Тесты по темам:

 

Тести Технічні засоби навчання з відповідями

Тести з дисципліни Технічні засоби навчання

Тест 1. Технічні засоби навчання, історія розвитку, можливості, та умови ефективного використання

Завдання 1. Технічні засоби навчання – це комплекс, який складається з двох компонентів: посібників, що містять відомості про об’єкт вивчення та рекомендації з процедури навчання, і Апаратів, які дозволяють представити ці відомості студенту з метою забезпечення підвищення ефективності його навчальної діяльності.

Завдання 2. Впишіть назву терміна: Будь-яке повідомлення, яке знімає або зменшує невизначеність з об’єкта або явища, про яке повідомляється, називається Інформація.
1. Лекція
2. Інформація
3. Навчальний посібник
4. Консультація
Завдання 3. Визначте вірну відповідь:
1. Метод навчання
2. Прийом навчання
3. Засіб навчання
4. Програмоване навчання
Завдання 4. Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями:
А. Зворотній зв’язок 1. Процес передачі інформації від викладача до студента, під час якого студент отримує та засвоює відомості про об’єкт вивчення та вказівки та настанови з організації навчальної діяльності
Б. Зовнішній зворотній зв’язок 2. Інформаційний процес, під час якого проводиться операція порівняння досягнутих результатів із запланованими та оцінюється рівень їх відповідності і оцінка повідомляється студенту та викладачу
В. Прямий зв’язок 3. Інформаційний процес, внаслідок якого оцінка результатів пізнавальної діяльності студента повідомляється викладачу (керуючій системі)
Г. Внутрішній зворотній зв’язок 4. Інформаційний процес, внаслідок якого оцінка результатів пізнавальної діяльності повідомляється самому студенту (керованій системі)

Відповідь: А – 2. Б – 3. В – 1. Г – 4.

Завдання 5. Вкажіть назву терміна: Терміном Інформаційні технічні засоби навчання називають технічні засоби навчання, які ще називають аудіовізуальними засобами навчання або за­со­бами прямого зв’язку, що призначені для передачі інфор­мації по каналам прямого зв’язку від викладача до студента
1. Технічні засоби контролю знань
2. Інформаційні технічні засоби навчання
3. Навчаючі технічні засоби
Завдання 6. Вкажіть назву терміна: Терміном Технічні засоби контролю знань називають технічні засоби навчання, які призначені для перевірки та оцінювання результатів навчання і повідомлення отриманої оцінки студенту та викладачу.
1. Інформаційні технічні засоби навчання
2. Навчаючі технічні засоби
3. Технічні засоби контролю знань
Завдання 7. Вкажіть назву терміна: Терміном Навчаючі технічні засоби називають технічні засоби навчання, які призначені для представлення студенту навчального матеріалу, керування його пізнавальними діями, тобто в певній мірі забезпечення автоматизації управління процесом навчання.
1. Навчаючі технічні засоби
2. Технічні засоби контролю знань
3. Інформаційні технічні засоби навчання
Завдання 8. Вказати фактори, які впливають на ефективність ____________:
А. праці 1. Зростання арсеналу засобів, якими може скористатися викладач у процесі навчальної роботи
Викладача 2. Можливість перекладення на технічні засоби деяких функцій викладача
Б. вико­ристання ТЗН 3. Наявність фонду спеціальних дидактичних матеріалів – аудіовізуальних посібників, програмного комп’ютерного забезпечення та відповідних інформаційно-методичних матеріалів, тестів успішності і т. д.
  4. Технічна, методична підготовка та психологічна готовність викладачів до впровадження в навчальний процес ТЗН
  5. Спрощення та полегшення певних операцій, що здійснює викладач при підготовці та проведенні занять
  6. Технічне оснащення навчальних аудиторій – проекційна, телевізійна та звукова апаратура, екран, затемнення, комп’ютери
  7. Культура праці викладача

Відповідь:А– 1; 2; 5; 7. Б – 3; 4; 6.

Завдання 9. Інформаційні або аудіовізуальні засоби навчання в залежності від джерела інформації, яку отримує студент при їх використанні, поділяються на:
1. Технічні засоби контролю знань
2. Засоби статичної проекції
3. Навчаючі технічні засоби
4. Комбіновані технічні засоби
5. Звукотехнічні засоби

Відповідь:2; 4; 5.

Завдання 10. Вказати на відповідність між елементами функціональної схеми інформаційної системи та відповідними цифровими позначеннями:
Елемент А 1. Приймач
Елемент Б 2. Передавач
Елемент В 3. Джерело шумів

Відповідь:А - 2; Б – 3; В - 1.

Завдання 11. Вказати відповідність між назвами та визначеннями ознак, за якими зростає якість навчальної інформації:
1. Наочність А. Скорочення часу, який потрібний студенту для усвідомлення сутності, об’єктів, явищ та процесів, що є предметом вивчення
2. Доступність Б. Формується у студента під час теоретичного навчання з використанням ТЗН, у т. ч. і завдяки підвищенню наочності та доступності матеріалу
3. Рівень науковості В. Використання викладачем при висвітленні нового матеріалу великого набору виразних засобів, що застосовуються при створенні аудіовізуальних посібників

Відповідь: 1 - В; 2 - А; 3 - Б.

Завдання 12. Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями:
А. Засоби статичної проекції 1. Технічні засоби, які надають можливість використовувати в навчальній роботі різні форми звукової інформації
Б. Звукотехнічні засоби 2. Технічні засоби, які дозволяють створювати та використовувати в навчальній роботі рухоме зображення на екрані із звуковим супроводом
В. Комбіновані технічні засоби 3. Комплекс посібників та апаратів, що дозволяють отримати та використати в навчальній роботі зображення на екрані

Відповідь:А - 3; Б– 1; В - 2.

 

Тест 2. Технічні засоби статичної проекції, їх можливості та методика використання

Завдання 1. Вказати на відповідність між номерами принципових схем статичної проекції та їх назвами:
А. Схема діапроекції  
Б. Схема епіпроекції  
В. Схема кодопроекції  

Відповідь:А– 1; Б– 3; В– 2.

Завдання 2. До джерел інформації для утворення статичної проекції належать:
1. Плакат 2. Діапозитив 3. Навчальний стенд 4. Діафільм 5. Кодопосібник 6. Епіпосібник 7. Навчальна модель

Відповідь: 2.; 4.; 5; 6.

Завдання 3. Знайдіть відповідність між посібниками та апаратами для роботи з ними:
А. Діапозитив Б. Діафільм В. Кодопосібник Г. Епіпосібник 1. Кадропроектор
2. Фільмоскоп
3. Графопроектор
4. Діапроектор
5. Епіскоп
6. Епідіаскоп

Відповідь:А. - 1; 4; 6. Б. - 2; 4. В. - 3. Г. - 5; 6.

Завдання 4. Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями:
А. Діапроекція 1. Спосіб отримання зображення, за яким світловий потік під час руху до екрану змінює свій напрям
Б. Кодопроекція 2. Спосіб отримання зображення, при якому світловий потік проходить через об’єкт демонстрування
В. Епіпроекція 3. Спосіб отримання зображення, під час використання якого світловий потік відбивається від об’єкта демонстрування

Відповідь:А. – 2; Б. – 1; В. – 3.

Завдання 5. Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями:
А. Діапозитив 1. Серія діапозитивів, розташованих у чітко визначеній послідовності на єдиній основі – плівці, мають супроводжуючий текст, що пояснює та доповнює зорові образи
Б. Діафільм 2. Креслення, малюнки, фотографії, що виконані на непрозорій основі у форматі приймального вікна апарату для їх демонстрування
В. Кодопосібник 3. Посібник виконаний фотографічним способом на прозорій основі – фотоплівці
Г. Епіпосібник 4. Вид екранної наочності, який виготовляється На суцільній прозорій плівці, в більшості випадків у стандартному креслярському форматі А4

Відповідь:А. – 3; Б. – 1; В. – 4; Г. - 2.

Завдання 6. Як називається прилад, функціональну схему якого зображено на малюнку?
http://femto.com.ua/articles/part_2/p1/5126-78.jpg 1. Графопроектор
2. Епіскоп
3. Епідіаскоп
4. Фільмоскоп
5. Діапроектор
Відповідь: 3 Завдання 7. Діафільми бувають з розміром кадру:
1. 18 х 24 мм
2. 142 х 103 мм
3. 24 х 36 мм
4. 36 х 48 мм
5. 48 х 60 мм

Відповідь: 1. 18 х 24 мм; 3. 24 х 36 мм.

Завдання 8. Як називається прилад, який зображено на малюнку?
Графопроектор 1. Фільмоскоп
2. Епіскоп
3. Епідіаскоп
4. Графопроектор
5. Діапроектор Відповідь: 4.
Завдання 9. Як називається прилад, який зображено на малюнку?
Епіскоп 1. Епідіаскоп
2. Фільмоскоп
3. Епіскоп
4. Графопроектор
5. Діапроектор Відповідь: 3.
Завдання 10. Вкажіть назву терміна: Особливий клас телевізійних камер, які призначені для передачі зображень документів (наприклад, оригіналів на папері) у вигляді телевізійного сигналу або у іншій електронній формі називається Документ-камера.
1. Оверхед-проектор
2. Відеокамера
3. Документ-камера
4. Мультимедійний проектор

Відповідь: 3.

Завдання 11. Як називається прилад, який зображено на малюнку?
Документ-камера 1. Мультимедійний проектор
2. Оверхед-проектор
3. Епідіаскоп
4. Документ-камера
5. Діапроектор Відповідь: 4.
Завдання 12. Як називається прилад, який зображено на малюнку?
Оверхед-проектор 1. Мультимедійний проектор
2. Оверхед-проектор
3. Епідіаскоп
4. Документ-камера
Відповідь: 2.
Завдання 13. Як називається прилад, який зображено на малюнку?
Діапроектор 1. Фільмоскоп
2. Епіскоп
3. Епідіаскоп
4. Графопроектор
5. Діапроектор Відповідь: 5.
Завдання 14. Одиницею виміру потужності світлового потоку демонстраційних приладів для статичної проекції є:
1. Люмен (лм) 2. Ват (Вт)
3. Кандела (кд)
4. Люкс (лк)

Відповідь: 3.

Завдання 15. Як називаються посібники, які представлені на малюнку?
Діапозитиви 1. Кодопосібники
2. Епіпосібники
3. Діафільми
4. Діапозитиви
Відповідь: 4.

 

Тест 3. Звукотехнічні засоби навчання

Завдання 1. Назвіть способи запису звуку:
1. Механічний
2. Ручний
3. Електромеханічний
4. Електромагнітний
5. Лазерний
6. Оптичний

Відповідь:1. Механічний; 3. Електромеханічний; 4. Електромагнітний; 5. Лазерний; 6. Оптичний.

Завдання 2. Вказати перевагу і недоліки для кожного з видів фонограми:
І. Магнітна фонограма А. Синхронізація зображення і звуку 1. Обмеженість при запису високочас­тот­них сигналів
  Б. Простота запису і висока якість 2. Складність тиражування
ІІ. Фотографіч­на фонограма В. Зручна в тиражуванні 3. Ймовірність порушення
  Г. Можливість контролю під час запису Синхронності між звуком і зображенням під час запису

Відповідь: І. Магнітна фонограма – А, Б, В. ІI. Фотографічна фонограма – 1, 2, 3.

Завдання 3. Знайдіть відповідність між носіями звукової ін­формації та звукотехнічними засобами для роботи з ними:
А. Грамплатівка 1. CD-програвач
  2. Музичний центр
Б. CD-аудіо 3. Електрофон
  4. Стереомагнітофон
В. Аудіокасета 5. Касетний аудіо-плеєр
  6. Касетний диктофон
Г. Жива мова 7. Мегафон
  8. Радіовузол
Д. Радіопередача 9. Радіоприймач

Відповідь: А. – 3; Б. - 1, 2; В. – 4, 5, 6, 2; Г. – 7, 8; Д – 8, 9.

Завдання 4. Знайдіть відповідність між носієм звукової інформації та способом її запису:
А. Грамплатівка 1. Лазерний
Б. CD-аудіо 2. Електромагнітний
В. Аудіокасета 3. Електромеханічний

Відповідь:А. – 3; Б. – 1; В. - 2.

Завдання 5. Впишіть назву терміна: Коливання повітря, які впливають на органи слуху людини називаються Звук.

Відповідь: Звук (звуковий сигнал).

Завдання 6. Знайдіть відповідність між способами запису звуку і роками їх винаходу:
А. Механічний 1. 80-і рр. ХХ століття
Б. Магнітний 2. 1888 р.
В. Лазерний 3. 1889 р.
Г. Фотографічний 4. 1877 р.
Д. Електромеханічний 5. 1898 р.

Відповідь:А.– 4; Б. – 5; В. – 1; Г. – 3; Д. - 2.

Завдання 7. Яким способом записана звукова інформація на носії, які представлені на малюнку?
пластівка 1. Механічний
2. Електромагнітний
3. Лазерний
4. Фотографічний
5. Електромеханічний Відповідь: 5.
Завдання 8. Яким способом записана звукова інформація на носії, які представлені на малюнку?
касета 1. Механічний
2. Електромагнітний
3. Лазерний
4. Фотографічний
5. Електромеханічний Відповідь: 2.
Завдання 9. Як називається прилад, який зображено на малюнку?
Електрофон 1. Магнітофон
2. Грамофон
3. Електрофон
4. DVD-програвач
5. Аудіо-плеєр Відповідь: 2.
Завдання 10. Яким способом записана звукова інформація на носії, який представлений на малюнку?
діск 1. Механічний
2. Електромагнітний
3. Лазерний
4. Фотографічний
5. Електромеханічний

Відповідь:3.

Завдання 11. Які носії звукової інформації можна відтворити за допомогою сучасного музичного центру, приклад якого наведено на малюнку?
музичний центр 1. Аудіокасета
2. Грамплатівка
3. Оптичний диск
4. Радіопередача
5. Мінікасета

Відповідь:1; 3; 4.

Завдання 12. Максимальний хронометраж аудіо-запису, який можна записати на оптичний диск формату Audio CD складає:
1. 45 хвилин 3. 74 хвилини
2. 60 хвилин 4. 90 хвилин

Відповідь:3.

Завдання 13. Як називається прилад, який зображено на малюнку?
Диктофон 1. Магнітофон
2. Диктофон
3. Електрофон
4. DVD-програвач
5. Аудіо-плеєр Відповідь: 2.
Завдання 14. Які носії інформації може програвати пристрій на малюнку?
двд 1. Аудіокасети
2. DVD-диски
3. Грамплатівки
4. CD-диски
5. Мінікасети

Відповідь:2; 4.

Завдання 15. З якими носіями інформації може працювати пристрій на малюнку?
1. Аудіокасети
2. DVD-диски
3. Радіопередачі
4. CD-диски
5. Мінікасети

Відповідь:1; 3; 4.

Тест 4. Комбіновані засоби навчання

Завдання 1. Знайдіть відповідність між режимами зйомки та частотою кадрів:
А. Нормальна зйомка 1. 300...50000 кадрів/с
Б. Прискорена зйомка 2. 30...300 кадрів/с
В. Швидкісна зйомка 3. 24 кадри/с
Г. Уповільнена зйомка 4. 1 кадр/год
Д. Покадрова зйомка 5. 4...16 кадрів/с

Відповідь:А-3, Б-2 , В-1 , Г-5 , Д - 4 .

Завдання 2. Наведіть послідовність етапів зйомки фільму від початку до завершення:
1. Підбір виконавців (2)
2. Монтаж (7)
3. Підготовка сценарію (1)
4. Тиражування (8)
5. Виготовлення декорацій (4)
6. Зйомка епізодів (5)
7. Вибір місця зйомок (3)
8. Лабораторна обробка відзнятих матеріалів (6) Відповідь: 3; 1; 7; 5; 6; 8; 2; 4.
Завдання 3. Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями:
А. Навчальний курс 1. Невеликий (приблизно 1 хвилина екранного часу) фільм, що містить інформацію про циклічні процеси. Наприклад, робочий процес двигуна внутрішнього згоряння.
Б. Урочно-Тесттичний фільм 2. Посібник, який розкриває зміст окремих тем або окремих занять, а його зміст охоплює основні питання, які у відповідності до програми повинні бути розглянуті при вивченні теми або принаймні одного заняття
В. Кіно­фрагмент 3. Посібник, що призначений для ознайомлення студентів із змістом та послідовністю виконання операцій при засвоєнні виробничих дій
Г. Кільцівка 4. Посібник, що складається з декількох частин і охоплює зміст розділу або всієї навчальної дисципліни
Д. Навчально-інструктивний фільм 5. Невеликий (3...5 хвилин екранного часу) фільм, що дозволяє розкрити зміст одного з питань змісту заняття

Відповідь:А - 4, Б-2 , В - 5 , Г - 1 , Д - 3 .

Завдання 4. Визначте апарати для роботи із нижче вказаними посібниками:
А. Кінофільм 1. Відеокамера
  2. Кіноустановка
Б. Телепередача 3. Діапроектор
  4. Фільмоскоп
В. Відеофільм 5. Телевізор
  6. Відеомагнітофон
  7. Графопроектор

Відповідь:А-2 ; Б-1,5,6 ; В-1, 5,6.

Завдання 5. Вказати способи запису звуку, які використовуються при виготовленні кінофільмів:
1. Електромеханічний
2. Магнітний
3. Лазерний
4. Оптичний
5. Механічний

Відповідь:4; 2.

Завдання 6. Назвіть напрями використання навчального телебачення:
1. Ефірне
2. Кабельне
3. Аналогове
4. Цифрове
5. Використання відеозаписів

Відповідь:5.

Завдання 7. Знайдіть відповідність між видами фільмів та їх ознаками:
А. Художній фільм 1. Створюється для розповсюдження наукових знань та передового досвіду в різних сферах життя серед широких верств населення
Б. Науково-популярний фільм 2. Створюється для навчальної роботи в певній категорії навчальних закладів у розрахунку на рівень розвитку та підготовки учнів, які в них навчаються
В. Документаль­ний фільм 3. Створюється за сценарним планом, в якому передбачається, які явища та події буде розкрито у змісті фільму. Такий фільм призначений для знайомства та розширення знань глядачів щодо певних подій в житті світу або певної країни
Г. Навчальний фільм 4. Створюється для широкої аудиторії глядачів без чіткого визначення її складу

Відповідь: А – 4; Б – 1; В – 3; Г - 2.

Завдання 8. Назвіть кількість стрічок, з яких складається кадр, для кожної системи телебачення перелічених країн:
1. США, Канада А. 625
2. Великобританія Б. 525
3. Західна Європа В. 405
4. Україна Г. 819

Відповідь:1- А, 2- Г, 3- Б, 4- Б.

  Завдання 9. Пристрій, що зображений на малюнку, має назву:
  Відеодвійка 1. Телевізор
  2. Відеодвійка
  3. Монітор
  4. Мультимедійна дошка
  Відповідь: 2.
  Завдання 10. Blu-ray-програвач може працювати з такими форматами дисків:  
1. BR-MV/BR-AV Blu-ray-програвач
2. DVD-Video
3. CD-R/RW
4. Audio CD
5. Video CD
6. MiniDisc
  Відповідь: з усіма  
  Завдання 11. Побутовий відеомагнітофон працює з відеоформатом:  
1. Betacam відеомагнітофон
2. VHS
3. Video8
4. S-VHS
5. MiniDV
 
     

Відповідь:2.

  Завдання 12. На носії, який показано на малюнку, можна зберігати:  
1. Цифрові фотографії відео касета  
2. Відеофільми  
3. Кінофільми  
4. Аудіофонограми  
5. Діафільми  
Відповідь: 2.  
     
  Завдання 13. Виберіть, які з типів пристроїв, стосуються названих засобів навчання:
  А. Телевізор 1. Студійний
    2. Побутовий
    3. Монтажний
  Б. Відеомагнітофон 4. Плазмений
    5. Проекційний
    6. Кінескопічний
    7. Лазерний
    8. Компактний
    9. Накамерний
    10. Рідкокристалічний

Відповідь: А - 4, 5,6,7,10 ; Б - 1,2,3,8,9.

Тест 6. Персональний комп’ютер як засіб навчання. Обладнання навчального кабінету (лабораторії) комплексом ТЗН

Завдання 1. Вкажіть вірну відповідь: Комп’ютер IBM РС розроблений фірмою IBM у:
1. 1978 році
2. 1981 році
3. 1983 році
4. 1985 році
Відповідь: 2.  
  Завдання 2. Вкажіть назви термінів: Персональні комп’ютери за розмірами поділяються на Стаціонарні та Портативні.
  Завдання 3. До складу системного блоку сучасного ПК входять:
  1. Блок живлення 2. Материнська плата 3. Накопичувачі на флеш-носіях 4. Процесор 5. Миша 6. Оперативна пам’ять 7. Відео та звукові карти 8. Клавіатура 9. Накопичувачі на гнучких та жорстких дисках 10. Пристрої для читання та запису оптичних дисків
Відповідь: 1, 2, 4, 6,7, 9,10.  

 

Завдання 4. Вказати відповідність між назвами та визначеннями елементів, які входять до складу ПК:
1. Процесор А. Пристрій, який зберігає вихідні дані, що потрібні для виконання поставлених перед комп’ютером завдань, проміжні та підсумкові результати його роботи на той період, поки комп’ютер включений
2. Зовнішній носій Б. Пристрій, який виконує логічні та арифметичні дії, що пов’язані з обчисленнями та обробітком інформації під час вирішення завдань, які ставить перед комп’ютером користувач
3. Оперативна пам’ять В. Пристрій для запису та збереження інформації після вимкнення комп’ютера
4. Клавіатура Г. Пристрій, що призначений для швидкого занесення, збереження та швидкого зчитування даних на зовнішній носій у вигляді циліндру, що складається з декількох металевих або скляних дисків з двох сторін покритих магнітним матеріалом
5. Пристрій довгострокової пам’яті - вінчестер Д. Пристрій для вводу інформації, за допомогою якого в комп'ютер вводяться дані та команди по управлінню роботою пристроїв
Відповідь: 1 – Б; 2 – Г; 3 – В; 4 – Д; 5 –Г.
Завдання 5. Знайдіть відповідність між форматами оптичних дисків та їх ознаками:
А. CD-ROM 1. Універсальний цифровий диск, що призначений для збереження аудіо, відео та комп’ютерних даних обсягом від 4,5 до 17 Гб
Б. CD-R 2. Диски, що дозволяють декілька сотень разів записувати інформацію безпосередньо на комп’ютері користувача
В. CD-RW 3. Диски, що дозволяють робити разовий запис інформації безпосередньо на комп’ютері користувача
Г. DVD 4. Носій інформації, яка записана певним виробником або розповсюджувачем інформаційного продукту обсягом не більше 700 Мб

Відповідь:А – 4; Б – 3; В – 2; Г – 1.

Завдання 6. Знайдіть відповідність між функціональними клавішами та їх функціями:
А. Enter 1. Знищення символу, який знаходиться зліва від курсору
Б. Shift 2. Закінчення введення команди у командному рядку і початок її виконання або закінчення введення змісту абзацу тексту і перевід курсору на початок рядку нового (наступного) абзацу
В. Backspace 3. Літери, які будуть набиратися в той час, коли ця клавіша натиснута, в тексті будуть друкуватися прописними (великими)
Г. Delete 4. Перехід з режиму вставки символу у вже існуючий текст на місце, що позначене курсором, у режим заміни новими символами тих, що розташовані справа від курсору
Д. Insert 5. Знищення символу, який знаходиться справа від курсору, виділеного фрагменту тексту, файлу або папки

Відповідь:А – 2; Б– 3; В – 1; Г – 5; Д - 4.

Завдання 7. Знайдіть відповідність між функціональними клавішами та їх функціями:
А. CapsLock 1. При підготовці тексту вставка символу табуляції, для структурування текстів по колонках, а в інших програмах – специфічні функції, наприклад перехід по полях
Б. Tab 2. Скопіювати у буфер обміну вміст зображення на моніторі
В. Esc 3. Для зміни значення інших клавіш, що натискаються одночасно з ними
Г. Print Scrееn 4. Переключити клавіатуру на набір тексту прописними літерами
Д. Ctrl (або Control) та Alt 5. Відміна виконання попередньої команди; вихід із режиму виконання програми
Відповідь: А - 4; Б – 1; В – 5; Г – 2; Д - 3. Завдання 8. Знайдіть відповідність між функціональними клавішами та їх функціями:
А. Home 1. Функція клавіші визначається операційною системою та програмою, з якою в даний час працює користувач
Б. End 2. Прокручування зображення на розмір екрану вгору
В. Page Up 3. Перехід на початок рядка, екрану, сторінки
Г. Page Dоwn 4. Перехід на кінець рядку, екрану, сторінки
Д. F1…F12 5. Прокручування зображення на розмір екрану донизу

Відповідь:А – 3; Б – 4; В – 2; Г – 5; Д -1.

Завдання 9. Вкажіть назву терміна: Терміном Монітор позначається пристрій, призначений для представлення інформації у візуальній формі, текстів та графічних зображень на екрані
1. Принтер
2. Сканер
3. Монітор
4. Дигітайзер

Відповідь:3.

Завдання 10. Вкажіть назву терміна: Терміном ________________ позначається пристрій, що забезпечує представлення інформації, що зберігається в комп’ютері, на паперовий носій – аркуш або стрічку.
1. Принтер
2. Сканер
3. Монітор
4. Дигітайзер

Відповідь:1.

Завдання 11. Вкажіть назву терміна: Терміном _________ позначається пристрій, призначений для перетворення друкованого зображення в цифровий вигляд для його збереження в електронній форматі в пам’яті комп’ютера.
1. Принтер
2. Сканер
3. Монітор
4. Дигітайзер
Відповідь: 2. Завдання 12. Вкажіть назву терміна: Терміном _________ позначається пристрій, що використовується для створення графічних матеріалів – малюнків, ескізів, схематичних креслень, топографічних карт.
1. Принтер
2. Сканер
3. Монітор
4. Дигітайзер

Відповідь: 4.

Завдання 13. Вкажіть назву терміна: Терміном ___________ позначається пристрій, що забезпечує обмін інформацією між комп'ютерами, що об’єднані локальною мережею.
1. Модем
2. Принтер
3. Мережева карта
4. Сканер

Відповідь:3.

Завдання 14. Вкажіть назву терміна: Терміном_____________ позначається пристрій, що використовується під час обміну інформацією між комп’ютерами за допомогою телефонної мережі.
1. Модем
2. Принтер
3. Мережева карта
4. Сканер

Відповідь:1.

Завдання 15. Для оцінки можливостей системного блока потрібно знати наступні параметри:
1. Тип процесора та тактову частоту його роботи
2. Обсяг оперативної пам’яті
3. Тип дисплею
4. Потужність блоку живлення
5. Характеристика пристрою введення інформації
6. Характеристика відеокарти
7. Характеристика звукової карти
8. Об’єм жорсткого диску (вінчестера)
9. Тип підключення до мережі Інтернет
10. Тип дисководу для оптичних дисків

Відповідь:1, 2, 6, 7, 8.

Завдання 16. Вкажіть вірну відповідь: Спеціальна аудиторія, що обладнана комплексом звукотехнічної, проекційної та відео проекційної апаратури, а також відповідними звуковими, екранними та екранно-звуковими засобами навчання і дозволяє аудіовізуальним методом створювати оптимальні умови для самостійної роботи студентів з метою оволодіння навичками нерідної мови, культурою мовлення, професійно-виконавчими навичками зі спеціальності у театральний навчальних закладах називається Лінгафонний кабінет.
Завдання 17. Визначте відповідність між типами лінгафонних кабінетів і їх особливостями будови:
А. Аудіопасивні лінгафонні кабінети 1. Робоче місце викладача обладнане консоллю, що об’єднує пульт керування, два магнітофони, електрофон і синхроприставку для узгодження роботи магнітофона і автоматичного проектора. Місця студентів – напівкабіни з мікротелефонними гарнітурами
Б. Аудіоактивні лінгафонні кабінети 2. Робоче місце викладача – 2 магнітофони, електрофон, пульт керування із загальним підсилювачем. Місця студентів – напівкабіни з мікротелефонними гарнітурами
В. Аудіокомпаративні лінгафонні кабінети 3. Робоче місце викладача – пульт керування, магнітофон та програвач. Студенти мають головні телефони

Відповідь:А – 3; Б – 2; В – 1.

Завдання 18. Визначте відповідність між типами лінгафонних кабінетів і їх функціональними відмінностями:
А. Аудіопасивні лінгафонні кабінети 1. Дозволяють здійснювати гучне і тихе прослуховування фонограм, розмови студентів у парах, зв’язок з викладачем
Б. Аудіоактивні лінгафонні кабінети 2. Дозволяють прослуховувати зразкові фонограми з одночасним записом мови студентів у паузах

Відповідь:А – 2; Б – 1.