Історія України
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.83 (3 Голоса)
Banggood WW

Тести 5

1. Укажіть положення, що розкривають основний зміст Другого Універсалу ЦР:

А) самочинно проголошував автономію України;

В) питання про автономію України взагалі не ставилось;

С) поповнення ЦР представниками національних меншин;

D) зобов’язував не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських установчих зборів.

 

2. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

А) 15 тис. років тому;

В) 50 тис. років тому;

Викиум

С) 100 тис. років тому;

D) 1 млн. років тому.

3. Політика українізації в Україні передбачала:

А) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

В) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою.

 

4. Завдяки непу вдалося:

А) швидко відбудувати зруйноване війною господарство;

В) запровадити на селі колгоспи.;

С) спорудити Дніпрогес.;

D) утвердити комуністичний спосіб життя.

 

5. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії.

6. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Південною Україною;

В) Наддніпрянською Україною;

С) Західноукраїнськими землями;

D) Таврією.

7. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне:

А) У березні 1921 р. було укладено Ризький мирний договір, що закріпив зверхність польської держави над Підляшшям, Холмщиною, Західною Волинню;

В) Х з’їзд РКП(б) у квітні 1921 р. затвердив політику коренізації (українізації);

С) У грудні 1925 р. 1 зїзд Рад СРСР затвердив декларацію про утворення Союзу РСР і союзний договір.;

D) у січні 1925 р. завершився процес входження України до складу СРСР.

 

8. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) органи місцевого самоврядування;

В) Адміністрація Президента України;

С) Кабінет Міністрів України;

D) Верховна Рада України.

 

9. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

 

10. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром Мономахом;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром.

11. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) повне винищення арійського населення;

В) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»;

С) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

D) надання Україні автономних прав у складі третього рейху.

 

12. Парламентська опозиція у новообраній у 1990 р. Верховній Раді носила назву:

А) Народний рух за перебудову;

В) Українська гельсінська спілка;

С) Парламентська Рада;

D) Народна Рада.

 

13. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

В) Київське, Брацлавське;

С) лише Київське;

D) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства.

14. Указ про передачу Криму від РРФСР до УРСР було підписано

А) 25 квітня 1945 р.;

В) 24 травня 1946.;

С) 19 лютого 1954 р.;

D) 12 грудня 1953 р.

 

15. Для повоєнного розвитку сільського господарства не характерним є:

А) стягнення високих податків із селян;

В) слабка матеріально-технічна база;

С) зростання капіталовкладень у сільське господарство;

D) нестача робочих рук.

 

16. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) ідеологія;

В) культура;

С) економіка;

D) політика.

 

17. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню:

Можливість впливати не діяльність окремих осіб чи груп населення за допомогою певних засобів (авторитету, насилля, волі тощо) – це:

А) віче;

В) держава;

С) влада;

D) дружина.

 

18. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Київського, Волинського, Брацлавського;

В) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

С) Белзького, Брацлавського, Волинського;

D) Руського, Чернігівського, Белзького.

 

19. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захопленням Києва Олегом у

А) 862 р;

В) 882 р.;

С) 879 р.;

D) 912 р.

 

20. За часів Л. Брежнєва в СРСР:

А) згорталися хрущовські демократичні починання, були спроби реабілітувати Сталіна;

В) продовжувалася робота по десталінізації суспільно-політичного життя;

С) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна стояло дуже гостро, однак так до кінця і не було вирішене;

D) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна не ставилися.

21. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 14 березня 1917 р.; 1) В. Винниченко;

В) 18 квітня 1917 р.; 2) С. Петлюра;

С) 7 листопада 1917 р.; 3) М. Грушевський;

D) 4 березня 1917 р. 4) П. Скоропадський.

 

22. Рушійними силами Національно-визвольної війни не були:

А) міщани;

В) козацтво;

С) селянство;

D) католицьке духовенство;

Е) українська шляхта.

 

23. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

В) національним героєм України;

С) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини;

D) зрадником.

 

24. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) парламентським формам боротьби;

В) культурно-просвітницькій діяльності;

С) організованим у рамках закону демонстраціям;

D) терористичним актам, експропріації та саботажу

 

25. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

В) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній

Колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

С) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха;

D) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану.

 

 

26. Укажіть заходи, що вплинули на рівень життя населення України впродовж 1950 – сер.1960:

А) скасування плати за навчання в старших класах школи та у вищих навчальних закладах;

В) проведення грошової реформи, що сприяла остаточному зникненню дефіцитів товарів;

С) перегляд і підвищення тарифної системи оплати праці, перехід на п’ятиденний робочий тиждень при восьмигодинному робочому дні;

D) індустріальне будівництво житла та часткове розв’язання житлової проблеми.

 

27. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) етногенез;

В) топонім;

С) гідронім;

D) автохтонність.

 

28. Операцію «Вісла» було проведено з

Метою:

А) виселення українців на територію УРСР;

В) позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

С) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

D) виселення українців на територію Польщі.

 

29. Номенклатура – це:

А) та частина населення, яка користувалася певними пільгами у радянському суспільстві;

В) список посадових осіб у державній установі;

С) партійно-господарська верхівка, яка займала панівне становище у системі управління державою;

D) список вищого командного складу Радянської Армії та Флоту.

30. Укажіть риси, притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України в другій половині 19 ст.

А) потужний розвиток цукробурякового виробництва;

В) формування Південного та Правобережного нафтових районів;

С) завершення промислового перевороту;

D) створення розгалуженої системи залізниць.

 

 

 

 

 

 

Тестування 6

1. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 4 березня 1917 р.; 1) П. Скоропадський;

В) 14 березня 1917 р.; 2) С. Петлюра;

С) 18 квітня 1917 р.; 3) М. Грушевський;

D) 7 листопада 1917 р. 4) В. Винниченко.

2. Система господарювання східних словян базувалась на:

А) землеробстві;

В) скотарстві;

С) мисливстві;

D) ремеслі.

3. Однією з визначальних рис першого етапу історії Київської Русі було:

А) посилення централізованої влади;

В) завершення формування території держави;

С) надання переваги дипломатії у вирішенні міжнародних проблем;

D) поява писаного кодифікованого права.

4. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) національним героєм України;

В) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

С) зрадником;

D) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини.

5. Операцію «Вісла» було проведено з

Метою:

А) виселення українців на територію Польщі;

В) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

С)позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

D) виселення українців на територію УРСР.

6. Наприкінці 50-х – у середині 60-х рр. ХХ ст. основну частину українського експорту становили:

А) сировинні ресурси;

В) продукція сільського господарства;

С) продукти українського машинобудування;

D) науково-технічні розробки українських вчених.

7. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Руського, Чернігівського, Белзького;

В) Белзького, Брацлавського, Волинського;

С) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

D) Київського, Волинського, Брацлавського.

8. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників.

9. Анімізм – це:

А) первісне релігійне уявлення про надприродні властивості певних предметів;

В) одна із форм первісних релігій, яка передбачає віру в існування душі і духів-істот, одухотворення природи;

С) сукупність обрядів і ритуалів, пов’язаних із вірою в можливість людини впливати на природний хід подій, довкілля, тварин тощо;

D) одна з первісних форм релігійних вірувань, для якої характерна віра у спільне походження і кровну спорідненість між даною родовою групою людей і певним видом тварин, рослин або явищем природи.

10. За часів Л. Брежнєва в СРСР:

А) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна не ставилися ;

В) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна стояло дуже гостро, однак так до кінця і не було вирішене;

С) продовжувалася робота по десталінізації суспільно-політичного життя;

D) згорталися хрущовські демократичні починання, були спроби реабілітувати Сталіна.

11. Для повоєнного розвитку сільського господарства характерним є:

А) нестача робочих рук;

В) стягнення високих податків із селян;

С) слабка матеріально-технічна база;

D) зростання капіталовкладень у сільське господарство.

12. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

13. Політика українізації в Україні передбачала:

А) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

В) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою.

14. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

В) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

С) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану;

D) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха.

15. У другому універсалі УЦР:

А) самостійність України;

В) самочинно проголошувала автономію України;

С) зобов’язувалася не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських установчих зборів;

D) питання про автономію України взагалі не ставила.

16. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

В) надання Україні автономних прав у складі третього рейху;

С) повне винищення арійського населення;

D) перетворення України на «життєвий простір німецької нації».

17. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) терористичним актам, експропріації та саботажу;

В) організованим у рамках закону демонстраціям;

С) культурно-просвітницькій діяльності;

D) парламентським формам боротьби.

18. Рушійними силами Національно-визвольної війни були:

А) українська шляхта;

В) міщани;

С) козацтво;

D) селянство;

Е) католицьке духовенство.

19. Визначальним у суспільно-політичному розвитку УРСР у 70-х – п. п.80-х рр. ..ХХ ст.. було:

А) посилення партійного диктату;

В) зростання політичної активності населення;

С) становлення багатопартійної системи;

D) прагнення українського народу до незалежності.

20. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду, у Києві за ініціативою Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася:

А) Всеукраїнський національний конгрес;

В) Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Українська Центральна Рада.

21. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захопленням Києва Олегом у

А) 912 р.;

В) 882 р.;

С) 879 р.;

D) 862 р.

22. Номенклатура – це:

А) список вищого командного складу Радянської Армії та Флоту;

В) список посадових осіб у державній установі;

С) партійно-господарська верхівка, яка займала панівне становище у системі управління державою;

D) та частина населення, яка користувалася певними пільгами у радянському суспільстві.

23. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) культура;

В) ідеологія;

С) економіка;

D) політика.

24. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Брацлавське;

В) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

С) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства;

D) лише Київське.

25. Народна рада – це:

А) назва Президії ВРУ;

В) офіційна опозиція комуністичній більшості у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

С) комуністична більшість у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

D) керівний орган Народного руху України.

26. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) Адміністрація Президента України;

В) Кабінет Міністрів України;

С) Верховна Рада України;

D) органи місцевого самоврядування.

27. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1991 р.;

В) 1975 р.;

С) 1962 р.;

D) 1945 р.

28. Одним з основних пріоритетів зовнішньополітичної діяльності України є:

А) обмеження боргової залежності держави;

В) інтеграція в світові, європейські політичні та економічні структури;

С) здійснення активної регіональної державної політики;

D) технічне переоснащення збройних сил.

29. Важливим наслідком революції 1848-1849рр. для Західної України стало:

А) широка політична автономія;

В) скасування панщини та проведення аграрної реформи;

С) створення української республіки;

D) прийняття української конституції.

30. Установіть хронологічну послідовність подій:

А) відставка Шелеста П. з посади першого секретаря ЦК КПУ;

В) початок членства Української РСР в ООН;

С) доповідь М. Хрущова на ХХ зїзді КПРС;

D) проведення операції «Вісла».

Тестове завдання 7

1. Парламентська опозиція у новообраній у 1990 р. Верховній Раді носила назву:

А) Парламентська Рада;

В) Українська гельсінська спілка;

С) Народна Рада;

D) Народний рух за перебудову.

2. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Південною Україною;

В) Наддніпрянською Україною;

С) Західноукраїнськими землями;

D) Таврією.

 

3. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) етногенез;

В) топонім;

С) автохтонність;

D) гідронім.

4. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1991 р.;

В) 1962 р.;

С) 1945 р.;

D) 1975 р.

5. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) органи місцевого самоврядування;

В) Адміністрація Президента України;

С) Кабінет Міністрів України;

D) Верховна Рада України.

6. На початку ХХ ст. в Україні утворилися великі промислові центри:

А) Азовсько-Донецький, Донецький, Криворізький, Нікопольський;

В) Донецький, Криворізький, Нікопольський, Південно-Західний.;

С) Російсько-Азіатський, Криворізький, Нікопольський, Південно-Західний.;

D) Азовсько-Донецький, Російсько-Азіатський, Криворізький, Нікопольський.

7. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

В) Київське, Брацлавське;

С) лише Київське;

D) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства.

8. Однією з важливих складових непу було:

А) заміна продрозкладки продподатком;

В) індустріалізація;

С) колективізація;

D) стаханівський рух.

9. Німецько-радянський договір «Про дружбу і кордони» було укладено:

А) 1 вересня 1939 р.

В) 23 серпня 1939 р.

С) 28 вересня 1939 р.

D) .1 жовтня 1939р.

10. Династія Києвичів перервалася внаслідок убивства Аскольда і захопленням Києва Олегом у

А) 879 р.;

В) 882 р.;

С) 862 р.;

D) 912 р.

11. Через два дні після створення у Петрограді Тимчасового уряду, у Києві за ініціативою Товариства українських поступовців, Українського наукового товариства та деяких інших українських організацій була створена Всеукраїнська громадська організація, яка називалася:

А) Українська Центральна Рада;

В) Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка;

С) Український Генеральний військовий комітет;

D) Всеукраїнський національний конгрес.

12. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню:

Можливість впливати не діяльність окремих осіб чи груп населення за допомогою певних засобів (авторитету, насилля, волі тощо) – це:

А) влада;

В) держава;

С) дружина;

D) віче.

13. Рушійними силами Національно-визвольної війни не були:

А) міщани;

В) козацтво;

С) селянство;

D) католицьке духовенство;

Е) українська шляхта.

14. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу:

А) парламентським формам боротьби;

В) культурно-просвітницькій діяльності;

С) організованим у рамках закону демонстраціям;

D) терористичним актам, експропріації та саботажу.

15. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) повне винищення арійського населення;

В) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»;

С) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

D) надання Україні автономних прав у складі третього рейху.

16. Згідно з третім Універсалом ЦР Україна проголошувалась:

А) складовою частиною Росії;

В) автономною одиницею у складі Німеччини;

С) автономною одиницею у складі оновленої Російської Федерації;

D) незалежною народною республіко.

17. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

В) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

С) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха;

D) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану.

18. Політика українізації в Україні передбачала:

А) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

В) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

19.Національно-визвольна боротьба українського народу проти польського гніту на Правобережній Україні у 18 ст. дістала назву:

А) опришківство;

В) гайдамаччина;

С) національно-визвольна революція;

D) руїна.

20. Для повоєнного розвитку сільського господарства не характерним є:

А) стягнення високих податків із селян;

В) слабка матеріально-технічна база;

С) зростання капіталовкладень у сільське господарство;

D) нестача робочих рук.

21. За часів Л. Брежнєва в СРСР:

А) згорталися хрущовські демократичні починання, були спроби реабілітувати Сталіна;

В) продовжувалася робота по десталінізації суспільно-політичного життя;

С) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна стояло дуже гостро, однак так до кінця і не було вирішене;

D) питання продовжувати розпочату за Хрущова десталінізацію, чи взятися за реабілітацію Сталіна не ставилися.

22. Установіть хронологічну послідовність:

А) підписання мирного договору між УНР і Німеччино та її союзниками;

В) проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР

С) створення Центральної Ради;

D) проголошення Директорії УНР.

23. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії.

24. Правова база для формування української державності часів Б. Хмельницького закладена:

А) перемир’ям у Замості;

В) в результаті битви під Жовтими Водами;

С) Зборівським договором;

D) Білоцерківським договором.

25. Наприкінці 50-х – у середині 60-х рр. ХХ ст. основну частину українського експорту становили:

А) продукти українського машинобудування;

В) сировинні ресурси;

С) продукція сільського господарства;

D) науково-технічні розробки українських вчених.

26. Операцію «Вісла» було проведено з метою:

А) виселення українців на територію УРСР;

В) позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

С) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

D) виселення українців на територію Польщі.

27. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

В) національним героєм України;

С) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини;

D) зрадником.

28. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

А) 100 тис. років тому;

В) 1 млн. років тому;

С) 15 тис. років тому;

D) 50 тис. років тому.

 29. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром Мономахом;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром.

30. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 4 березня 1917 р.; 1) В. Винниченко;

В) 18 квітня 1917 р.; 2) М. Грушевський;

С) 7 листопада 1917 р.; 3) С. Петлюра;

D) 14 березня 1917 р. 4) П. Скоропадський.

Тест 8

1. В яких сферах суспільного життя НЕП забезпечив плюралізм?

А) політика;

В) економіка;

С) культура;

D) ідеологія.

2. На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

А) 100 тис. років тому;

В) 1 млн. років тому;

С) 15 тис. років тому;

D) 50 тис. років тому.

3. Виберіть правильне твердження. Феодальна роздрібненість Київської Русі:

А) була кроком назад у її розвитку;

В) мала прогресивне значення.;

С) її наслідки не можна оцінити однозначно.;

D) була закономірністю.

4. Народна рада – це:

А) керівний орган Народного руху України;

В) комуністична більшість у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

С) офіційна опозиція комуністичній більшості у Верховній Раді України, створена в 1990 р.;

D) назва Президії ВРУ.

5. Виберіть ствердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

А) значна перевага німецьких військ в авіації, танках та ін. озброєнні; несподіваність нападу; відсутність необхідного досвіду в деяких радянських військових керівників;

В) непідготовленість СРСР до війни; репресії проти військових кадрів; помилкова позиція Сталіна щодо оцінки воєнно-стратегічної ситуації напередодні війни з Німеччиною; перевага Німеччини в живій силі і техніці;

С) несподіваність нападу, репресії в радянській армії, розгубленість деяких радянських керівників, високий професіоналізм німецької армії.

6. У чому головні причини застійних явищ у промисловості України в 70-і роки ХХ ст..::

А) інтенсивний шлях розвитку;

В) екстенсивний шлях розвитку;

С) командно-адміністративні методи керівництва;

D) економічні методи управління.

7. Акт проголошення незалежності України було прийнято:

А) 16 липня 1990 р.

В) 24 серпня 1991 р.;

С) 1 грудня 1991 р.

D) 28 червня 1996 р.

8. Які події, факти відносяться до сталінського періоду (А), а які – до хрущовського (Б):

1) зменшення податків з колгоспників;

2) голод в Україні;

3) пуск в СРСР першої в світі атомної електростанції;

4) операція «Вісла»;

5) початок політичної реабілітації;

6) курс на будівництво комунізму;

7) індустріалізація.

9. Адміністративну реформу, за якою місцевих князів замінили синами київського князя, було здійснено:

А) Святославом;

В) Володимиром Мономахом;

С) Ярославом Мудрим;

D) Володимиром.

10. Коліївщина – це:

А) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем;

В) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Лівобережній Україні проти панування Російської імперії, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

С) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Залізняком та І. Гонтою;

D) селянсько-козацьке повстання 1768 р. на Правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, очолюване М. Кривоносом та О. Довбушем.

11. Політика українізації в Україні передбачала:

А) запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку, виховання і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Україні.

В) добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження діловодства у державному апараті українською мовою;

С) запровадження української мови, як державної мови. Підготовку і висування кадрів української національності, передусім у партійні та державні органи. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

D) Створення передумов для всебічного культурного розвитку національних меншин, що проживають в Росії. Добровільне вивчення у школах російської мови. Запровадження навчання, організацію культосвітніх закладів, видання книг, газет та журналів українською мовою.

12. Номенклатура – це:

А) та частина населення, яка користувалася певними пільгами у радянському суспільстві;

В) список посадових осіб у державній установі;

С) партійно-господарська верхівка, яка займала панівне становище у системі управління державою;

D) список вищого командного складу Радянської Армії та Флоту.

13. Головним підсумком діяльності Центральної Ради стало:

А) обрання Грушевського президентом УНР;

В) відродження української державності;

С) вихід з стану війни з країнами німецько-австрійського блоку;

D) державний переворот 29 квітня 1918 року.

14. Рушійними силами Національно-визвольної війни не були:

А) міщани;

В) козацтво;

С) селянство;

D) католицьке духовенство;

Е) українська шляхта.

15. Операцію «Вісла» було проведено з метою:

А) виселення українців на територію УРСР;

В) позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

С) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

D) виселення українців на територію Польщі.

16. Вирішення проблеми походження народу в науці носить назву:

А) етногенез;

В) топонім;

С) автохтонність;

D) гідронім.

17. Згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. Велике Князівство Руське мало включати в себе:

А) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Руське;

В) Київське, Брацлавське;

С) лише Київське;

D) Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства.

18. Визначте причини голоду 1932-1933 рр. в Україні:

А) посуха, недорід, труднощі у збиранні врожаю внаслідок організаційних змін при колективізації;

В) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір селянства політиці комуністичного режиму і особисто Й. Сталіна, яка полягала у насильницькій суцільній

Колективізації та розкуркуленні, вилученні продовольства у селян;

С) шкідництво «ворогів народу», продаж продовольства за кордон, посуха;

D) голод був штучно викликаний, щоб придушити опір робітників щодо реалізації політики індустріалізації та прийняття першого п’ятирічного плану.

19. Українські землі у складі Австрійської імперії називали:

А) Південною Україною;

В) Наддніпрянською Україною;

С) Західноукраїнськими землями;

D) Таврією.

20. Коли була утворена Українська Центральна Рада, хто був її головою?

А) 4 березня 1917 р.; 1) В. Винниченко;

В) 18 квітня 1917 р.; 2) М. Грушевський;

С) 7 листопада 1917 р.; 3) С. Петлюра;

D) 14 березня 1917 р. 4) П. Скоропадський.

21. «Маніфест до малоросійського народу», підписаний Петром І у 1708 р., оголошував І. Мазепу:

А) головнокомандуючим російськими військами в Гетьманщині;

В) національним героєм України;

С) гетьманом Лівобережної і правобережної Гетьманщини;

D) зрадником.

22. Україна вперше стала повновладним членом міжнародної співдружності – членом ООН у:

А) 1991 р.;

В) 1962 р.;

С) 1945 р.;

D) 1975 р.

23. Для повоєнного розвитку сільського господарства не характерним є:

А) стягнення високих податків із селян;

В) слабка матеріально-технічна база;

С) зростання капіталовкладень у сільське господарство;

D) нестача робочих рук.

24. Анімізм – це:

А) первісне релігійне уявлення про надприродні властивості певних предметів;

В) одна з первісних форм релігійних вірувань, для якої характерна віра у спільне походження і кровну спорідненість між даною родовою групою людей і певним видом тварин, рослин або явищем природи;

С) сукупність обрядів і ритуалів, пов’язаних із вірою в можливість людини впливати на природний хід подій, довкілля, тварин тощо;

D) одна із форм первісних релігій, яка передбачає віру в існування душі і духів-істот, одухотворення природи.

25. Територія Української козацької держави за умовами Зборівського договору включала землі колишніх воєводств:

А) Київського, Волинського, Брацлавського;

В) Київського, Чернігівського, Брацлавського;

С) Белзького, Брацлавського, Волинського;

D) Руського, Чернігівського, Белзького.

26. У роки війни за створення незалежної Української держави виступали:

А) радянський партизанський рух;

В) комуністичне підпілля;

С) повстанський рух ОУН – УПА;

D) німецька влада в Україні..

27. Єдиним органом законодавчої влади України є

А) органи місцевого самоврядування;

В) Адміністрація Президента України;

С) Кабінет Міністрів України;

D) Верховна Рада України.

28. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню:

Можливість впливати не діяльність окремих осіб чи груп населення за допомогою певних засобів (авторитету, насилля, волі тощо) – це:

А) влада;

В) держава;

С) дружина;

D) віче.

29. У другому універсалі УЦР:

А) самостійність України;

В) питання про автономію України взагалі не ставила;

С) самочинно проголошувала автономію України;

D) зобов’язувалася не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських установчих зборів.

30. Гітлерівський план «Ост» передбачав:

А) повне винищення арійського населення;

В) перетворення України на «життєвий простір німецької нації»;

С) перетворення України у самостійну державу під протекторатом третього рейху;

D) надання Україні автономних прав у складі третього рейху.

AliExpress RU&CIS NEW