Тесты по темам:

 

Тест технічні вимірювання

 

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Варіант № 6_

75

Питання 1. Стандарти ґрунтуються на:

А

Законодавчій базі;

 

Б

На розпорядженнях адміністрації президента;

 

В

На досягненнях науки, техніки та передового досвіду.

+

С

   

75

Питання 2. Державні стандарти затверджують:

А

Міністерствами ( відомствами) галузей;

 

Б

Держстандартом України;

+

В

Кабінетом Міністрів;

 

С

Керівництвом підприємства.

 

75

Питання 3. Методами стандартизації є:

А

Випереджаюча і комплексна стандартизація;

 

Б

Міжнародна, національна, регіональна;

 

В

Типізація, уніфікація, агрегатування;

+

С

   

75

Питання 4. Випадкові похибки:

А

Несталі за значенням і знаком;

+

Б

Це похибки, які сталі за знаком і значенням або закономірно змінні;

 

В

Це похибки, які суттєво перевищують очікувану за даних умов;

 

С

Це похибки, значення і знак яких не можливо заздалегідь передбачити.

+

75

Питання 5. Овальність це:

А

Відхилення профілю повздовжнього перерізу, при якому твірні непрямолінійні і діаметри їх збільшуються від країв до середини перерізу;

 

Б

Відхилення від круглості, при якому реальний профіль поперечного перерізу є багатогранною фігурою;

 

В

Відхилення від круглості, при якому реальний профіль поперечного перерізу овалоподібною фігурою;

+

С

Відхилення профілю повздовжнього перерізу, при якому твірні прямолінійні, але не паралельні.

 

75

Питання 6. Критерієм розпізнавання хвилястості є:

А

;

 

Б

;

+

В

;

 

С

1.

 

75

Питання 7. Відповідно до специфіки об’єкта стандартизації, складу та змісту вимог, встановлених до нього, для різних категорій нормативних документів у стандартизації розробляють стандарти таких видів:

А

Основоположні; на продукцію і послуги, на процеси методів контролю;

+

Б

Міжнародні, регіональні, національні;

 

В

нормативні документи, кодекси установленої практики, технічні умови.

 

С

   

75

Питання 8. Своєчасність впровадження і дотримання вимог стандарту контролюється:

А

Міністерствами ( відомствами) галузей;

 

Б

Держстандартом України;

+

В

Кабінетом Міністрів;

 

С

Керівництвом підприємства.

 

75

Питання 9. Єдина система конструкторської документації ЕСКД належить до:

А

До системи взаємопов’язаних стандартів;

+

Б

До єдиної системи конструкторської документації;

 

В

До єдиної десяткової системи класифікації промислової і сільськогосподарської продукції (ЄДСКП);

 

С

До єдиної системи технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ).

 

75

Питання 10. Джерелом грубих похибок є:

А

Неправильне настроювання верстату;

 

Б

Пружні і пластичні деформації;

 

В

Попадання стружки під встановлену деталь;

 

С

Помилки при відліку поділок на вимірювальному інструменті.

+

75

Питання 11. Щтангенрейсмус призначений для:

А

Визначення зовнішніх діаметрів деталей

 

Б

Визначення глибини отворів

 

В

Визначення висоти відносно базової поверхні

+

С

Визначення глибини пазів

 

75

Питання 12. При вимірюванні мініметром використовуємо

А

Комплексний метод вимірювання

 

Б

Абсолютний метод вимірювання

 

В

Відносний метод вимірювання

+

С

Змішаний метод вимірювання

 

75

Питання 13. Похибка вимірювання – це

А

Значення, одержане при вимірюванні

 

Б

Дійсне значення вимірюваної величини

 

В

Відхилення результату вимірювання від дійсного значення вимірювальної величини

+

С

Відхилення базового розміру від дійсного значення вимірюваної величини

 

75

Питання 14. При визначенні дійсного розміру від’ємні відхилення отриманні при прямому ході (за обертанням годинникової стрілки) при вимірювання нутроміром індикаторним

А

Додають до базового розміру

+

Б

Віднімають від базового розміру

 

В

Додають до номінального розміру

 

С

Віднімають від номінального розміру

 

75

Питання 15. Показником для відліку по основній шкалі мікрометра гладкого є

А

Стрілка індикатора

 

Б

Торець барабана

+

В

Кругова шкала

 

С

Повздовжній штрих нанесений на стебло

 

75

Питання 16. Щтангенглибиномір призначений для:

А

Визначення зовнішніх діаметрів деталей

 

Б

Визначення глибини отворів та пазів

+

В

Визначення висоти відносно базової поверхні

 

С

Визначення охоплюючих розмірів

 

75

Питання 17. При вимірюванні скобою важільною використовуємо

А

Комплексний метод вимірювання

 

Б

Абсолютний метод вимірювання

 

В

Змішаний метод вимірювання

 

С

Відносний метод вимірювання

+

75

Питання 18. В результаті вимірювання отримують

А

Номінальний розмір

 

Б

Дійсний розмір

+

В

Базовий розмір

 

С

Похибку вимірювання

 

75

Питання 19. Однією з характеристик нутроміра індикаторного є:

А

Модуль

 

Б

Передаточне число

 

В

Ціна поділки шкали індикаторної головки

+

С

Ціна поділки ноніусної шкали

 

75

Питання 20. Гвинтова пара мікрометричних інструментів призначена для

А

Перетворення повздовжнього переміщення гвинта в кругове переміщення шкали барабана

+

Б

Визначення дійсного розміра

 

В

Визначення номінального розміра

 

С

Центрування стебла

 

100

Питання 21. Внутрішня взаємозамінність характеризується тим, що...

А

Деталі для зєднань високої точності виготовляють зі свідомо зниженою точністю або допускають припасування однієї з деталей

 

Б

Деталь, крім того, що вона займає своє місце в машині без додаткових операцій обробки, ще й виконує свої функції відповідно до технічних вимог.

 

В

Визначається точністю розмірів деталей, які входять до складальних одиниць, вузлів, агрегатів, виробів, що виготовляються на даному виробництві

+

С

Взаємозамінність за розмірами, формою, взаємним розташуванням поверхонь та осей деталей та шорсткістю їх поверхонь

 

100

Питання 22. Посадка - це...

А

Характер зєднання двох деталей, який визначається різницею їх розмірів до складання

+

Б

Різниця між розмірами отвору і валу до складання, якщо отвір більший за вал

 

В

Різниця між розмірами валу і отвору до складання, якщо вал більший за отвір

 

С

Інтервал, в межах якого знаходиться дійсний розмір деталі

 

100

Питання 23. Посадки в системі отвору – це...

А

Посадки, в яких різні зазори і натяги одержуються зєднанням різних валів з основним отвором

+

Б

Посадки, в яких різні зазори і натяги одержують зєднанням різних отворів з основними валами

 

В

Посадки із зазором

 

С

Посадки з натягом

 

100

Питання 24. Недоліки застосування підшипників кочення є:

А

Високий рівень взаємозамінності

 

Б

Не потребують особливої уваги і догляду

 

В

Великі радіальні зазори, що викликає шум і вібрації при великих швидкостях

+

С

Мала вартість виготовлення

 

100

Питання 25. Зменшувальні ланки розмірного ланцюга – це...

А

Складові ланки, при збільшенні розміру яких, розмір замикальної ланки зменшується

+

Б

Складові ланки, при збільшенні розміру яких, розмір решти складових ланок розмірного ланцюга, зменшується

 

В

Складові ланки, при збільшенні розміру яких, розмір замикальної ланки збільшується

 

С

   

100

Питання 26. Кінематична точність зубчастих червячних передач характеризується такими показниками:

А

Похибка профілю зуба, граничне відхилення кроку

 

Б

Пляма контакту, похибка напрямку зуба, кінематична похибка колеса, радіальне биття

 

В

Кінематична похибка колеса, радіальне биття

+

С

   

100

Питання 27. При селективному складанні зменшується:

А

Груповий допуск

+

Б

Кількість груп

 

В

Допуск посадки

 

С

Допуск вала

 

100

Питання 28. Поля допусків у спряженні шпонка-паз вала (втулки) рекомендують в залежності від

А

Ширини допуска

 

Б

Висоти допуска

 

В

Виду шпонки

 

С

Типу з’єднання

+

100

Питання 29. Які поля допусків встановлені для створення посадки з натягом для внутрішньої різьби

А

3n, 3p, 3r

 

Б

3N, 3P, 3R

 

В

2h, 4d, 4c

 

С

2H, 4D, 4C

+

100

Питання 30. Для 50 ´ 2 ´ 9 H/9g центрування відбувається за:

А

Боковим поверхням зуба

+

Б

Висотою зуба

 

В

Зовнішнім діаметром

 

С

Внутрішнім діаметром

 

 

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Варіант № 7_

75

Питання 1. Галузь застосовування і сфера дії стандартів залежить від:

А

Завдання стандартизації;

 

Б

Мети стандартизації;

 

В

Об’єкта стандартизації.

+

С

   

75

Питання 2. Галузеві стандарти затверджують:

А

Міністерствами ( відомствами) галузей;

+

Б

Держстандартом України;

 

В

Кабінетом Міністрів;

 

С

Керівництвом підприємства.

 

75

Питання 3. Уніфікована деталь:

А

Деталь, яка під одним і тим же позначенням використовується у двох і більше марках машин;

+

Б

Деталь, що застосовується на одній конкретній машині;

 

В

Деталь, що надходить на ремонт у одиничному екземплярі;

 

С

Відновлена деталь.

 

75

Питання 4. Грубі похибки:

А

Несталі за значенням і знаком;

 

Б

Це похибки, які сталі за знаком і значенням або закономірно змінні;

+

В

Це похибки, які суттєво перевищують очікувану за даних умов;

 

С

Це похибки, значення і знак яких не можливо заздалегідь передбачити.

 

75

Питання 5. Огранка:

А

Відхилення профілю повздовжнього перерізу, при якому твірні непрямолінійні і діаметри їх збільшуються від країв до середини перерізу;

 

Б

Відхилення від круглості, при якому реальний профіль поперечного перерізу є багатогранною фігурою;

+

В

Відхилення від круглості, при якому реальний профіль поперечного перерізу овалоподібною фігурою;

 

С

Відхилення профілю повздовжнього перерізу, при якому твірні прямолінійні, але не паралельні.

 

75

Питання 6. Критерієм розпізнавання відхилення форми є:

А

;

 

Б

;

 

В

;

+

С

1.

 

75

Питання 7. Об’єктом стандартизації є:

А

Системи органів та служб стандартизації;

 

Б

Держстандарт України;

 

В

Предмет(продукція, процес, послуга), який підлягає стандартизації.

+

С

   

75

Питання 8. Стандарти підприємств затверджуються:

А

Міністерствами ( відомствами) галузей;

 

Б

Держстандартом України;

 

В

Кабінетом Міністрів;

 

С

Керівництвом підприємства.

+

75

Питання 9. Державна система стандартизації України (ДССУ) належить:

А

До системи взаємопов’язаних стандартів;

+

Б

До єдиної системи конструкторської документації;

 

В

До єдиної десяткової системи класифікації промислової і сільськогосподарської продукції (ЄДСКП);

 

С

До єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

 

75

Питання 10. Джерелом випадкових похибок є:

А

Неправильне настроювання верстату;

 

Б

Пружні і пластичні деформації;

+

В

Попадання стружки під встановлену деталь;

 

С

Помилки при відліку поділок на вимірювальному інструменті.

 

75

Питання 11. Модуль ноніусної шкали це:

А

Відношення поділки основної шкали до кількості поділок на ноніусній шкалі

 

Б

Відношення поділки ноніусної шкали до поділки основної

+

В

Відношення поділки основної шкали до поділки ноніусної

 

С

Відношення поділки ноніусної шкали до кількості поділок на основній шкалі

 

75

Питання 12. При вимірюванні мікрометром важільним можна використовувати

А

Комплексний метод вимірювання

 

Б

Непрямий метод вимірювання

 

В

Посередній вимірювання

 

С

Абсолютний метод вимірювання

+

75

Питання 13. Похибки поділяються на

А

Систематичні, випадкові, не передбачувані

 

Б

Систематичні, випадкові, грубі

+

В

Передбачувані, не передбачувані, промахи

 

С

Сумарні, відносні, грубі

 

75

Питання 14. Ціна поділки нутроміра індикаторного може становити

А

0,5 мм

 

Б

0,1 мм

 

В

0,01 мм

+

С

0,25 мм

 

75

Питання 15. Мікрометричний інструмент забезпечує вищу точність вимірювань у порівнянні з

А

Штриховими та штангенінстументами

+

Б

Плоско-паралельними кінцевими мірами довжини та важільними інструментами

 

В

Оптичними та оптико-механічними інструментами

 

С

Індикаторними та пневматичними

 

75

Питання 16. Точність відліку це:

А

Відношення поділки основної шкали до кількості поділок на ноніусній шкалі

+

Б

Відношення поділки ноніусної шкали до поділки основної

 

В

Відношення поділки основної шкали до поділки ноніусної

 

С

Відношення поділки ноніусної шкали до кількості поділок на основній шкалі

 

75

Питання 17. При вимірюванні мікрометром важільним можна використовувати

А

Комплексний метод вимірювання

 

Б

Непрямий метод вимірювання

 

В

Відносний метод вимірювання

+

С

Посередній вимірювання

 

75

Питання 18. Інтервал поділок шкали

А

Значення вимірювальної величини, що відповідає одній поділці шкали

 

Б

Значення вимірювальної величини, для яких нормовані допустимі похибки засобів вимірювання

 

В

Відстань між осями двох сусідніх позначок шкали

+

С

Найближче і найменше значення величини, які можуть вимірюватись приладом

 

75

Питання 19. Для настройці нутроміра індикаторного після його установки в мікрометрі

А

Провертанням обідка шкали індикаторної головки доводять велику стрілу до спів падання з нульовою поділкою

+

Б

Провертанням обідка шкали індикаторної головки доводять малу стрілу до спів падання з нульовою поділкою

 

В

Провертанням нерухомого стержня доводять велику стрілу до спів падання з нульовою поділкою

 

С

Провертанням нерухомого стержня доводять малу стрілу до спів падання з нульовою поділкою

 

75

Питання 20. При перевірці нульового положення мікрометра гладенького

А

Нульовий штрих барабана повинен співпадати з повздовжнім штрихом стебла, а скіс барабана повинен відкривати першу поділку на стеблі

+

Б

Нульовий штрих барабана співпадає з повздовжнім штрихом стебла, а барабан відкриває нульову поділку на стеблі для мікрометрів що міряють більше 25 мм

 

В

Нульовий штрих основної шкали співпадає з повздовжнім штрихом стебла, а барабана відкриває першу поділку на стеблі

 

С

Нульовий штрих основної шкали співпадає з повздовжнім штрихом стебла, а барабана відкриває першу поділку ноніусної шкали

 

100

Питання 21. Зовнішня взаємозамінність характеризується тим, що...

А

Деталі для зєднань високої точності виготовляють зі свідомо зниженою точністю або допускають припасування однієї з деталей

 

Б

Деталь, крім того, що вона займає своє місце в машині без додаткових операцій обробки, ще й виконує свої функції відповідно до технічних вимог.

 

В

У процесі складання не повинно бути ніяких припасу вальних чи регулювальних операцій

 

С

Забезпечується розмірами і формою приєднуваних поверхонь вузлів чи агрегатів та їх основними експлуатаційними показниками

+

100

Питання 22. Зазор – це...

А

Характер зєднання двох деталей, який визначається різницею їх розмірів до складання

 

Б

Різниця між розмірами отвору і валу до складання, якщо отвір більший за вал

+

В

Різниця між розмірами валу і отвору до складання, якщо вал більший за отвір

 

С

Інтервал, в межах якого знаходиться дійсний розмір деталі

 

100

Питання 23. Посадки в системі валу – це...

А

Посадки, в яких різні зазори і натяги одержуються зєднанням різних валів з основним отвором

 

Б

Посадки, в яких різні зазори і натяги одержують зєднанням різних отворів з основними валами

+

В

Посадки із зазором

 

С

Посадки з натягом

 

100

Питання 24. За формою тіл обертання підшипники поділяються на :

А

Радіальні, упорні і радіально-упорні

 

Б

Кулькові і роликові

+

В

Одно-, дво-, і багаторядні

 

С

З великими радіальними зазорами

 

100

Питання 25. Пряма задача розмірного аналізу передбачає:

А

Визначення за даним номінальним розміром замикальної ланки номінальних розмірів, допусків і граничних відхилень всіх складових ланок розмірного ланцюга

+

Б

Визначення за даними номінальними розмірами, допусками і граничними відхиленнями складових ланок номінального розміру, допуску і граничних відхилень замикальної ланки

 

В

Проектний розрахунок розмірного ланцюга

+

С

   

100

Питання 26. Плавність роботи зубчастих передач характеризується:

А

Похибка профілю зуба, граничне відхилення кроку

+

Б

Пляма контакту, похибка напрямку зуба, кінематична похибка колеса, радіальне биття

 

В

Кінематична похибка колеса, радіальне биття

 

С

   

100

Питання 27. Сортування на розмірні групи відбувається за допомогою:

А

Нормальних калібрів

 

Б

Мікрометрів гладких

 

В

Граничних калібрів

+

С

Мініметрів

 

100

Питання 28. Поля допусків у спряженні шпонка-паз вала (втулки) рекомендують в залежності від

А

Виду шпонки

 

Б

Умов роботи

+

В

Ширини допуска

 

С

Висоти допуска

 

100

Питання 29. Які поля допусків встановлені для створення посадки з натягом для зовнішньої різьби

А

3n, 3p, 3r

+

Б

3N, 3P, 3R

 

В

2h, 4d, 4c

 

С

2H, 4D, 4C

 

100

Питання 30. Для 50 ´ H7/g6 ´ 2 Центрування відбувається за:

А

Боковим поверхням зуба

 

Б

Висотою зуба

 

В

Зовнішнім діаметром

+

С

Внутрішнім діаметром

 

 

 

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Варіант № 8_

75

Питання 1. Мета стандартизації в Україні полягає:

А

У розвитку машинобудування;

 

Б

У забезпеченні безпеки для життя та здоров’я людини, тварини, рослини та відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню;

+

В

У впровадженні нових матеріалів;

 

С

   

75

Питання 2. Стандарти республіки Крим затверджують:

А

Міністерствами ( відомствами) галузей;

 

Б

Держстандартом України;

 

В

Кабінетом Міністрів;

+

С

Керівництвом підприємства.

 

75

Питання 3. Оригінальна деталь:

А

Деталь, яка під одним і тим же позначенням використовується у двох і більше марках машин;

 

Б

Деталь, що застосовується на одній конкретній машині;

+

В

Деталь, що надходить на ремонт у одиничному екземплярі;

 

С

Відновлена деталь.

 

75

Питання 4. Джерелом систематичних похибок є:

А

Неправильне настроювання верстату;

+

Б

Пружні і пластичні деформації;

 

В

Попадання стружки під встановлену деталь;

 

С

Помилки при відліку поділок на вимірювальному інструменті.

 

75

Питання 5. Конусоподібність:

А

Відхилення профілю повздовжнього перерізу, при якому твірні непрямолінійні і діаметри їх збільшуються від країв до середини перерізу;

 

Б

Відхилення від круглості, при якому реальний профіль поперечного перерізу є багатогранною фігурою;

+

В

Відхилення від круглості, при якому реальний профіль поперечного перерізу овалоподібною фігурою;

 

С

Відхилення профілю повздовжнього перерізу, при якому твірні прямолінійні, але не паралельні.

+

75

Питання 6. Кількісно шорсткість оцінюється таким параметром:

А

Wz;

 

Б

Sw;

 

В

Rz;

+

С

T.

 

75

Питання 7. Відповідно до специфіки об’єкта стандартизації, складу та змісту вимог, встановлених до нього, для різних категорій нормативних документів у стандартизації розробляють стандарти таких видів:

А

Основоположні; на продукцію і послуги, на процеси методів контролю;

+

Б

Міжнародні, регіональні, національні;

 

В

нормативні документи, кодекси установленої практики, технічні умови.

 

С

   

75

Питання 8. Своєчасність впровадження і дотримання вимог стандарту контролюється:

А

Міністерствами ( відомствами) галузей;

 

Б

Держстандартом України;

+

В

Кабінетом Міністрів;

 

С

Керівництвом підприємства.

 

75

Питання 9. Єдина система конструкторської документації ЕСКД належить до:

А

До системи взаємопов’язаних стандартів;

+

Б

До єдиної системи конструкторської документації;

 

В

До єдиної десяткової системи класифікації промислової і сільськогосподарської продукції (ЄДСКП);

 

С

До єдиної системи технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ).

 

75

Питання 10. Джерелом грубих похибок є:

А

Неправильне настроювання верстату;

 

Б

Пружні і пластичні деформації;

 

В

Попадання стружки під встановлену деталь;

 

С

Помилки при відліку поділок на вимірювальному інструменті.

+

75

Питання 11. Чим забезпечуються точність відліку в штангенінструментах:

А

Модулем та ціною поділки основної шкали

 

Б

Ціною поділки основної шкали та кількістю поділок основної шкали

 

В

Ціною поділки основної шкали та кількістю поділок на ноніусній шкалі

+

С

Інтервалом поділки шкали ноніуса та основної

 

75

Питання 12. Скобу перед вимірюваннями настоюють на

А

Розмір виміряний мікрометром

 

Б

Номінальний розмір

 

В

Базовий розмір

+

С

Дійсний розмір

 

75

Питання 13. Ціна поділки шкали

А

Значення вимірювальної величини, що відповідає одній поділці шкали

+

Б

Значення вимірювальної величини, для яких нормовані допустимі похибки засобів вимірювання

 

В

Відстань між осями двох сусідніх позначок шкали

 

С

Найближче і найменше значення величини, які можуть вимірюватись приладом

 

75

Питання 14. Нутроміри індикаторні з ціною поділки 0,01 мм виготовляють з граничною похибкою при номінальних розмірах до 50 мм

А

25 мкм

 

Б

50 мкм

+

В

100 мкм

 

С

150 мкм

 

75

Питання 15. За потреби провести настройку мікрометра насамперед необхідно

А

Закріпити стопором мікрометричний гвинт

+

Б

Настроїти ноніусну шкалу

 

В

Провернути барабан до співпадання з нульовою поділкою

 

С

Відкрутити корпус тріщоточного механізму від барабана

 

75

Питання 16. Що можна зробити за допомогою штангенглибиноміра:

А

Визначити висоту відносно базової поверхні

 

Б

Провести розмітку

 

В

Визначити глибину отвору

+

С

Визначити зовнішній розмір деталі

 

75

Питання 17. Мініметр перед вимірюваннями настоюють на

А

Дійсний розмір

 

Б

Базовий розмір

+

В

Номінальний розмір

 

С

Розмір виміряний мікрометром

 

75

Питання 18. Діапазон вимірювань приладу в цілому

А

Значення вимірювальної величини, що відповідає одній поділці шкали

 

Б

Значення вимірювальної величини, для яких нормовані допустимі похибки засобів вимірювання

+

В

Відстань між осями двох сусідніх позначок шкали

 

С

Найближче і найменше значення величини, які можуть вимірюватись приладом

 

75

Питання 19. Індикаторні глибиноміри призначені для вимірювання

А

Абсолютним методом

 

Б

Відносним методом

+

В

Прямим методом

 

С

Комплексним методом

 

75

Питання 20. Контроль різьбових з’єднань проводіть

А

Нутроміром індикаторним

 

Б

Різьбовим нутроміром

 

В

Різьбовим мікрометром

+

С

Різьбовим штангенциркулем

 

100

Питання 21. Перевагою повної взаємозамінності є...

А

Спрощується розбирання і складання при ремонті і експлуатації, яке полягає у простому зєднанні деталей чи вузлів

+

Б

Забезпечує оптимальні експлуатаційні показники виробів

 

В

Підвищує точність зєднання

 

С

   

100

Питання 22. Натяг – це...

А

Характер зєднання двох деталей, який визначається різницею їх розмірів до складання

 

Б

Різниця між розмірами отвору і валу до складання, якщо отвір більший за вал

 

В

Різниця між розмірами валу і отвору до складання, якщо вал більший за отвір

+

С

Інтервал, в межах якого знаходиться дійсний розмір деталі

 

100

Питання 23. Одиниця допуску – це...

А

Порівняльне мірило, яке характеризує складність виготовлення деталі залежно від її діаметру

+

Б

Сукупність допусків, що відповідають одному рівню точності номінальних розмірів

 

В

Положення поля допуску відносно нульової лінії

 

С

Значення допуску в кожному із квалітетів

 

100

Питання 24. За напрямом зусилля, що сприймають підшипники, вони поділяються на:

А

Радіальні, упорні і радіально-упорні

+

Б

Кулькові і роликові

 

В

Одно-, дво-, і багаторядні

 

С

З великими радіальними зазорами

 

100

Питання 25. Обернена задача розмірного аналізу передбачає:

А

Визначення за даним номінальним розміром замикальної ланки номінальних розмірів, допусків і граничних відхилень всіх складових ланок розмірного ланцюга

 

Б

Визначення за даними номінальними розмірами, допусками і граничними відхиленнями складових ланок номінального розміру, допуску і граничних відхилень замикальної ланки

+

В

Проектний розрахунок розмірного ланцюга

 

С

   

100

Питання 26. Контакт спряжених зубів зубчастих передач характеризується:

А

Похибка профілю зуба, граничне відхилення кроку

 

Б

Пляма контакту, похибка напрямку зуба, кінематична похибка колеса, радіальне биття

+

В

Кінематична похибка колеса, радіальне биття

 

С

   

100

Питання 27. Сортування на розмірні групи відбувається за допомогою:

А

Нормальних калібрів

 

Б

Граничних калібрів

+

В

Мікрометрів гладких

 

С

Нутромірів індикаторних

 

100

Питання 28. Основні розміри шпонки як правило призначаються в залежності від:

А

Номінального діаметра вала

+

Б

Виду шпонки

 

В

Ширини допуска

 

С

Поля допуска

 

100

Питання 29. Які поля допусків встановлені для створення посадки перехідного характеру для внутрішньої різьби

А

4jh, 4j, 4jk

 

Б

4JH, 4J, 4JK

 

В

3h, 4h, 5h

 

С

3H, 4H, 5H

+

100

Питання 30. Для 50 ´ H7/g6 ´ 2 Центрування відбувається за:

А

Боковим поверхням зуба

 

Б

Висотою зуба

 

В

Зовнішнім діаметром

+

С

Внутрішнім діаметром