Тесты по темам:

 

Тести з історії України варіант 13 - 16

 Тести 13

1. Доберіть правильний термін. Назва України періоду П. Скоропадського:

А) УНР;

В) Директорія;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Українська держава.

 

2. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) етногенез;

В) топонім;

С) гідронім;

D) автохтонність.

 

3. Операцію «Вісла» було проведено з

Метою:

А) виселення українців на територію УРСР;

В) позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

С) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

D) виселення українців на територію Польщі.

 

4. Одним з основних пріоритетів зовнішньополітичної діяльності України є:

А) обмеження боргової залежності держави;

В) інтеграція в світові, європейські політичні та економічні структури;

С) здійснення активної регіональної політики;

D) конституційна реформа.

5. Наприкінці 50-х – у середині 60-х рр. ХХ ст. основну частину українського експорту становили:

А) продукти українського машинобудування;

В) сировинні ресурси;

С) продукція сільського господарства;

D) науково-технічні розробки українських вчених.

6. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Південною Україною;

В) Наддніпрянською Україною;

С) Західноукраїнськими землями;

D) Таврією.

7. Для повоєнного розвитку сільського господарства не характерним є:

А) стягнення високих податків із селян;

В) слабка матеріально-технічна база;

С) зростання капіталовкладень у сільське господарство;

D) нестача робочих рук.

 

8. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) ідеологія;

В) культура;

С) економіка;

D) політика.

 

9. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню:

Заборона державою ввезення або вивезення з країни товарів, послуг, валютних цінностей:

А) протекціонізм;

В) ембарго;

С) демілітаризація;

D) концесія.

10. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Київського, Волинського, Брацлавського;

В) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

С) Белзького, Брацлавського, Волинського;

D) Руського, Чернігівського, Белзького.

 

11. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захопленням Києва Олегом у

А) 862 р;

В) 882 р.;

С) 879 р.;

D) 912 р.

 

12. За часів Л. Брежнєва в СРСР:

А) згорталися хрущовські демократичні починання, були спроби реабілітувати Сталіна;

В) продовжувалася робота по десталінізації суспільно-політичного життя;

С) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна стояло дуже гостро, однак так до кінця і не було вирішене;

D) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна не ставилися.

 

13. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

В) Київське, Брацлавське;

С) лише Київське;

D) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства.

14. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1945 р.;

В) 1962 р.;

С) 1975 р.;

D) 1991 р.

 

15. Укажіть серед нижче наведених твердження, що розкриває поняття «раднаргоспи»:

А) організації, які керували системою державних закупівель с-г. продукції в Україні;

В) державні органи, які здійснювали укрупнення колгоспів;

С) органи державного управління, утворені за територіальним принципом, які керували промисловістю у межах економічних адміністративних районів;

D) державні органи, які керували колгоспами.

 

16. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) органи місцевого самоврядування;

В) Адміністрація Президента України;

С) Кабінет Міністрів України;

D) Верховна Рада України.

17. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром Мономахом;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром.

18.Селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній У країні проти Речі Посполитої дістало назву:

А) національно-визвольна революція,

В)коліївщина;

С) руїна;

D) опришківство..

19. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) повне винищення арійського населення;

В) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»;

С) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

D) надання Україні автономних прав у складі третього рейху.

 

20. Парламентська опозиція у новообраній у 1990 р. Верховній Раді носила назву:

А) Народний рух за перебудову;

В) Українська гельсінська спілка;

С) Парламентська Рада;

D) Народна Рада.

21.Головним підсумком діяльності Центральної Ради стало:

А) відродження української державності;

В) обрання М. Грушевського Президентом УНР;

С) вихід з стану війни з країнами німецько-австрійского блоку;

D) проголошення IV Універсалу.

 

22. Рушійними силами Національно-визвольної війни не були:

А) міщани;

В) козацтво;

С) селянство;

D) католицьке духовенство;

Е) українська шляхта.

 

23. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

В) національним героєм України;

С) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини;

D) зрадником.

 

24. Політика українізації в Україні передбачала:

А) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

В) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою.

25. Західна Україна у 20-ті роки ХХ ст.. була під владою:

А) Польщі, Росії, Чехословаччини;

В) Чехословаччини, Польщі, Румунії;

С) Чехословаччини, Польщі, Угорщини;

D) Польщі, Німеччини, Угорщини.

 

26. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

В) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній

Колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

С) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха;

D) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану.

 

27. У третьому універсалі УЦР Україна проголошувалось:

А) складовою частиною Росії;

В) незалежною народною республікою;

С) автономною одиницею у складі оновленої Російської Федерації

D) зобов’язувалася не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських установчих зборів.

 

28. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

А) 15 тис. років тому;

В) 50 тис. років тому;

С) 100 тис. років тому;

D) 1 млн. років тому.

 

29. Народна рада – це:

А) керівний орган Народного руху України;

В) комуністична більшість у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

С) офіційна опозиція комуністичній більшості у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

D) назва Президії ВРУ.

 

30. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 14

1. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

А) 100 тис. років тому;

В) 1 млн. років тому;

С) 15 тис. років тому;

D) 50 тис. років тому.

2. Політика українізації в Україні передбачала:

А) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

В) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

 

3. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захопленням Києва Олегом у

А) 879 р.;

В) 882 р.;

С) 862 р.;

D) 912 р.

4. Установіть хронологічну послідовність подій:

 

А) підписання угоди про створення СНД;

В) прийняття «Декларації про державний суверенітет України»;

С) початок членства Української РСР в ООН;

D) доповідь М. Хрущова на ХХ зїзді КПРС «Про культ особи та його наслідки».

 

5. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) політика;

В) економіка;

С) культура;

D) ідеологія.

6. Рушійними силами Національно-визвольної війни були:

А) міщани;

В) козацтво;

С) селянство;

D) католицьке духовенство;

Е) українська шляхта.

7. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Південною Україною;

В) Наддніпрянською Україною;

С) Західноукраїнськими землями;

D) Таврією.

8. Виберіть правильне твердження. Відставка М. Хрущова мала характер:

А) державного перевороту;

В) демократичної процедури зміщення;

С) була підтримана більшістю радянських людей;

D) відбулася за особистим бажанням М. Хрущова.

9. За часів Л. Брежнєва в СРСР:

А) згорталися хрущовські демократичні починання, були спроби реабілітувати Сталіна;

В) продовжувалася робота по десталінізації суспільно-політичного життя;

С) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна стояло дуже гостро, однак так до кінця і не було вирішене;

D) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна не ставилися.

10. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

В) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній

Колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

С) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха;

D) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану.

11. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Київського, Волинського, Брацлавського;

В) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

С) Белзького, Брацлавського, Волинського;

D) Руського, Чернігівського, Белзького.

12. Операція польського уряду в 1947 р. по насильницькій ліквідації компактного проживання українців на території Польщі називалась:

А) «Варшава»;

В) «Вісла»;

С) «Познань»;

D) «Посяння».

13. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 4 березня 1917 р.; 1) В. Винниченко;

В) 18 квітня 1917 р.; 2) М. Грушевський;

С) 7 листопада 1917 р.; 3) С. Петлюра;

D) 14 березня 1917 р. 4) П. Скоропадський.

14. Для повоєнного розвитку сільського господарства характерним є:

А) стягнення високих податків із селян;

В) слабка матеріально-технічна база;

С) зростання капіталовкладень у сільське господарство;

D) нестача робочих рук.

15. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

 

16. Народна рада – це:

А) керівний орган Народного руху України;

В) комуністична більшість у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

С) офіційна опозиція комуністичній більшості у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

D) назва Президії ВРУ.

 

17. Згідно з третім Універсалом ЦР Україна проголошувалась:

А) складовою частиною Росії;

В) автономною одиницею у складі оновленої Російської федерації;

С) незалежною народною республікою;;

D) автономною одиницею у складі Австро-Угорщини.

18. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) органи місцевого самоврядування;

В) Адміністрація Президента України;

С) Кабінет Міністрів України;

D) Верховна Рада України.

19. Фашистський «новий порядок» передбачав:

А) повне винищення арійського населення;

В) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»;

С) ресурсне забезпечення німців, знищення українців, колонізацію України;

D) надання Україні автономних прав у складі третього рейху.

20. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1991 р.;

В) 1962 р.;

С) 1945 р.;

D) 1975 р.

21. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) парламентським формам боротьби;

В) культурно-просвітницькій діяльності;

С) організованим у рамках закону демонстраціям;

D) терористичним актам, експропріації та саботажу.

22. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) етногенез;

В) топонім;

С) автохтонність;

D) гідронім.

 

23. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню:

Передача в експлуатацію на певних умовах державних земельних ділянок, корисних копалин, підприємств іноземним компаніям:

А) протекціонізм;

В) ембарго;

С) демілітаризація;

D) концесія.

 

 

24. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду, у Києві за ініціативою Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася:

А) Українська Центральна Рада;

В) Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Всеукраїнський національний конгрес.

 

25. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

В) Київське, Брацлавське;

С) лише Київське;

D) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства.

26. Доберіть правильний термін. Політика більшовиків у роки громадянської війни носила назву:

А) ліберальна політика;

В) нова економічна політика;

С) воєнний комунізм;

D) політика відбудови народного господарства.

 

27. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром Мономахом;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром.

28. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

В) національним героєм України;

С) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини;

D) зрадником.

 

29. Наприкінці 50-х – у середині 60-х рр. ХХ ст. основну частину українського експорту становили:

А) продукти українського машинобудування;

В) сировинні ресурси;

С) продукція сільського господарства;

D) науково-технічні розробки українських вчених.

 

30. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестове завдання 15

1. Однією з визначальних рис першого етапу історії Київської Русі було:

А) завершення формування території держави;

В) посилення централізованої влади.;

С) зосередженість переважно на зовнішній політиці;

D) надання переважно дипломатії у вирішенні міжнародних проблем,

2. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром Мономахом.

 

3. Для повоєнного розвитку сільського господарства характерним є:

А) нестача робочих рук;

В) стягнення високих податків із селян;

С) слабка матеріально-технічна база;

D) зростання капіталовкладень у сільське господарство.

4. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) національним героєм України;

В) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

С) зрадником;

D) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини.

5. Політика українізації в Україні передбачала:

А) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

В) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою.

6. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

В) надання Україні автономних прав у складі третього рейху;

С) повне винищення арійського населення;

D) перетворення України на «життєвий простір німецької нації».

7. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню. Роззброєння, ліквідація згідно з міжнародними угодами військових споруд та укріплень на певній території:

А) протекціонізм;

В) ембарго;

С) демілітаризація;

D) концесія.

8. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників.

9. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 4 березня 1917 р.; 1) П. Скоропадський;

В) 14 березня 1917 р.; 2) С. Петлюра;

С) 18 квітня 1917 р.; 3) М. Грушевський;

D) 7 листопада 1917 р. 4) В. Винниченко.

 

10. Період правління Л. Брежнева називають:

А) десталінізацією;

В) відлигою;

С) перебудовою;

D) застоєм.

 

11. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду, у Києві за ініціативою Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася:

А) Всеукраїнський національний конгрес;

В) Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Українська Центральна Рада.

 

12. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) культура;

В) ідеологія;

С) економіка;

D) політика.

13. Установіть хронологічну послідовність

А) Андрусівське перемиряміж Московською державою і Річчю Посполитою;

В) гетьманування Б. Хмельницького;

С) створення першої Малоросійської колегії;

D) руїна.

14. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

В) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

С) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану;

D) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха.

15. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Руського, Чернігівського, Белзького;

В) Белзького, Брацлавського, Волинського;

С) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

D) Київського, Волинського, Брацлавського.

16. Наприкінці 50-х – у середині 60-х рр. ХХ ст. основну частину українського експорту становили:

А) сировинні ресурси;

В) продукція сільського господарства;

С) продукти українського машинобудування;

D) науково-технічні розробки українських вчених.

 

17. Операцію «Вісла» було проведено з

Метою:

А) виселення українців на територію Польщі;

В) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

С)позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

D) виселення українців на територію УРСР.

 

18. Рушійними силами Національно-визвольної війни не були:

А) українська шляхта;

В) міщани;

С) козацтво;

D) селянство;

Е) католицьке духовенство.

 

19. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) терористичним актам, експропріації та саботажу;

В) організованим у рамках закону демонстраціям;

С) культурно-просвітницькій діяльності;

D) парламентським формам боротьби.

20. Укажіть заходи, що вплинули на рівень життя населення України впродовж 1950 – середини 60-х рр.:

А) скасування плати за навчання в старших класах школи й у вищих навчальних закладах;

В) проведення грошової реформи, що сприяла остаточному зникненню дефіциту товарів;

С) установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників;

D) перегляд і підвищення тарифної системи оплати праці при восьмигодинному робочому дні.

21. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

22. У другому універсалі УЦР:

А) самостійність України;

В) самочинно проголошувала автономію України;

С) зобов’язувалася не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських установчих зборів;

D) питання про автономію України взагалі не ставила.

23. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

А) 1 млн. років тому;

В) 100 тис. років тому;

С) 50 тис. років тому;

D) 15 тис. років тому.

24. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) автохтонність;

В) топонім;

С) етногенез;

D) гідронім.

25. Парламентська опозиція у новообраній у 1990 р. Верховній Раді носила назву:

А) Народна Рада;

В) Народний рух за перебудову;

С) Парламентська Рада;

D) Українська гельсінська спілка.

 

26. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Таврією;

В) Південною Україною;

С) Наддніпрянською Україною;

D) Західноукраїнськими землями.

 

27. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Брацлавське;

В) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

С) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства;

D) лише Київське.

 

28. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1991 р.;

В) 1975 р.;

С) 1962 р.;

D) 1945 р.

29. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) Адміністрація Президента України;

В) Кабінет Міністрів України;

С) Верховна Рада України;

D) органи місцевого самоврядування.

 

30. Народна рада – це:

А) назва Президії ВРУ;

В) офіційна опозиція комуністичній більшості у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

С) комуністична більшість у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

D) керівний орган Народного руху України.

 

 

 

 

 

 

 

Тест 16

1. Предметом історії України є вивчення:

А) зародження і розвитку людського суспільства на українських землях українських землях;

В) речових памяток;

С) писемних та усних джерел;;

D) етнографічних памяток,

 

2. Народна рада – це:

А) керівний орган Народного руху України;

В) комуністична більшість у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

С) офіційна опозиція комуністичній більшості у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

D) назва Президії ВРУ.

 

3. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії.

 

4. Всеукраїнський референдум на підтвердження Акту проголошення незалежності України відбувся:

А) 16 липня 1990 р.

В) 24 серпня 1991 р.

С) 1 грудня 1991 р.

D) 8 грудня 1991 р.

5. Останнім гетьманом України був:

А) І. Мазепа;

В) Д. Апостол;;

С) К. Розумовський;

D) П. Калнишевський.

6. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Південною Україною;

В) Наддніпрянською Україною;

С) Західноукраїнськими землями;

D) Таврією.

7. Для повоєнного розвитку сільського господарства характерним є:

А) стягнення високих податків із селян;

В) слабка матеріально-технічна база;

С) зростання капіталовкладень у сільське господарство;

D) нестача робочих рук.

 

8. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) ідеологія;

В) культура;

С) економіка;

D) політика.

 

9. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню:

Заборона державою ввезення або вивезення з країни товарів, послуг, валютних цінностей:

А) протекціонізм;

В) ембарго;

С) демілітаризація;

D) концесія.

 

10. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Київського, Волинського, Брацлавського;

В) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

С) Белзького, Брацлавського, Волинського;

D) Руського, Чернігівського, Белзького.

 

11. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захопленням Києва Олегом у

А) 862 р;

В) 882 р.;

С) 879 р.;

D) 912 р.

 

12. За часів Л. Брежнєва в СРСР:

А) згорталися хрущовські демократичні починання, були спроби реабілітувати Сталіна;

В) продовжувалася робота по десталінізації суспільно-політичного життя;

С) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна стояло дуже гостро, однак так до кінця і не було вирішене;

D) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна не ставилися.

 

13. Укажіть заходи, що вплинули на рівень життя населення України впродовж 1950 –середини 1960-х рр..

А) скасування плати за навчання в старших класах школи й у вищих навчальних закладах ;

В) проведення грошової реформи, що сприяла остаточному зникненню дефіциту товарів.;

С) індустріальне будівництво житла та часткове розв’язання житлової проблеми;

D) перегляд і підвищення тарифної системи оплати праці, перехід на п’ятиденний робочий тиждень при восьмигодинному робочому дні.

14. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) повне винищення арійського населення;

В) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»;

С) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

D) надання Україні автономних прав у складі третього рейху.

 

15. Парламентська опозиція у новообраній у 1990 р. Верховній Раді носила назву:

А) Народний рух за перебудову;

В) Українська гельсінська спілка;

С) Парламентська Рада;

D) Народна Рада.

16. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 14 березня 1917 р.; 1) В. Винниченко;

В) 18 квітня 1917 р.; 2) С. Петлюра;

С) 7 листопада 1917 р.; 3) М. Грушевський;

D) 4 березня 1917 р. 4) П. Скоропадський.

17. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром Мономахом;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром.

18. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

19. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1945 р.;

В) 1962 р.;

С) 1975 р.;

D) 1991 р.

 

20. Укажіть риси, притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України в другій половині 19 ст.:

А) потужний розвиток цукробурякового виробництва;

В) формування Південного та Правобережного нафтових районів;

С) бурхливий розвиток вуглевидобувної, гірничорудної та металургійної галузей;

D) створення розгалуженої системи залізниць.

 

21. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) органи місцевого самоврядування;

В) Адміністрація Президента України;

С) Кабінет Міністрів України;

D) Верховна Рада України.

 

22. Рушійними силами Національно-визвольної війни були:

А) міщани;

В) козацтво;

С) селянство;

D) католицьке духовенство;

Е) українська шляхта.

 

23. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

В) національним героєм України;

С) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини;

D) зрадником.

 

24. Політика українізації в Україні передбачала:

А) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

В) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою.

 

25. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) парламентським формам боротьби;

В) культурно-просвітницькій діяльності;

С) організованим у рамках закону демонстраціям;

D) терористичним актам, експропріації та саботажу

 

26. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

В) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній

Колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

С) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха;

D) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану.

 

27. У другому універсалі УЦР:

А) самочинно проголошувала автономію України;

В) питання про автономію України взагалі не ставила;

С) самостійність України;

D) зобов’язувалася не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських установчих зборів.

 

28. Укажіть документ, у якому Українська Центральна Рада вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень:

А) Перший Універсал;

В) Другий Універсал;

С) Третій Універсал;

D) Четвертий Універсал.

 

29. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) етногенез;

В) топонім;

С) гідронім;

D) автохтонність.

 

30. Операцію «Вісла» було проведено з

Метою:

А) виселення українців на територію УРСР;

В) позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

С) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

D) виселення українців на територію Польщі.