Тесты по темам:

 

Тести з історії України варіант 17 - 20

 Тести 17

1. Політика українізації в Україні передбачала:

А) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

В) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

 

2. У роки війни за створення незалежної Української держави виступали:

А) радянський партизанський рух;

В) комуністичне підпілля;

С) німецька влада в Україні;

D) повстанський рух – ОУН - УПА.

 

3. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) органи місцевого самоврядування;

В) Адміністрація Президента України;

С) Кабінет Міністрів України;

D) Верховна Рада України.

 

4. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню:

Можливість впливати не діяльність окремих осіб чи груп населення за допомогою певних засобів (авторитету, насилля, волі тощо) – це:

А) влада;

В) держава;

С) дружина;

D) віче.

5. У третьому Універсалі ЦР проголошувала:

А) самостійність України;

В) питання про автономію України взагалі не ставилось;

С) самочинно проголошувалась автономія України;

D) .Україну автономною одиницею у складі оновленої Російської Федерації.

6. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) повне винищення арійського населення;

В) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»;

С) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

D) надання Україні автономних прав у складі третього рейху.

7. Рушійними силами Національно-визвольної війни не були:

А) міщани;

В) козацтво;

С) селянство;

D) католицьке духовенство;

Е) українська шляхта.

8. Операцію «Вісла» було проведено з

Метою:

А) виселення українців на територію УРСР;

В) позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

С) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

D) виселення українців на територію Польщі.

 

9. Укажіть характерні риси неолітичної революції:

А) виникнення землеробства та скотарства;

В) відокремлення скотарства від землеробства;

С) перехід до осілого способу життя;

D) відокремлення ремесла від землеробства.

10. Національно-визвольна боротьба українського народу проти польського гніту на Правобережній Україні

У 18 ст. дістала назву:

А) національно-визвольна революція;

В) гайдамаччина;

С) опришківство;

D) руїна.

 

11. НЕП призвів до:

А) швидкої відбудови зруйнованого війною господарства;

В) запровадження на селі колгоспів;

С) здійснення індустріалізації;

D) утвердження комуністичного способу життя.

 

12. Номенклатура – це:

А) та частина населення, яка користувалася певними пільгами у радянському суспільстві;

В) список посадових осіб у державній установі;

С) партійно-господарська верхівка, яка займала панівне становище у системі управління державою;

D) список вищого командного складу Радянської Армії та Флоту.

 

13. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду, у києві за ініціативою Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася:

А) Українська Центральна Рада;

В) Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Всеукраїнський національний конгрес.

14. Одним з пріоритетів зовнішньополітичної діяльності України є:

А) обмеження боргової залежності держави;

В) інтеграція в світові, європейські політичні та економічні структури;

С) здійснення активної регіональної державної політики;

D) технічне переоснащення збройних сил.

 

15. Наприкінці 50-х – у середині 60-х рр. ХХ ст. основну частину українського експорту становили:

А) продукти українського машинобудування;

В) сировинні ресурси;

С) продукція сільського господарства;

D) науково-технічні розробки українських вчених.

16. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) етногенез;

В) топонім;

С) автохтонність;

D) гідронім.

 

17. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

В) Київське, Брацлавське;

С) лише Київське;

D) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства.

18. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

В) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній

Колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

С) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха;

D) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану.

 

19. Анімізм – це:

А) первісне релігійне уявлення про надприродні властивості певних предметів;

В) одна з первісних форм релігійних вірувань, для якої характерна віра у спільне походження і кровну спорідненість між даною родовою групою людей і певним видом тварин, рослин або явищем природи;

С) сукупність обрядів і ритуалів, пов’язаних із вірою в можливість людини впливати на природний хід подій, довкілля, тварин тощо;

D) одна із форм первісних релігій, яка передбачає віру в існування душі і духів-істот, одухотворення природи.

 

20. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Київського, Волинського, Брацлавського;

В) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

С) Белзького, Брацлавського, Волинського;

D) Руського, Чернігівського, Белзького.

21. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

В) національним героєм України;

С) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини;

D) зрадником.

 

22. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1991 р.;

В) 1962 р.;

С) 1945 р.;

D) 1975 р.

 

23. Для повоєнного розвитку сільського господарства не характерним є:

А) стягнення високих податків із селян;

В) слабка матеріально-технічна база;

С) зростання капіталовкладень у сільське господарство;

D) нестача робочих рук.

24. Галичина, Буковина і Закарпаття на другу половину 19 ст.:

А) стали єдиним королівством;

В) залишилися внутрішніми колоніями Австро-Угорщини;

С) були у складі Російської імперії;

D) були конституційними монархіями

 

25. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 4 березня 1917 р.; 1) В. Винниченко;

В) 18 квітня 1917 р.; 2) М. Грушевський;

С) 7 листопада 1917 р.; 3) С. Петлюра;

D) 14 березня 1917 р. 4) П. Скоропадський.

 

26. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

А) 100 тис. років тому;

В) 1 млн. років тому;

С) 15 тис. років тому;

D) 50 тис. років тому.

 

27. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захопленням Києва Олегом у

А) 879 р.;

В) 882 р.;

С) 862 р.;

D) 912 р.

 

28. Народна рада – це:

А) керівний орган Народного руху України;

В) комуністична більшість у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

С) офіційна опозиція комуністичній більшості у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

D) назва Президії ВРУ.

29. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії.

 

30. Період правління Л. Брежнева називають:

А) десталінізацією;

В) відлигою;

С) перебудовою;

D) застоєм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 18

1. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) політика;

В) економіка;

С) культура;

D) ідеологія.

2. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

3. Для повоєнного розвитку сільського господарства характерним є:

А) стягнення високих податків із селян;

В) слабка матеріально-технічна база;

С) зростання капіталовкладень у сільське господарство;

D) нестача робочих рук.

4. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

В) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній

Колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

С) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха;

D) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану.

5. Однією з визначальних рис першого етапу історії Київської Русі було:

А) завершення формування території держави.;

В) посилення централізованої влади.;

С) феодальна роздрібненість.;

D) надання переваги дипломатії у вирішенні міжнародних проблем.

6. Політика українізації в Україні передбачала:

А) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

В) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

 

7. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню:

Економічна політика держави, спрямована на захист власної економіки від іноземної конкуренції - це:

А) ембарго;

В) демілітаризація;

С) протекціонізм;

D) концесія.

 

8. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду, у києві за ініціативою Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася:

А) Українська Центральна Рада;

В) Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Всеукраїнський національний конгрес.

9. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

В) Київське, Брацлавське;

С) лише Київське;

D) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства.

10. Номенклатура – це:

А) та частина населення, яка користувалася певними пільгами у радянському суспільстві;

В) список посадових осіб у державній установі;

С) партійно-господарська верхівка, яка займала панівне становище у системі управління державою;

D) список вищого командного складу Радянської Армії та Флоту.

11. «Руська правда була укладена за часів князювання:

А) Володимира Великого;

В) Володимира Мономаха;

С) Ярослава Мудрого;

D) Святослава Ярославовича.

12. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

В) національним героєм України;

С) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини;

D) зрадником.

13. Указ про передачу Криму від РРФСР до УРСР було підписано:

А) 25 квітня 1945 р.;

В) 24 травня 1946 р.;

С) 19 лютого 1954 р;

D) 5 березня 1953 р.

14. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії.

 

15. Установіть хронологічну послідовність:

А) початок членства УРСР в ООН;

В) доповідь М. Хрущова на ХХ зїзді КПРС «Про культ особи та його наслідки».;

С) проведення операції «Вісла».;

D) указ про передачу Крима від РРСФР до УРСР.

16. У другому універсалі УЦР:

А) самостійність України;

В) питання про автономію України взагалі не ставила;

С) самочинно проголошувала автономію України;

D) зобов’язувалася не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських установчих зборів.

17. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) органи місцевого самоврядування;

В) Адміністрація Президента України;

С) Кабінет Міністрів України;

D) Верховна Рада України.

18. Фашистський «новий порядок» передбачав:

А) повне винищення арійського населення;

В) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»;

С) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

D) надання Україні автономних прав у складі третього рейху.

19. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1991 р.;

В) 1962 р.;

С) 1945 р.;

D) 1975 р.

20. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) парламентським формам боротьби;

В) культурно-просвітницькій діяльності;

С) організованим у рамках закону демонстраціям;

D) терористичним актам, експропріації та саботажу.

 

21. Першим всенародно обраним Президентом в Україні став:

А) М. Грушевський;

В) Л. Кравчук;

С) Л. Кучма;

D) В. Ющенко.

22. Рушійними силами Національно-визвольної війни були:

А) міщани;

В) козацтво;

С) селянство;

D) католицьке духовенство;

Е) українська шляхта.

23. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Південною Україною;

В) Наддніпрянською Україною;

С) Західноукраїнськими землями;

D) Таврією.

24. Парламентська опозиція у новообраній у 1990 р. Верховній Раді носила назву:

А) Парламентська Рада;

В) Українська гельсінська спілка;

С) Народна Рада;

D) Народний рух за перебудову.

 

25. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 4 березня 1917 р.; 1) В. Винниченко;

В) 18 квітня 1917 р.; 2) М. Грушевський;

С) 7 листопада 1917 р.; 3) С. Петлюра;

D) 14 березня 1917 р. 4) П. Скоропадський.

 

26. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

А) 100 тис. років тому;

В) 1 млн. років тому;

С) 15 тис. років тому;

D) 50 тис. років тому.

27. Операцію «Вісла» було проведено з

Метою:

А) виселення українців на територію УРСР;

В) позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

С) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

D) виселення українців на територію Польщі.

28. Правова база для формування української державності за часів Б. Хмельницького закладена:

А) перемир’ям у Замості;

В) Зборівським договором;

С) Білоцерківським договором;

D) в результаті битви під Жовтими Водами.

29. Анімізм – це:

А) первісне релігійне уявлення про надприродні властивості певних предметів;

В) одна з первісних форм релігійних вірувань, для якої характерна віра у спільне походження і кровну спорідненість між даною родовою групою людей і певним видом тварин, рослин або явищем природи;

С) сукупність обрядів і ритуалів, пов’язаних із вірою в можливість людини впливати на природний хід подій, довкілля, тварин тощо;

D) одна із форм первісних релігій, яка передбачає віру в існування душі і духів-істот, одухотворення природи.

30. Визначальним у суспільно-політичному розвитку УРСР у 70-х – п. п.80-х рр.. ХХ ст.. було:

А) посилення партійного диктату;

В) зростання політичної активності населення;

С) становлення багатопартійної системи;

D) розширення прав республік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Тестове завдання 19

1. Національно-визвольна війна українського народу середини 17 ст. була

А) закономірним явищем в історії України;

В) результатом особистої ініціативи Б. Хмельницького;

С) великою подією в європейській історії;

D) результатом ініціативи реєстрових козаків.

2. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Південною Україною;

В) Наддніпрянською Україною;

С) Західноукраїнськими землями;

D) Таврією.

3. Укажіть події історії України, що відбулися у 16 ст.:

А) Люблінська Унія між Великим князівством Литовським і Королівством Польським;

В) створення першої Січі на о. Мала Хортиця;

С) Переяславська Рада;

D) Руїна.

4. За часів Л. Брежнєва в СРСР:

А) згорталися хрущовські демократичні починання, були спроби реабілітувати Сталіна;

В) продовжувалася робота по десталінізації суспільно-політичного життя;

С) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна стояло дуже гостро, однак так до кінця і не було вирішене;

D) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна не ставилися.

5. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

В) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній

Колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

С) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха;

D) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану.

6. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

В) національним героєм України;

С) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини;

D) зрадником.

 

7. Наприкінці 50-х – у середині 60-х рр. ХХ ст. основну частину українського експорту становили:

А) продукти українського машинобудування;

В) сировинні ресурси;

С) продукція сільського господарства;

D) науково-технічні розробки українських вчених.

 

8. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії.

 

9. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 4 березня 1917 р.; 1) В. Винниченко;

В) 18 квітня 1917 р.; 2) М. Грушевський;

С) 7 листопада 1917 р.; 3) С. Петлюра;

D) 14 березня 1917 р. 4) П. Скоропадський.

 

10. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

А) 100 тис. років тому;

В) 1 млн. років тому;

С) 15 тис. років тому;

D) 50 тис. років тому.

11. Політика українізації в Україні передбачала:

А) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

В) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

 

12. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захопленням Києва Олегом у

А) 879 р.;

В) 882 р.;

С) 862 р.;

D) 912 р.

13. До основних причин кризових явищ у соціально-економічному розвитку України 60-х – сер. 80-х рр. ХХ ст. зараховують:

А) екстенсивний шлях розвитку та адміністративно-командну систему ;

В) активізацію економічних стимулів на виробництві та розвиток підприємництва;

С) децентралізацію всіх галузей народного господарства та планування;

D) акції протесту в країні та політику дискримінації.

 

14. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) політика;

В) економіка;

С) культура;

D) ідеологія.

 

15. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню:

Заборона державою ввезення або вивезення з країни товарів, послуг, валютних цінностей:

А) протекціонізм;

В) ембарго;

С) демілітаризація;

D) концесія.

 

16. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду, у києві за ініціативою Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася:

А) Українська Центральна Рада;

В) Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Всеукраїнський національний конгрес.

 

17. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

В) Київське, Брацлавське;

С) лише Київське;

D) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства.

18. У період перебудови Україна:

А) мала слабку протидію консервативним силам всередині країни;

В) просувалася швидкими темпами завдяки оперативності Компартії України;

С) залишалась заповідником «застою»;

D) з року в рік покращувала економічні показники.

 

19. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром Мономахом;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром.

20. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Київського, Волинського, Брацлавського;

В) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

С) Белзького, Брацлавського, Волинського;

D) Руського, Чернігівського, Белзького.

21. Операцію «Вісла» було проведено з

Метою:

А) виселення українців на територію УРСР;

В) позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

С) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

D) виселення українців на територію Польщі.

22. Укажіть заходи, що вплинули на рівень життя населення України впродовж 1950-х сер. 1960-х рр..

А) скасування плати за навчання в старших класах школи й у вищих навчальних закладах;

В) проведення грошової реформи, що сприяла остаточному зникненню дефіциту товарів;

С) індустріальне будівництво житла та часткове розв’язання житлової проблеми;

D) установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

23. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

 

24. Народна рада – це:

А) керівний орган Народного руху України;

В) комуністична більшість у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

С) офіційна опозиція комуністичній більшості у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

D) назва Президії ВРУ.

 

25. Укажіть документ, у якому УЦР вперше сформулювала широку програму соціально- економічних перетворень

А) Перший Універсал;

В) Другий Універсал;

С) Третій Універсал;

D) Четвертий Універсал.

26. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) органи місцевого самоврядування;

В) Адміністрація Президента України;

С) Кабінет Міністрів України;

D) Верховна Рада України.

27. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) повне винищення арійського населення;

В) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»;

С) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

D) надання Україні автономних прав у складі третього рейху.

28. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1991 р.;

В) 1962 р.;

С) 1945 р.;

D) 1975 р.

29. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) парламентським формам боротьби;

В) культурно-просвітницькій діяльності;

С) організованим у рамках закону демонстраціям;

D) терористичним актам, експропріації та саботажу.

30. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) етногенез;

В) топонім;

С) автохтонність;

D) гідронім.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 20

1. Установіть хронологічну послідовність:

А) підписання мирного договору між УНР і Німеччиною та Ії союзниками (Брестський мирний договір) ;

В) проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР;

С) проголошення автономії України Першим Універсалом Центральної Ради;

D) створення Директорії УНР.

2. Для повоєнного розвитку сільського господарства не характерним є:

А) нестача робочих рук;

В) стягнення високих податків із селян;

С) слабка матеріально-технічна база;

D) зростання капіталовкладень у сільське господарство.

3. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

4. Політика українізації в Україні передбачала:

А) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

В) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою.

5. Операцію «Вісла» було проведено з

Метою:

А) виселення українців на територію Польщі;

В) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

С)позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

D) виселення українців на територію УРСР.

6. Формування сучасної території України завершилося:

А) у 1922 р.

В) у 1939 р.;

С) у 1945 р.;

D) у 1954 р.

7. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) терористичним актам, експропріації та саботажу;

В) організованим у рамках закону демонстраціям;

С) культурно-просвітницькій діяльності;

D) парламентським формам боротьби.

8. Рушійними силами Національно-визвольної війни були:

А) українська шляхта;

В) міщани;

С) козацтво;

D) селянство;

Е) католицьке духовенство.

9. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню:

Роззброєння, ліквідація згідно з міжнародними угодами військових споруд та укріплень на певній території:

А) протекціонізм;

В) ембарго;

С) демілітаризація;

D) концесія.

10. За часів Л. Брежнєва в СРСР:

А) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна не ставилися ;

В) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна стояло дуже гостро, однак так до кінця і не було вирішене;

С) продовжувалася робота по десталінізації суспільно-політичного життя;

D) згорталися хрущовські демократичні починання, були спроби реабілітувати Сталіна.

 

11. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром Мономахом.

12. Укажіть характерні риси неолітичної революції:

А) виникнення землеробства та скотарства;

В) відокремлення скотарства від землеробства;

С) перехід до осілого способу життя;

D) відокремлення ремесла від землеробства.

13. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) національним героєм України;

В) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

С) зрадником;

D) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини.

14. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

В) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

С) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану;

D) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха.

15. Укажіть документ, у якому ЦР вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень:

А) перший Універсал;

В) другий Універсал;

С) третій Універсал;

D) четвертий Універсал.

16. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

В) надання Україні автономних прав у складі третього рейху;

С) повне винищення арійського населення;

D) перетворення України на «життєвий простір німецької нації».

 

17. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Руського, Чернігівського, Белзького;

В) Белзького, Брацлавського, Волинського;

С) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

D) Київського, Волинського, Брацлавського.

18. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників.

19. Укажіть риси притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України в другій половині 19 ст.:

А) потужний розвиток цукробурякового виробництва ;

В) формування Південного та Правобережного нафтових районів;

С) завершення промислового перевороту;

D) бурхливий розвиток вугледобувної, гірничорудної та металургійної галузей.

20. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду, у Києві за ініціативою Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася:

А) Всеукраїнський національний конгрес;

В) Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Українська Центральна Рада.

21. Установіть хронологічну послідовність подій:

А) князювання Ігоря.;

В) релігійні реформи Володимира.;

С) фінансово-адміністративна реформа княгині Ольги.;

D) князювання Ярослава Мудрого.

22. Номенклатура – це:

А) список вищого командного складу Радянської Армії та Флоту;

В) список посадових осіб у державній установі;

С) партійно-господарська верхівка, яка займала панівне становище у системі управління державою;

D) та частина населення, яка користувалася певними пільгами у радянському суспільстві.

23. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) культура;

В) ідеологія;

С) економіка;

D) політика.

24. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Брацлавське;

В) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

С) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства;

D) лише Київське.

25. Народна рада – це:

А) назва Президії ВРУ;

В) офіційна опозиція комуністичній більшості у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

С) комуністична більшість у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

D) керівний орган Народного руху України.

26. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) Адміністрація Президента України;

В) Кабінет Міністрів України;

С) Верховна Рада України;

D) органи місцевого самоврядування.

27. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1991 р.;

В) 1975 р.;

С) 1962 р.;

D) 1945 р.

28. Акт проголошення незалежності України було прийнято:

А) 16 липня 1990 р.;

В) 24 серпня 1991 р.;

С) 1 грудня 1991 р.;

D) 26 червня 1996 р.

29. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Таврією;

В) Південною Україною;

С) Наддніпрянською Україною;

D) Західноукраїнськими землями.

30. Парламентська опозиція у новообраній у 1990 р. Верховній Раді носила назву:

А) Народна Рада;

В) Народний рух за перебудову;

С) Парламентська Рада;

D) Українська гельсінська спілка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування по Історія України варіант 21-24

 

Тести 21

1. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню:

Можливість впливати на діяльність окремих осіб чи груп населення за допомогою певних засобів (авторитету, насилля, волі тощо) – це:

А) влада;

В) держава;

С) дружина;

D) віче.

 

2. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду, у Києві за ініціативою Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася:

А) Українська Центральна Рада;

В) Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Всеукраїнський національний конгрес.

 

3. Укажіть події історії України, що відбулися в 16 ст.

А) прийняття Другого і Третього Литовських статутів;

В) створення Великого князівства Литовського;

С) Люблінська унія між Великим князівством Литовським і Королівством Польським;

D) створення першої Січі на острові Мала Хортиця.

4. Установіть хронологічну послідовність:

А) створення першої Малоросійської колегії;

В) визвольна війна українського народу під керівництвом Б. Хмельницького;

С) Руїна;

D) «Вічний мир» між Московською державою і Річчю Посполитою.

 

5. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром Мономахом;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром.

6. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

В) національним героєм України;

С) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини;

D) зрадником.

 

7. Наприкінці 50-х – у середині 60-х рр. ХХ ст. основну частину українського експорту становили:

А) продукти українського машинобудування;

В) сировинні ресурси;

С) продукція сільського господарства;

D) науково-технічні розробки українських вчених.

 

8. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії.

9. Для повоєнного розвитку сільського господарства не характерним є:

А) стягнення високих податків із селян;

В) слабка матеріально-технічна база;

С) зростання капіталовкладень у сільське господарство;

D) нестача робочих рук.

 

10. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

 

11. Народна рада – це:

А) керівний орган Народного руху України;

В) комуністична більшість у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

С) офіційна опозиція комуністичній більшості у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

D) назва Президії ВРУ.

 

12 У третьому Універсалі УЦР Україна проголошувалась:

А) складовою частиною Росії;

В) автономною одиницею у складі оновленої Російської Федерації;

С) незалежною народною республікою;

D) автономною одиницею у складі Австро-Угорщини.

13. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) органи місцевого самоврядування;

В) Адміністрація Президента України;

С) Кабінет Міністрів України;

D) Верховна Рада України.

14. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) повне винищення арійського населення;

В) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»;

С) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

D) надання Україні автономних прав у складі третього рейху.

15. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1991 р.;

В) 1962 р.;

С) 1945 р.;

D) 1975 р.

16. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) парламентським формам боротьби;

В) культурно-просвітницькій діяльності;

С) організованим у рамках закону демонстраціям;

D) терористичним актам, експропріації та саботажу.

17. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) етногенез;

В) топонім;

С) автохтонність;

D) гідронім.

18. Рушійними силами Національно-визвольної війни були:

А) міщани;

В) козацтво;

С) селянство;

D) католицьке духовенство;

Е) українська шляхта.

19. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Південною Україною;

В) Наддніпрянською Україною;

С) Західноукраїнськими землями;

D) Таврією.

20. Парламентська опозиція у новообраній у 1990 р. Верховній Раді носила назву:

А) Парламентська Рада;

В) Українська гельсінська спілка;

С) Народна Рада;

D) Народний рух за перебудову.

21. За часів Л. Брежнєва в СРСР:

А) згорталися хрущовські демократичні починання, були спроби реабілітувати Сталіна;

В) продовжувалася робота по десталінізації суспільно-політичного життя;

С) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна стояло дуже гостро, однак так до кінця і не було вирішене;

D) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна не ставилися.

22. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

В) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній

Колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

С) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха;

D) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану.

23. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Київського, Волинського, Брацлавського;

В) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

С) Белзького, Брацлавського, Волинського;

D) Руського, Чернігівського, Белзького.

24. Операцію «Вісла» було проведено з

Метою:

А) виселення українців на територію УРСР;

В) позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

С) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

D) виселення українців на територію Польщі.

25. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 4 березня 1917 р.; 1) В. Винниченко;

В) 18 квітня 1917 р.; 2) М. Грушевський;

С) 7 листопада 1917 р.; 3) С. Петлюра;

D) 14 березня 1917 р. 4) П. Скоропадський.

 

26. Укажіть характерні риси неолітичної революції:

А) виникнення землеробства та скотарства:

В) перехід до осілого способу життя;

С) відокремлення скотарства від землеробства;

D) відокремлення ремесла від землеробства.

27. Політика українізації в Україні передбачала:

А) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

В) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

 

28. «Руська правда» була укладена за часів князювання:

А) Володимира Великого;

В) Ярослава Мудрого.;

С) Володимира Мономаха.;

D) Святослава Ярославовича.

29.Укажіть риси притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України в другій половині 19 ст.

А) потужний розвиток цукробурякового виробництва;

В) формування Південного та Правобережного нафтових районів;

С) завершення промислового перевороту;

D) бурхливий розвиток вугледобувної, гірничорудної та металургійної галузей.

 

30. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) політика;

В) економіка;

С) культура;

D) ідеологія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 22

1. Парламентська опозиція у новообраній у 1990 р. Верховній Раді носила назву:

А) Парламентська Рада;

В) Українська гельсінська спілка;

С) Народна Рада;

D) Народний рух за перебудову.

2. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Південною Україною;

В) Наддніпрянською Україною;

С) Західноукраїнськими землями;

D) Таврією.

 

3. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) етногенез;

В) топонім;

С) автохтонність;

D) гідронім.

4. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1991 р.;

В) 1962 р.;

С) 1945 р.;

D) 1975 р.

 

5. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) органи місцевого самоврядування;

В) Адміністрація Президента України;

С) Кабінет Міністрів України;

D) Верховна Рада України.

6. Укажіть заходи, що вплинули на рівень життя населення України впродовж 1950- сер. 1960-х рр.:

А) скасування плати за навчання в старших класах школи й у вищих навчальних закладах;

В) проведення грошової реформи, що сприяла остаточному зникненню дефіциту товарів.;

С) індустріальне будівництво житла та часткове розв’язання житлової проблеми.;

D) установлення пенсій за віком для колгоспників.

 

7. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

В) Київське, Брацлавське;

С) лише Київське;

D) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства.

8. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) політика;

В) економіка;

С) культура;

D) ідеологія.

 

9. У період перебудови Україна:

А) просувалася швидкими темпами завдяки оперативності Компартії України;

В) залишалася заповідником «застою»;

С) не мала легальної опозиції існуючій системі;

D) з року в рік покращувала економічні показники.

.

10. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захопленням Києва Олегом у

А) 879 р.;

В) 882 р.; С) 862 р.; D) 912

11. Головним підсумком діяльності ЦР стало:

А) відродження української державності;

В) обрання М. Грушевського Президентом УНР ;

С) вихід з війни з країнами німецько-австрійського блоку;

D) державний переворот 29 квітня 1918 р.

12. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню:

Передача в експлуатацію на певних умовах державних земельних ділянок, покладів корисних копалин, підприємств іноземним компаніям:

А) протекціонізм;

В) ембарго;

С) демілітаризація;

D) концесія.

 

13. БХмельницьким уперше в історії української суспільно-політичної думки була чітко сформульована національно-державна ідея:

А) розширення впливу Запорозької Січі;

В) створення незалежної держави в етнографічних межах України;

С) ліквідація системи феодальних відносин на селі;

D) поділ козацької України на два гетьманства.

 

14. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) парламентським формам боротьби;

В) культурно-просвітницькій діяльності;

С) організованим у рамках закону демонстраціям;

D) терористичним актам, експропріації та саботажу.

15. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) повне винищення арійського населення;

В) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»;

С) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

D) надання Україні автономних прав у складі третього рейху.

16. У другому універсалі УЦР:

А) самостійність України;

В) питання про автономію України взагалі не ставила;

С) самочинно проголошувала автономію України;

D) зобов’язувалася не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських установчих зборів.

17. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

В) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства

У селян;

С) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха;

D) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану.

18. Політика українізації в Україні передбачала:

А) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

В) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

 

19. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

 

20. Для повоєнного розвитку сільського господарства характерним є:

А) стягнення високих податків із селян;

В) слабка матеріально-технічна база;

С) зростання капіталовкладень у сільське господарство;

D) нестача робочих рук.

21. Період правління Л. Брежнева називають:

А) «десталінізацією»;

В) «відлигою»;

С) «перебудовою»;

D) «застоєм».

.

 

22. Анімізм – це:

А) первісне релігійне уявлення про надприродні властивості певних предметів;

В) одна з первісних форм релігійних вірувань, для якої характерна віра у спільне походження і кровну спорідненість між даною родовою групою людей і певним видом тварин, рослин або явищем природи;

С) сукупність обрядів і ритуалів, пов’язаних із вірою в можливість людини впливати на природний хід подій, довкілля, тварин тощо;

D) одна із форм первісних релігій, яка передбачає віру в існування душі і духів-істот, одухотворення природи.

23. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії.

24. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Київського, Волинського, Брацлавського;

В) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

С) Белзького, Брацлавського, Волинського;

D) Руського, Чернігівського, Белзького.

 

25. Наприкінці 50-х – у середині 60-х рр. ХХ ст. основну частину українського експорту становили:

А) продукти українського машинобудування;

В) сировинні ресурси;

С) продукція сільського господарства;

D) науково-технічні розробки українських вчених.

 

26. Операція польського Уряду в1947 р. по насильницькому виселенню українців з Польщі називалась:

А) «Варшава»;

В) «Вісла»;

С) «Волга»

D) « Познань»

27. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

В) національним героєм України;

С) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини;

D) зрадником.

28. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

А) 100 тис. років тому;

В) 1 млн. років тому;

С) 15 тис. років тому;

D) 50 тис. років тому.

 

29. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром Мономахом;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром.

30. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 4 березня 1917 р.; 1) В. Винниченко;

В) 18 квітня 1917 р.; 2) М. Грушевський;

С) 7 листопада 1917 р.; 3) С. Петлюра;

D) 14 березня 1917 р. 4) П. Скоропадський.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестове завдання 23

1. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

В) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній

Колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

С) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха;

D) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану.

2. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) органи місцевого самоврядування;

В) Адміністрація Президента України;

С) Кабінет Міністрів України;

D) Верховна Рада України.

3. Укажіть заходи, що вплинули на рівень життя населення України впродовж 1950 – сер. 1960-х рр..:

А) скасування плати за навчання в старших класах школи й у вищих навчальних закладах;

В) проведення грошової реформи, що сприяла остаточному зникненню дефіциту товарів;

С) індустріальне будівництво житла та часткове розв’язання житлової проблеми;

D) .підвищення тарифної системи оплати праці, перехід на п’ятиденний робочий тиждень при восьмигодинному робочому дні.

 

4. Операцію «Вісла» було проведено з

Метою:

А) виселення українців на територію УРСР;

В) позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

С) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

D) виселення українців на територію Польщі.

5. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії.

6. Західноукраїнські землі в 20-30 рр. ХХ ст. були у складі:

А) Польщі, Румунії, Чехословаччини ;

В) Польщі Росії, Чехословаччини;

С) Польщі, України, Чехословаччини;

D) Польщі, Угорщини, Чехословаччини.

7. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

А) 100 тис. років тому;

В) 1 млн. років тому;

С) 15 тис. років тому;

D) 50 тис. років тому.

8. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду, у києві за ініціативою Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася:

А) Українська Центральна Рада;

В) Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Всеукраїнський національний конгрес.

9. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) етногенез;

В) топонім;

С) автохтонність;

D) гідронім.

 

10. Анімізм – це:

А) первісне релігійне уявлення про надприродні властивості певних предметів;

В) одна з первісних форм релігійних вірувань, для якої характерна віра у спільне походження і кровну спорідненість між даною родовою групою людей і певним видом тварин, рослин або явищем природи;

С) сукупність обрядів і ритуалів, пов’язаних із вірою в можливість людини впливати на природний хід подій, довкілля, тварин тощо;

D) одна із форм первісних релігій, яка передбачає віру в існування душі і духів-істот, одухотворення природи.

11. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) повне винищення арійського населення;

В) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»;

С) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

D) надання Україні автономних прав у складі третього рейху.

 

12. Парламентська опозиція у новообраній у 1990 р. Верховній Раді носила назву:

А) Народний рух за перебудову;

В) Українська гельсінська спілка;

С) Парламентська Рада;

D) Народна Рада.

 

13. Визначте події, що належать до сталінського періоду:

А) голод в Україні;

В) початок політичної реабілітації.;

С) операція «Вісла».;

D) зменшення податків з колгоспників.

14. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1975 р.;

В) 1945 р.;

С) 1962 р.;

D) 1991 р.

 

15. Наприкінці 50-х – у середині 60-х рр. ХХ ст. основну частину українського експорту становили:

А) продукти українського машинобудування;

В) сировинні ресурси;

С) продукція сільського господарства;

D) науково-технічні розробки українських вчених.

16. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) ідеологія;

В) культура;

С) економіка;

D) політика.

 

17. Політика українізації в Україні передбачала:

А) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

В) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

 

18. У другому універсалі УЦР:

А) самостійність України;

В) питання про автономію України взагалі не ставила;

С) самочинно проголошувала автономію України;

D) зобов’язувалася не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських установчих зборів.

 

19. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром Мономахом;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром.

 

20. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 14 березня 1917 р.; 1) В. Винниченко;

В) 18 квітня 1917 р.; 2) С. Петлюра;

С) 7 листопада 1917 р.; 3) М. Грушевський;

D) 4 березня 1917 р. 4) П. Скоропадський.

21. За часів Л. Брежнєва в СРСР:

А) згорталися хрущовські демократичні починання, були спроби реабілітувати Сталіна;

В) продовжувалася робота по десталінізації суспільно-політичного життя;

С) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна стояло дуже гостро, однак так до кінця і не було вирішене;

D) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна не ставилися.

22. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захопленням Києва Олегом у

А) 862 р;

В) 882 р.;

С) 879 р.;

D) 912 р.

 

23. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) парламентським формам боротьби;

В) культурно-просвітницькій діяльності;

С) організованим у рамках закону демонстраціям;

D) терористичним актам, експропріації та саботажу

 

24. Рушійними силами Національно-визвольної війни були:

А) міщани;

В) козацтво;

С) селянство;

D) католицьке духовенство;

Е) українська шляхта.

 

25. Укажіть характерні риси неолітичної революції:

А) виникнення землеробства та скотарства;

В) відокремлення скотарства від землеробства;

С) перехід до осілого способу життя;

D) відокремлення ремесла від землеробства..

 

26. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Київського, Волинського, Брацлавського;

В) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

С) Белзького, Брацлавського, Волинського;

D) Руського, Чернігівського, Белзького.

 

27. Для повоєнного розвитку сільського господарства не характерним є:

А) стягнення високих податків із селян;

В) слабка матеріально-технічна база;

С) зростання капіталовкладень у сільське господарство;

D) нестача робочих рук.

28. Укажіть події історії України, що відбулися в 16 ст.:

А) Люблінська унія між Великим князівством Литовським і Королівством Польським;

В) створення першої Січі на острові Мала Хортиця;

С) Андрусівське перемиря між Московською державою та Річчю Посполитою;

D) Руїа.

29. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

В) національним героєм України;

С) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини;

D) зрадником.

30. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 24

1. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 4 березня 1917 р.; 1) П. Скоропадський;

В) 14 березня 1917 р.; 2) С. Петлюра;

С) 18 квітня 1917 р.; 3) М. Грушевський;

D) 7 листопада 1917 р. 4) В. Винниченко.

2. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром Мономахом.

3. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

А) 1 млн. років тому;

В) 100 тис. років тому;

С) 50 тис. років тому;

D) 15 тис. років тому.

4. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) національним героєм України;

В) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

С) зрадником;

D) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини.

5. Операцію «Вісла» було проведено з

Метою:

А) виселення українців на територію Польщі;

В) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

С)позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

D) виселення українців на територію УРСР.

6. Наприкінці 50-х – у середині 60-х рр. ХХ ст. основну частину українського експорту становили:

А) сировинні ресурси;

В) продукція сільського господарства;

С) продукти українського машинобудування;

D) науково-технічні розробки українських вчених.

7. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Руського, Чернігівського, Белзького;

В) Белзького, Брацлавського, Волинського;

С) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

D) Київського, Волинського, Брацлавського.

8. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників.

9. Укажіть риси притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України в другій половині 19 ст.:

А) потужний розвиток цукробурякового виробництва;

В) формування Південного та Правобережного нафтових районів;

С) завершення промислового перевороту;

D) бурхливий розвиток вугледобувної, гірничорудної та металургійної галузей.

10. Період правління Л. Брежнева називають:

А) « десталінізацією»;

В) «відлигою»;

С) «перебудовою»;

D) «застоєм».

11. Для повоєнного розвитку сільського господарства характерним є:

А) нестача робочих рук;

В) стягнення високих податків із селян;

С) слабка матеріально-технічна база;

D) зростання капіталовкладень у сільське господарство.

12. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

13. Політика українізації в Україні передбачала:

А) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

В) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою.

14. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

В) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

С) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану;

D) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха.

15. У другому універсалі УЦР:

А) самостійність України;

В) самочинно проголошувала автономію України;

С) зобов’язувалася не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських установчих зборів;

D) питання про автономію України взагалі не ставила.

16. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

В) надання Україні автономних прав у складі третього рейху;

С) повне винищення арійського населення;

D) перетворення України на «життєвий простір німецької нації».

17. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) терористичним актам, експропріації та саботажу;

В) організованим у рамках закону демонстраціям;

С) культурно-просвітницькій діяльності;

D) парламентським формам боротьби.

18. Рушійними силами Національно-визвольної війни не були:

А) українська шляхта;

В) міщани;

С) козацтво;

D) селянство;

Е) католицьке духовенство.

19. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню:

Економічна політика держави, спрямована на захист власної економіки від іноземної конкуренції:

А) протекціонізм;

В) ембарго;

С) демілітаризація;

D) концесія.

20. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду, у Києві за ініціативою Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася:

А) Всеукраїнський національний конгрес;

В) Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Українська Центральна Рада.

21. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захопленням Києва Олегом у

А) 912 р.;

В) 882 р.;

С) 879 р.;

D) 862 р.

22. Номенклатура – це:

А) список вищого командного складу Радянської Армії та Флоту;

В) список посадових осіб у державній установі;

С) партійно-господарська верхівка, яка займала панівне становище у системі управління державою;

D) та частина населення, яка користувалася певними пільгами у радянському суспільстві.

23. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) культура;

В) ідеологія;

С) економіка;

D) політика.

24. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Брацлавське;

В) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

С) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства;

D) лише Київське.

25. Народна рада – це:

А) назва Президії ВРУ;

В) офіційна опозиція комуністичній більшості у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

С) комуністична більшість у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

D) керівний орган Народного руху України.

26. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) Адміністрація Президента України;

В) Кабінет Міністрів України;

С) Верховна Рада України;

D) органи місцевого самоврядування.

27. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1991 р.;

В) 1975 р.;

С) 1962 р.;

D) 1945 р.

28. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) автохтонність;

В) топонім;

С) етногенез;

D) гідронім.

29. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Таврією;

В) Південною Україною;

С) Наддніпрянською Україною;

D) Західноукраїнськими землями.

30. Першим всенародно обраним Президентом в Україні став:

А) М. Грушевський;

В) Л. Кучма;

С) Л. Кравчук;

D) В. Ющенко.