміром.

100

Бісектрисою.

 

Тангенсом.

 

Радіусом.

 

Пікетом.

Питання 43

75

Під нівелюванням розуміють польові вимірювальні роботи в результаті яких визначають:

75

Перевищень між окремими точками з наступним обчисленням.

 

Висоти окремих точок.

 

Висоти пікетних точок.

 

Відстані між точками.

 

Відстані між пікетними точками та визначають їх висоти.

Питання 44

75

Нівелювання сітки квадратів, коли не можливо провести зйомку з однієї станції, проводиться з станцій кількість яких має бути:

 

Не проводиться.

 

Максимум три.

75

Мінімум три.

 

Дві.

 

Якомога більшою.

Питання 45

75

Інтерполювання горизонталей може проводитися:

 

Тільки аналітичним способом.

 

Аналітичним способом та частковим поєднанням з графічним.

 

Лише графічним способом.

 

Окомірно.

75

Аналітичним способом, графічним, а при набутті певного досвіду і окомірно.

Тест 10. Мензульна зйомка

Питання 46

75

Перевага мензульної зйомки над тахеометричною обумовлена тим, що:

 

Не треба робити складних обчислень.

 

Не проводяться виміри на місцевості.

75

План місцевості будується в полі.

 

Не складається план місцевості.

 

План місцевості будується в камеральних умовах.

Питання 47

75

Приведення мензули в робоче положення складається з таких операцій:

75

Центрування, нівелювання та орієнтування.

 

Центрування та орієнтування.

 

Нівелювання та орієнтування.

 

Орієнтування.

 

Центрування та нівелювання.

Питання 48

75

Місце нуля вертикального круга кіпрегеля КА-2 має дорівнювати:

 

270°.

 

0°.

 

180°.

75

90°.

 

360°.

Питання 49

100

Максимальна відстань між пікетними точками під час зйомки рельєфу та ситуації при масштабі зйомки 1:1000 та висоті перерізу рельєфу 0,5-1,0 м дорівнює:

 

100м.

 

200м.

100

20м.

 

2м.

 

50м.

Питання 50

75

Зйомка ситуації та рельєфу проводиться з:

 

Однієї точки зйомочного обґрунтування.

75

Усіх точок зйомочного обґрунтування.

 

Двох точок зйомочного обґрунтування.

 

Як мінімум трьох точок зйомочного обґрунтування.

 

Як максимум з двох точок зйомочного обґрунтування.