Тесты по темам:

 

Тести з туризму (укр)

Видатки, пов'язані з обслуговуванням фінансових вкладень організації, такі як оплата послуг банку й/або депозитарію за зберігання фінансових вкладень, надання виписки з рахунку депо й т. п., зізнаються:

A Надзвичайними видатками

B Позареалізаційними видатками

C Операційними видатками

. У випадку якщо для придбання інвестиційного активу витрачені позикові кошти, отримані на меті, не пов'язані з його придбанням, нарахування відсотків за використання зазначених позикових коштів провадяться по:

A По найбільшій ставці по кредитах, отриманим організацією у звітному періоді

B По ставці рефінансування

C Середньозваженій ставці

. Податки стягуються у формі:

A Примуса

B Відчуження

C Омани

. До фінансових вкладень організації ставляться:

A Векселя, видані організацією-векселедавцем організації-продавцеві при розрахунках за продані товари, продукцію, виконані роботи, зроблені послуги

B Дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги

C Дорогоцінні метали, ювелірні вироби, твори мистецтва й інші аналогічні цінності, придбані не для здійснення звичайних видів діяльності

. Протягом якого строку зберігаються документи відповідно до вимог Закону РФ «Про бухгалтерський облік»?

A Не менш трьох років

B Не менш п'яти років

C Не менш семи років

. Статутний капітал дорівнює сумі часток власників для:

A Товариства з обмеженою відповідальністю

B Акціонерного товариства

C Виробничого кооперативу

. У бухгалтерському обліку прямі витрати відображаються на рахунку:

A 25

B 26

C 20

. Земельний податок і податок на майно фізичних осіб є податками:

A Федеральними

B Регіональними

C Місцевими

. При низької рентабельності продукції необхідно прагнути:

A До збільшення частки позикових і притягнутих коштів

B До вповільнення обороту активів

C До зниження витрат на виробництво продукції, робіт, послуг

0. Власник бізнесу, що у чинність переважної участі в його статутному капіталі, або відповідно до ув'язненого між ним і бізнесом договором, або по іншій підставі має можливість визначати рішення, прийняті таким бізнесом, називається:

A Мажоритарний власник

B Миноритарный власник

C Учасник-Вкладник

11. Вартість, який бізнес володів би на ринку у випадку повного інформування останнього про всі аспекти й перспективи його діяльності при відсутності яких-небудь бар'єрів для здійснення операцій із власним капіталом бізнесу, - це

A Ринкова вартість бізнесу

B Внутрішня вартість бізнесу

C Фундаментальна вартість бізнесу

12. Основним завданням аналізу дебіторської заборгованості підприємства в попередньому періоді є

A Оцінка рівня й складу дебіторської заборгованості підприємства, а також ефективності відверненого в неї оборотного капіталу

B Оцінка рівня й складу дебіторської заборгованості підприємства

C Оцінка ефективності відверненого в дебіторську заборгованість оборотного капіталу

13. Що необхідно становити, щоб виручені кошти за реалізовану продукцію (роботи, послуги) використовувалися за цільовим призначенням?

A Бухгалтерський баланс

B Звіт про рух капіталу

C Планову калькуляцію витрат

14. Яке з напрямків розподілу прибутку зменшує власний капітал компанії?

A Створення резервного фонду

B Відрахування отриманого прибутку до фонду споживання

C Виплата дивідендів

15. «Індекс економічної волі» застосовується в розрахунках

A Біржових індексів

B Вибіркової сукупності

C Інвестиційного клімату

16. Різниця між всіма доходами організації й всіх її видатків – це:

A Виторг

B Прибуток

C Грошовий потік

17. До найбільш термінових зобов'язань ставляться:

A Кредиторська заборгованість, заборгованість учасникам по виплаті доходів, інші короткострокові зобов'язання; позички, не погашені в строк

B Короткострокові позики й кредити; інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

C Статті роздягнула III балансу «Капітал і резерви», доходи майбутніх періодів, резерви майбутніх видатків, окремі статті роздягнула V «Короткострокові зобов'язання»

18. Характеристика грошових ресурсів, зміст якої укладається в тім, що грошова одиниця, наявна сьогодні, і грошова одиниця, очікувана до одержання через якийсь час, нерівноцінні, - це

A Тимчасова цінність

B Курсова вартість

C Вартість капіталу

19. Здатність організації покривати свої зобов'язання активами, строк перетворення яких у грошову форму відповідає строку погашення зобов'язань, називається:

A Платоспроможність

B Ліквідність

C Стабільність

20. Відношення чистого грошового потоку від поточної діяльності до чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності повинне перевищувати:

A 50%

B 30%

C 10%

21. Коефіцієнт абсолютної ліквідності являє собою:

A Відношення всіх оборотних коштів за винятком ПДВ по придбаних цінностях і дебіторській заборгованості, платежі по який очікуються більш ні через 12 місяців після звітної дати до поточних зобов'язань

B Відношення величини коштів, короткострокових цінних паперів і розрахунків до суми короткострокових зобов'язань організації

C Відношення найбільш ліквідних активів до суми найбільш термінових зобов'язань і короткострокових пасивів

22. Чутливість вартості до фактору показує:

A Здатність фактору відхилятися в потрібному напрямку на цілеспрямовані зусилля менеджменту по його зміні

B Відносне збільшення вартості, що відповідає певному відносному збільшенню факторів

C Здатність фактору змінюватися під впливом випадкових подій

23. Вартість реалізованої у звітному періоді продукції плюс (мінус) приріст (зменшення) залишків готової продукції на складі дорівнює:

A Виторг

B Незавершене виробництво

C Товарна продукція

24. До труднореализуемым активів ставляться:

A Запаси, крім рядка «Видатки майбутніх періодів»; ПДВ по придбаних цінностях; дебіторська заборгованість, платежі по який очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати

B Суми по всіх статтях коштів, які можуть бути використані для проведення розрахунків негайно; короткострокові фінансові вкладення

C Всі статті балансу роздягнула I «Внеоборотные активи»

25. За умови, що запаси більше суми власних оборотних коштів і кредитів банків під ТМЦ із урахуванням кредитів під товари відвантажені й частини кредиторської заборгованості, зарахованої банком при кредитуванні, фінансове стан організації визначається як:

A Кризове

B Нормальна стабільність

C Нестійке

26. Узагальнюючим показником, що комплексно характеризує використання встаткування, є:

A Коефіцієнт інтенсивного завантаження

B Коефіцієнт інтегрального навантаження

C Коефіцієнт екстенсивного завантаження

27. Нормальна стабільність фінансового стану задається умовою:

A Запаси менше суми власних оборотних коштів і кредитів банків під ТМЦ із урахуванням кредитів під товари відвантажені й частини кредиторської заборгованості, зарахованої банком при кредитуванні

B Запаси дорівнюють сумі власних оборотних коштів і кредитів банків під ТМЦ із урахуванням кредитів під товари відвантажені й частини кредиторської заборгованості, зарахованої банком при кредитуванні

C Запаси більше суми власних оборотних коштів і кредитів банків під ТМЦ із урахуванням кредитів під товари відвантажені й частини кредиторської заборгованості, зарахованої банком при кредитуванні

28. Здатність до погашення зобов'язань у випадку ліквідації організації називається:

A Термінова ліквідність

B Розрахункова ліквідність

C Поточна ліквідність

29. Максимально можливий час роботи встаткування називається:

A Календарний фонд часу

B Режимний фонд часу

C Плановий фонд часу

30. Ефективність використання трудових ресурсів характеризується наступним співвідношенням:

A Темп росту продуктивності праці нижче темпу росту середньої заробітної плати

B Темп росту продуктивності праці вище темпу росту середньої заробітної плати

C Темп росту продуктивності праці дорівнює темпу росту середньої заробітної плати

31. При галопуючій інфляції ріст цін на товари становить:

A До 100% у рік

B До 10% у рік

C Більше 200% у рік

32. Показник чистого оборотного капіталу визначається як:

A Різниця між поточними оборотними активами й поточними пасивами

B Частка від розподілу виторгу від реалізації продукції на середню величину оборотного капіталу

C Частка від розподілу підсумку роздягнула III пасиву балансу «Капітал і резерви», зменшеного на величину підсумку роздягнула I активу балансу «Внеоборотные активи», на підсумок роздягнула II активу балансу «Оборотні активи»

33. Більше високій питомій вазі внеоборотных активів у складі майна підприємства повинен відповідати:

A Велика питома вага власного капіталу в складі сукупних пасивів

B Менша частка власного капіталу в складі сукупних пасивів

C Велика питома вага довгострокових джерел фінансування

34. Зниження оборотності виробничих запасів не може свідчити про:

A Заморожуванні частини коштів у виробничих запасах заради порятунку виробництва від інфляційних процесів

B Зниженні ризику, пов'язаного з порушенням поставок сировини

C Розширенні виробництва

35. Контокоррентный кредит передбачає:

A Ведення банком поточного рахунка клієнта з оплатою розрахункових документів, що надійшли, і зарахуванням виторгу. Якщо коштів клієнта виявляється недостатньо для погашення зобов'язань, банк кредитує його в межах установленої в кредитному договорі суми

B Перерахування банком застереженої суми на розрахунковий рахунок позичальника

C Надання банком векселедержателеві кредиту шляхом покупки векселя до настання строку платежу

36. До показників ділової активності ставиться

A Коефіцієнт оборотності активів

B Коефіцієнт фінансової незалежності

C Коефіцієнт покриття

37. Підвищення частки дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних коштів говорить про:

A Підвищенні мобільності структури майна організації

B Зниженні мобільності структури майна організації

C Підвищенні платоспроможності організації

38. Способом обліку фактору інфляції є:

A Облік інфляційного фактору при розрахунку грошового потоку й регулюванні ставки дисконтирования

B Ігнорування інфляції при проектуванні грошового потоку й використання реальних дисконтних ставок відсотка

C Обидві відповіді вірні

39. До зовнішніх факторів, що визначають тривалість обороту активів, ставиться:

A Система керування витратами

B Масштаб організації

C Цінова політика організації

40. Частку вартості продукції першого сорту у вартості всієї продукції показує:

A Коефіцієнт сортності

B Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

C Поточна прибутковість

41. Ціна, що розраховується шляхом додавання до сумарної собівартості планованого прибутку, непрямих податків (акцизи й ПДВ), посередницьких надбавок, називається:

A Оптова ціна підприємства

B Оптова ціна відпускна

C Оптова ціна закупівлі

42. Частка від розподілу вартості уведених у даному періоді основних фондів на вартість основних фондів наприкінці аналізованого періоду називається:

A Коефіцієнт вибуття основних фондів

B Коефіцієнт приросту

C Коефіцієнт відновлення основних фондів

43. Оптимальним уважається значення коефіцієнта маневреності, рівне:

A 0,8

B 0,5

C 0,2

44. Коефіцієнт придатності основних фондів характеризує:

A Ступінь залучення встаткування у виробництво

B Якісний стан основних фондів на певну дату

C Ефективність використання основних фондів в аналізованому періоді

45. Які ризики можуть бути зменшені шляхом диверсифікованості?

A Систематичні

B Несистематичні

C Критичні

46. Відношення довгострокового позикового капіталу до власного називається:

A Поточна платоспроможність

B Загальна платоспроможність

C Довгострокова платоспроможність

47. Причиною виникнення низької платоспроможності не може бути:

A Перевиконання плану реалізації продукції

B Несвоєчасне надходження платежів від дебіторів

C Товари на відповідальному зберіганні

48. До основних шляхів підвищення рентабельності продукції ставиться:

A Зниження витрат на одиницю або на 1 руб. продукції

B Зниження обсягів виробництва

C Зниження цін на продукцію

49. Виторг від реалізації продукції становить 1 000 руб., витрати – 850 руб. Рентабельність продукції дорівнює:

A 17,6%

B 15%

C 85%

50. До притягнутих джерел формування інвестиційних ресурсів ставляться:

A Суми погашення довгострокових фінансових інвестицій

B Інвестиційна середньострокова оренда

C Безоплатні цільові вкладення державних органів і комерційних структур

51. Загальний фінансовий стан організації, при якому забезпечується стабільно високий результат її функціонування, називається:

A Фінансова стабільність

B Загальна стабільність

C Внутрішня стабільність

52. Нормальним значенням коефіцієнта критичної ліквідності вважається:

A 2

B Приблизно 0,8

C Більше або дорівнює 1,5

53. Принцип «невидимої руки» розроблений:

A Смитом

B Маршалом

C Міллером-ором

54. До позикових джерел формування інвестиційних ресурсів ставляться:

A Емісія облігацій підприємства

B Реінвестиції від продажу основних фондів

C Додаткова емісія акцій підприємства

55. Валова продукція являє собою:

A Вартість всієї зробленої продукції й виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво

B Вартість реалізованої продукції, відвантаженої й оплаченим покупцями

C Вартість всієї зробленої продукції й виконаних робіт без внутрішньогосподарських оборотів

56. Ціна, використовувана при комерційних операціях між підрозділами однієї й тієї ж організації, - це

A Ринкова ціна

B Облікова ціна

C Трансферна ціна

57. До договорів на туристичне обслуговування застосовуються правила:

A Глави «Возмездное надання послуг» ГК РФ

B Глави «Агентування» ГК РФ

C Глави «Підряд» ГК РФ

58. Турагент відрізняється від щонайдужче тим, що:

A Турагент не формує туристичний продукт

B Турагент не повинен одержувати ліцензію, тому що робить тільки посередницькі послуги

C Турагент не вправі самостійно реалізовувати туристичний продукт

59. Претензії до якості туристського продукту пред'являються туристом щонайдужче або турагенту в писемній формі протягом:

A 10 днів з моменту закінчення дії договору

B 20 днів з моменту закінчення дії договору

C 30 днів з моменту закінчення дії договору

60. Які документи необхідні для виконання повірником договору доручення?

A Доручення

B Договір доручення

C Договір доручення й доручення

61. Ліцензування туроператорской діяльності здійснюється:

A Міністерством економічного розвитку й торгівлі Російської Федерації

B Федеральним агентством по туризму

C Федеральною службою по нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини

62. Претензії до якості туристського продукту при пред'явленні їхнім туристом у встановлений строк щонайдужче або турагенту в писемній формі підлягають задоволенню протягом:

A 10 днів після одержання претензії

B 20 днів після одержання претензії

C 30 днів після одержання претензії

63. Залучення до адміністративної відповідальності за порушення порядку роботи з готівкою й порядку ведення касових операцій провадиться:

A Посадовими особами банку

B Посадовими особами податкових органів

C Посадовими особами податкових органів або органів внутрішніх справ

64. Чи може фінансовий директор укладати договори позики від імені організації?

A Ні, це може робити тільки керівник організації

B Так, якщо він уповноважений на це дорученням

C Так

65. Чи зобов'язані щонайдужче при здійсненні валютної операції з нерезидентом з розрахунку за готельне обслуговування оформляти паспорт угоди?

A Зобов'язаний у кожному разі

B Зобов'язаний тільки у випадку якщо загальна сума контракту перевищує в еквіваленті 5 тис. доларів США за курсом іноземних валют до рубля, установленому Банком Росії на дату висновку контракту

C Обов'язку по оформленню паспорта угоди не виникає

66. Ліцензійними вимогами й умовами при здійсненні туроператорской діяльності є наявність у штаті щонайдужче - юридичної особи не менш:

A 5 працівників, що здійснюють туроператорскую діяльність

B 7 працівників, що здійснюють туроператорскую діяльність

C 10 працівників, що здійснюють туроператорскую діяльність

67. Відповідно до посадової інструкції фінансовий директор має право:

A Самостійно вести переписку зі структурними підрозділами підприємства, а також зі сторонніми організаціями, податковими органами, органами державної влади й місцевого самоврядування по фінансових питаннях

B Розподіляти обов'язку між співробітниками бухгалтерії, становити їхні посадові інструкції, контролювати їхнє виконання

C Видавати доручення

68. Фінансовий директор ставиться до категорії:

A Службовців

B Керівників

C Фахівців

69. Фінансовий директор підкоряється безпосередньо:

A Начальникові планово-фінансового відділу

B Головному бухгалтерові

C Керівникові підприємства

70. До посадових обов'язків фінансового директора ставляться:

A Забезпечення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних облікових документів

B Безпосереднє ведення переговорів з комерційними банками, іншими кредитними установами й іншими зовнішніми організаціями

C Участь в оформленні документів по недостачах, незаконній витраті коштів і товарно-матеріальних цінностей, контроль передачі в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі й судові органи