Тесты по темам:

 

Тест по Економіки підприємства 2

Тести економіка підприємства

ПП 1.6.10. Чи розрізняються поняття "основні фонди підприємства" та "матеріально-технічна база підприємства"?

1. Так, перше поняття більш вузьке.

2. Так, друге поняття більш вузьке.

3. Ні, ці поняття ідентичні.

4. Ці поняття не мають зв'язку.

ПП 1.6.11. Чим відрізняються між собою поняття "основні фонди" та "основні засоби"?

1. Об'єктом оцінки: перші являють собою вартість засобів праці, другі - обсяг грошових засобів, які вкладені в них.

2. Одиницями виміру: перші вимірюються у натурально-уречевлених одиницях, другі - у вартісних.

3. Кількісним вимірюванням (величиною).

4. Ці поняття не мають зв'язку.

ПП 1.6.12. Що відбувається з натурально-уречевленою формою основних фондів у процесі їх експлуатації?

1. Нічого не відбувається.

2. Вона споживається.

3. Переноситься на продукцію, що виготовляється.

4. Змінюється залежно від інтенсивності використання.

ПП 1.6.13. Чи співпадають між собою велична основних фондів та основних засобів?

1. Так, але тільки на момент введення їх в дію.

2. Так, завжди співпадають.

3. Ні, ніколи не співпадає.

4. Ці поняття протилежні за значенням.

ПП 1.6.14. Коефіцієнт фондовіддачі основних фондів за обсягом реалізованої продукції характеризує — 1. Обсяг реалізованої продукції, що припадає на одну гривню вартості основних фондів.

2. Загальний обсяг реалізації, що припадає на одиницю обігових фондів підприємства.

3. Загальну вартість фондів, що приходиться на одиницю товарної продукції.

4. Загальну вартість фондів, що припадає на одного працюючого.

ПП 1.6.15. Основні фонди під час зарахування їх на баланс підпри­ємства в результаті придбання будівництва оцінюються за:

1. Повною первісною вартістю.

2. Ринковою вартістю.

3. Відновлювальною вартістю.

4. Залишковою вартість.

ПП 1.6.16. Рівень прогресивності основних фондів залежить від:

1. Рівня технічної оснащеності.

2. Рівня співвідношення виробничих і невиробничих основних фондів.

3. Терміну експлуатації основних фондів.

4. Співвідношення активної та пасивної частини основних фондів.

Тестування  по Економіка підприємства ПП 1.6.17

. Показник фондовіддачі основних фондів характеризує:

1. Обсяг випуску продукції в розрахунку на одиницю середньорічної вартості основних виробничих фондів.

2. Обсяг випуску продукції в розрахунку на одиницю середньо­річної вартості основних і оборотних виробничих фондів.

3. Обсяг випуску продукції в розрахунку на одиницю потуж­ності підприємства.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 1.6.18. Характерною особливістю основних виробничих фондів є:

1. Тривалий час функціонування у виробничому процесі.

2. Одночасне перенесення своєї вартості на вартість готової продукції.

3. Повна зміна своєї форми і розмірів після участі у виробничому процесі.

4. Зміна натурально-уречевленої форми у процесі використання.

ПП 1.6.19. Початкова балансова вартість основних виробничих фондів ~ це:

1. Вартість основних фондів на момент їх встановлення.

2. Вартість основних фондів на початок року.

3. Вартість відтворення основних фондів у сучасних умовах.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 1.6.20.Коефіцієнт змінності роботи обладнання обчислюється:

1. Як співвідношення кількості відпрацьованих верстато-змін до кількості відпрацьованих верстато-днів.

2. Як співвідношення дійсного і номінального часу роботи обладнання за певний період.

3. Як співвідношення фактично витраченого часу на виготов­лення одиниці продукції до технічно обґрунтованої норми часу на одиницю продукції.

4. Як співвідношення обсягів виробничої продукції до залиш­кової вартості обладнання.

ПП 1.6.21. Залишкова вартість основних фондів визначається як:

1. Первісна вартість основних фондів з вирахуванням їх зношення.

2. Вартість основних фондів на початок року і сума основних фондів, які вибули за рік.

3. Вартість реалізації зношених і знятих із виробництва основних фондів.

4. Відновлювальна вартість основних фондів з вирахуванням вартості їх реалізації.

ПП 1.6.22. Фондоозброєність праці визначається як співвідношення:

1. Середньорічної вартості основних виробничих фондів до середньоспискової чисельності працівників.

2. Середньоспискової чисельності працівників до середньорічної вартості основних фондів.

3. Середньорічної вартості активної частини основних виробничих фондів до середньоспискової чисельності працівників.

4. Середньоспискова чисельність віднесена до середньорічної вартості основних виробничих фондів.

ПП 1.6.23. Коефіцієнт інтенсивного навантаження по групі облад­нання розраховується як:

1. Співвідношення дійсного і номінального фонду часу роботи обладнання за певний період.

2. Співвідношення кількості відпрацьованих верстато-змін до кількості відпрацьованих верстато-днів.

3. Співвідношення фактично витраченого часу на виготовлення одиниці продукції до норми часу на одиницю продукції.

4. Співвідношення середньоденного обсягу виробничої продукції до номінального фонду часу роботи обладнання.

ПП 1.6.24. До показників загальної ефективності основних фондів відносять:

1. Фондоозброєність і фондомісткість.

2. Виробіток і трудомісткість.

3. Коефіцієнт завантаження.

4. Коефіцієнт інтенсивності використання.

ПП 1.6.25. Нематеріальні ресурси підприємства - Це:

Складова частина потенціалу підприємства, здатна приносити економічну користь протягом відносно тривалого періоду, для якої характерні відсутність матеріальної основи здобування доходів та невизначеність розміру майбутнього прибутку від її використання.

Спосіб організації виробничого процесу.

Результати організації виробничого процесу.

Частина основних фондів, яка формує її основну складову.

ПП 1.6.26. Нематеріальні активи - Це:

1. Права на використання об'єктів промислової та інтелек­туальної власності.

2. Створення доброї репутації підприємства за допомогою реклами.

3. Різновид благодійницької діяльності підприємства.

4. Землі, що знаходяться у власності підприємства.

ПП 1.7.1. Систему оплати праці можна назвати ефективною, за інших рівних умов, якщо:

1. Продуктивність праці зростає більшими темпами ніж середня заробітна плата.

2. Витрати на оплату праці зростають меншими темпами ніж обсяг діяльності.

3. Продуктивність праці зростає меншими темпами ніж середня заробітна.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 1.7.3. До показників руху трудових ресурсів належать:

1. Коефіцієнти прийому, звільнення загального обороту робочої сили та плинності.

2. Явочна та спискова чисельність.

3. Корисний фонд робочого часу, продуктивність праці робіт­ників.

4. Коефіцієнт плинності, чисельності працюючих.

ПП 1.7.4. Чи регламентується чинним законодавством періодичність виплат заробітної плати?

1. Так, заробітна плата повинна виплачуватись не рідше одного разу на місяць.

2. Ні; не регламентується.

3. Так, заробітна плата повинна виплачуватися не рідше двох

Разів на місяць.

4. Регламентується виключно на підприємствах державної форми власності.

ПП 1.7.5. Яка з наведених позицій входить до сфери державного регулювання оплати праці згідно з чинним законодавством?

1. Регулювання мінімальної заробітної плати.

2. Регулювання розмірів посадових окладів керівників державних підприємств.

3. Регулювання оплати праці в організаціях та установах, що фінансуються з бюджету.

4. Регулювання форм оплати праці на підприємстві.

ПП1.7. Б. Трудові ресурси Це:

1. Частина населення певного регіону, яка має необхідний рівень професійної підготовки та знаходиться у відповідному віці.

2. Населення, яке безпосередньо зайняте у виробництві.

3. Все населення регіону.

4. Населення певного рівня професійної підготовки.

ПП 1.7.7. Чи може нарахована заробітна плата бути нижчою за встановлений державний мінімальний рівень?

1. Може, якщо не відпрацьована повна місячна норма робочого часу.

2. Не може.

3. Може, якщо підприємство-роботодавець є монополістом

Продукції, що випускається.

4. Може, якщо підприємство-роботодавець є монополістом на ринку робочої сили.

ПП 1.7.8. Ким визначається розмір доплат і надбавок, що компенсують роботу в несприятливих умовах?

1. Підприємством за умови дотримання встановленого законо­давством мінімального розміру компенсації.

2. Асоціацією, до якої входить підприємство.

3. Державою.

4. Профспілками.

Тест завдання по Економіка підприємства ПП 1.7.9.

Яку систему оплати праці доцільно використовувати на підприємстві, якщо праця робітників на ньому не піддається нормуванню, а керівництво підприємства прагне створити робіт­никам мотиви для якісного виконання ними своїх обов'язків?

1. Погодинно-преміальну.

2. Просту погодинну.

3. Пряму відрядну.

4. Відрядно-преміальну або відрядно-прогресивну.

ПП 1.7.10. Яку систему оплати праці доцільно використовувати в структурному підрозділі підприємства, де добре організовано нормування праці і можливий облік виробітку понад встановленої норми.

1. Відрядно-премільну або відрядно-прогресивну.

2. Просту погодинну.

3. Пряму відрядну.

4. Погодинну преміальну.

ПП 1.7.11. За якої системи оплати праці розцінка встановлюється не на кожну операцію окремо, а на весь обсяг роботи?

1. Акордної.

2. Колективної системи оплати.

3. Погодинно - преміальної

4. Прямої відрядної.

ПП 1.7.12. Систему оплати праці можна назвати ефективною, за інших рівних умов, якщо

1. Продуктивність праці зростає більшими темпами ніж середня

Заробітна плата.

2. Витрати на оплату праці зростають меншими темпами ніж

Обсяг діяльності.

3. Витрати на оплату праці зростають більшими темпами ніж обсяг діяльності.

4. Система оплати праці відповідає державно-встановленим нормативам.

ПП 1.7.13. За якої системи оплати праці виробіток робітника в межах норми оплачується за звичайними відрядними розцінками, а весь додатковий виробіток - За підвищеними відрядними розцінками?

1. При відрядно-прогресивній.

2. При погодинно-преміальній.

3. При акордній.

4. При колективній.

ПП 1.7.14. За якої системи оплати праці заробіток робітника визначається тарифною ставкою встановленого розряду і кількістю відпрацьованого часу?

1. При простій погодинній.

2. При акордній.

3. При колективній.

4. При відрядно-прогресивній.

ПП 1.7.15. Продуктивність праці робітників промислового підпри­ємства вимірюється:

1. Натуральними і вартісними показниками.

2. Вартісними показниками.

3. Натуральними показниками.

4. Умовно-натуральними показниками.

ПП 1.7.16. Нормативи витрат праці на виробництво продукції розробляються:

1. Самостійно кожним підприємством.

2. Державою.

3. Кожною ланкою підприємства окремо.

4. Профспілками.

ПП 1.7.17. Основою для нарахування фактичної заробітної плати є:

1. фактична наявна чисельність працюючих.

2. Планова наявна чисельність працюючих.

3. Середньоспискова чисельність працюючих.

4. Середньоспискова чисельність з урахуванням плинності кадрів.

ПП 1.7.18. Нормативи праці це:

1. Мінімально допустима кількість продукції, що виготовляється • в одиницю часу на підприємстві.

2. Мінімально допустима кількість працюючих. .

3. Плановий річний обсяг випуску продукції.

4. Корисний фонд часу роботи кожного працівника.

ПП 1.7.19. Глибина розподілу праці на підприємстві залежить в першу чергу від:

1. Розміру підприємства.

2. Місця знаходження.

3. Форми власності.

4. Штатного розподілу.

ПП 1.7.20. Технологічний розподіл праці на підприємстві передбачає:

1. Виділення окремих функціональних підрозділів підприємства.

2. Розподіл робітників залежно від складності робіт, що виконуються.

3. Розподіл робітників за категоріями та посадами.

4. Розподіл працюючих залежно від рівня кваліфікації.

ПП 1.7.21. Хронометраж: праці у передплановому періоді та екстраполяція цих показників на плановий період застосовується у:

1. Статистичному методі.

2. Аналітичному методі.

3. Економіко-математичному методі.

4. Факторно-аналітичному методі.

ПП 1.7.22. Тарифна система формується на основі :

1. Тарифних ставок робітників 1 - го розряду.

2. Міжкваліфікаційного співвідношення тарифних ставок.

3. Норм витрат праці та тарифних ставок.

4. Кожного з зазначених пунктів.

ПП 1.7.23. Яку стратегію планування загального обсягу виробництва може використовувати підприємство, яке розташоване в районі з надмірною чисельністю некваліфіковано ї робочої сили?

1. Стратегію змінного обсягу виробництва при змінній чисельності виробників.

2. Стратегію змінного обсягу виробництва при сталій потуж­ності підприємства.

3. Стратегію змінного обсягу виробництва при сталій чисель­ності.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 1.7.24. Плинність персоналу визначається:

1. Співвідношенням кількості звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньоспискової чисельності працюючих на підприємстві.

2. Співвідношенням кількості звільнених з усіх причин до явочної чисельності.

3. Співвідношенням кількості звільнених з поважних причин до облікової чисельності працюючих.

4. Немає правильної відповіді.

ПП 1.7.25. Як обчислюється середньооблікова чисельність праців­ників спискового Складу підприємства за місяць?

1. Підсумовуванням чисельності працівників спискового складу за кожен календарний день звітного місяця і діленням отри­маного результату на число календарних днів місяця.

2. Діленням суми працівників спискового складу на початок та кінець місяця на 2.

3. Діленням числа явок і неявок на число календарних днів у місяці.

4. Відношенням кількості календарних днів до фактичної наявної чисельності працюючих.

ПП 1.7.26. З якою метою обраховується показник середньооблікової чисельності всього персоналу підприємства в еквіваленті повної зайнятості?

1. Для розрахунку середніх показників по підприємству.

2. Для складання штатного розкладу.

3. Для визначення фонду оплати праці.

4. Немає правильної відповіді.

Тестування по Економіки підприємства ПП1.7.27.

Продуктивність пращ визначається у:

1. Натуральних, вартісних і трудових показниках.

2. Натуральних і вартісних показниках.

3. Вартісних і трудових показниках.

4. Немає правильної відповіді.

ПП 1.7.28. До показників продуктивності праці відносяться:

1. Вартість продукції в порівняльних цінах в розрахунку на один відпрацьований людино-день.

2. Загальна кількість людино-днів, відпрацьованих одним робітником.

3. Кількість людино-годин, відпрацьованих одним робітником протягом робочого дня.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 1.7.29. Як розрахувати продуктивність праці у заставних цінах?

1. Діленням фактичної виробітки за звітний період на індекс цін.

2. Множенням фактичного виробітку за звітний рік на індекс

3. Множенням базисного виробітку на одного працівника на індекс цін.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 1.7.30. Виробіток на одного працівника розраховується:

1. Діленням обсягу виробленої продукції на середньоспискову чисельність працівників.

2. Діленням обсягу виробленої продукції за розрахунковий період на спискові чисельність працівників на початок періоду. ...

3. Діленням обсягу виробленої продукції на спискові чисельність працівників на кінець періоду.

4. Співвідношення обсягів товарної продукції до середньо­спискової чисельності працюючих.

ПП 1.7.31. Середньоденний виробіток на одного працівника визна­чається:

1. Співвідношенням обсягу виробленої продукції до загальної кількості людино-днів, відпрацьованих усіма робітниками у звітному році.

2. Співвідношенням середньорічного виробітку на одного працівника промислово-виробничого персоналу до чисельності робочих днів у звітному році.

3. Співвідношенням обсягу виробленої продукції до середньо­спискової чисельності управлінського персоналу підпри­ємства.

4. –

ПП 1.7.32. Як розраховується частка приросту об'єму діяльності за рахунок зміни продуктивності праці? (Тг - темпи приросту чисельності робітників; Тп - темп приросту продуктивності праці; То - темп приросту об'ємного показника).

1. Дп = (1-Тг)х100.

2. Дп = (1+Тп)х100.

3. Дп = (1-То)х100.

4. Немає правильної відповіді

ПП 1.7.33. На розмір виробітку впливають такі чинники:

1. Чисельність і структура промислово-виробничого персоналу, тривалість робочого дня, цілодобові простої, трудомісткість продукції, змінність роботи підприємства.

2. Чисельність промислово-виробничого персоналу і його структура.

3. Чисельність і структура промислово-виробничого персоналу, тривалість робочого дня, цілодобові простої.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 1.7.34. Трудомісткість продукції виражає:

1. Витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції.

2. Виражені у грошовій формі витрати підприємства на виробництво продукції.

3. Трудовитрати (у днях, годинах) на весь обсяг виробленої продукції.

4. Поточні витрати віднесені до обсягів виробленої продукції.

ПП 1.7.35. Який взаємозв'язок між: показниками продуктивності та фондоозброєності праці?

1. Продуктивність праці робітників збільшується, але не прямо пропорційно збільшенню фондоозброєності.

2. Зростання фондоозброєності призводить До зменшення продуктивності праці.

3. Продуктивність праці збільшується у пропорційній залежності від фондоозброєності.

4. Продуктивність праці не залежить від її фондоозброєності.

ПП 1.7.36. Яке співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати?

1. Темпи зростання продуктивності праці повинні випереджати темпи зростання середньої заробітної плати.

2. Відповідати один одному.

3. Темпи зростання середньої заробітної плати одного робітника повинні перевищувати темпи зростання продуктивності праці.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 1.8.1. Що покладено в основу економічного підходу до обліку поточних витрат підприємства?

1. Економічну природу виникнення витрат.

2. Економічну природу відшкодування витрат.

3. Класифікацію центрів функціональної відповідальності на підприємстві.

4. Класифікацію виконавців, які зайняті на облікових операціях.

ПП 1.8.2. Як змінюються постійні витрати на одиницю продукції при збільшенні обсягів виробництва в короткостроковому періоді?

1: Не ЗМІНЮЮТЬСЯ.

2. Зменшуються.

3. Збільшуються.

4. Частково зменшуються.

ПП 1.8.3. Виробнича собівартість включає:

1. Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі прямі витрати.

2. Всі витрати підприємства на виробництво продукції плюс витрати на її реалізацію.

3. Прямі та непрямі матеріальні витрати плюс прямі витрати на оплату праці.

4. Прямі матеріальні витрати плюс витрати на збут.

ПП 1.8.4. Метод розрахунку кошторисних ставок розподілу витрат використовується для калькулювання:

1. Непрямих витрат.

2. Прямих витрат.

3. Комплексних витрат.

4. Змінних витрат.

ПП 1.8.5. За якою ознакою розподіляються витрати промислового підприємства на прямі та непрямі?

1. Залежно від способу віднесення витрат на собівартість окремих видів продукції.

2. Залежно від ступеня однорідності.

3. За економічним характером витрат.

4. За ступенем реагування на зміну обсягів виробництва.

ПП 1.8.6. Що із нижченаведеного включається до витрат на збут?

1. Витрати на передпродажну підготовку, сертифікацію, витрати на утримання основних фондів, що обслуговують процес збуту.

2. Вартість сировини і матеріалів, витрати на дослідження та впровадження у виробництво нової продукції.

3. Амортизаційні відрахування на повне відновлення усіх

Основних фондів, витрати від знецінення запасів.

4. Усі відповіді правильні.

ПП 1.8.7. За якою ознакою витрати виробництва та оборотність підприємства поділяють на умовно-постійні та змінні?

1. Залежно від реакції на зміну обсягу діяльності.

2. За економічним характером витрат.

3. Залежно від об'єкта калькулювання витрат.

4. За характером віднесення на об'єкт калькулювання витрат.

ПП 1.8.8. Витрати, що змінюються у відносно меншій пропорції до обсягів виробництва чи реалізації, називаються:

1. Регресивними.

2. Прогресивними.

3. Пропорційними.

4. Постійними.

ПП 1.8.9. За валовою продукцією обчислюється:

1. Виробнича собівартість.

2. Повна собівартість.

3. Собівартість товарної продукції.

4. Прибуток від реалізації продукції.

ПП 1.8.10. За якою ознакою відрізняється традиційна система обліку собівартості від системи "директ-костинг"?

1. За всіма переліченими.

2. За повнотою витрат, що враховуються.

3. За оперативністю обліку витрат.

4. За формою зв'язку управлінської і фінансової бухгалтерії.

ПП 1.8.11. Грошове відображення витрат виробничих факторів, необхідних для здійснення підприємством своєї виробничої діяль­ності, являють собою:

1. Поточні витрати.

2. Фінансові витрати.

3. Інвестиційні витрати.

4. Фінансові результати діяльності.

ПП 1.8.12. Накладні витрати відображають:

1. Ресурси, використані в процесі обслуговування і управління виробництвом.

2. Ресурси, використані в процесі безпосереднього виготовлення продукції.

3. Ресурси, використані в процесі реалізації продукції.

4. Ресурси, використані на оплату праці виробничого персоналу.

ПП 1.8.13. Собівартість реалізації позаобігових активів відноситься до:

1. Інших витрат.

2. Фінансових витрат.

3. Операційних витрат.

4. Витрати на збут.

ПП 1.8.14. Чи включається до поточних витрат виплата дивідендів особам, які вклали свій капітал у підприємство?

1. Не включається.

2. Включається у повному обсязі.

3. Включається у частині капіталу, який вкладено безпосередньо у виробництво.

4. Включається до складу повної собівартості продукції.

Економіка підприємства - Тест завдання ПП 1.8.15.

В основу економічного підходу до обліку поточних витрат підприємства покладено:

1. Витрати втрачених можливостей, тобто суму грошей, яку можна було б отримати при найбільш ефективному використанні ресурсів.

2. Витрати, що оцінюють фактичне використання ресурсів у поточних цінах придбання цих ресурсів.

3. Витрати, пов'язані з формуванням персоналу підприємства.

4. Витрати на маркетингові дослідження та заходи.

ПП 1.8.16. Економічний зміст поняття "витрати" характеризує:

1. Суму спожитих виробничих факторів, необхідних для здійснення підприємством своєї виробничо-реалізаційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

2. Суму, яка необхідна для закупівлі нового обладнання, аби продовжити виробничий цикл.

3. Суму грошових коштів, яка використана у поточному періоді підприємством для своєї виробничо-реалізаційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 1.8.17. Приріст витрат у розрахунку на гривню виробленої продукції характеризують:

1. Граничні показники витрат.

2. Відносні показники витрат.

3. Абсолютні показники витрат.

4. Середні показники витрат.

ПП 1.8.18. Витрати, які характеризують приріст загальних витрат при збільшенні обсягів виробництва чи реалізації продукції на одиницю, називають:

1. Маржинальними.

2. Постійні витрати.

3. Середні витрати.

4. Змінні витрати.

ПП 1.8.19. Характеристику Витрат ресурсів залежно від напряму і місця використання, виду виробу надають:

1. Калькуляційні статті.

2. Економічні елементи.

3. Кошторис витрат підприємства.

4. Виробнича собівартість продукції.

ПП 1.8.20. Пропорційні, дигресивні та прогресивні витрати поді­ляють в структурі на:

1. Умовно-змінні витрати.

2. Умовно-постійні витрати.

3. Прямі витрати.

4. Комплексні витрати.

ПП 1.8.21: За обсягами реагування на виробництво продукції витрати поділяють на:

1. Пропорційні, прогресивні.

2. Прямі, непрямі

3. Прості, комплексні.

4. Граничні, середні.

2

ПП 1.8.22. Для формування звітів державним органам про результати господарської діяльності підприємства використо­вують:

1, Фінансовий облік поточних витрат.

2, Управлінський облік поточних витрат.

3, Аналітичний облік поточних витрат.

4. Усі відповіді правильні.

ПП 1.8.23. Собівартість валової продукції відрізняється від виробничої собівартості товарної продукції на величину:

1. Залишків незавершеного виробництва за собівартістю.

2. Витрат, які не включаються у виробничу собівартість продукції.

3. Залишків витрат майбутніх та минулих періодів.

4. Позавиробничих витрат.

ПП 1.8.24. Періодичні відрахування (роялті) - Це:

1. Ставка до обсягу чистого продажу, до собівартості вироб­ництва або у розрахунку на одиницю ліцензійної продукції

2. Одноразові винагороди за право користування об'єктом ліцензійної угоди.

3. Вартість активної частини основних виробничих фондів.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 1.9.1. Дохід підприємства характеризує:

1. Результат здійснення усіх видів діяльності підприємства за певний період часу.

2. Чистий результат діяльності підприємства за певний період часу.

3. Грошовий потік, отриманий підприємством за певний період часу.

4. Чистий грошовий потік, отриманий підприємством за певний період часу.

ПП 1.9.2. Прибуток підприємства як економічна категорія визначає:

1. Кінцевий результат діяльності підприємства, отримання якого є необхідною умовою розширеного відтворення на підприємстві

2. Різницю між ціною та собівартістю продукції.

3. Результат здійснення усіх видів діяльності підприємства.

4. Фінансовий результат діяльності підприємства.

ПП 1.9.4. Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є:

1. Перевищення доходів над витратами.

2. Здійснення господарської діяльності у певному обсязі.

3. Виробництво товарів, що користуються попитом.

4. Проведення маркетингової політики підприємства.

1

ПП 1.9.5. Як розуміють необхідний розмір прибутку:

1. Який відповідає потребам підприємства у формуванні цільових фондів фінансових ресурсів.

2. Який забезпечує мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал.

3. Який забезпечує більшу рентабельність, ніж у конкурентів.

4. Який задовольняє вимоги фінансових установ.

ПП 1.9.6. Рентабельність виробництва продукції визначається як відношення:

1. Прибутку до валової чи товарної продукції.

2. Прибутку до поточних витрат.

3. Валової продукції до прибутку.

4. Товарної продукції до прибутку.

ПП 1.9.7: Валовий прибуток характеризує:

1. Виручку від реалізації; зменшену на податки, що входять до складу ціни та собівартість реалізованої продукції.

2. Прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності до оподаткування.

3. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

4. Прибуток від усіх видів діяльності підприємства

ПП 1.9.8. Прибуток від операційної діяльності визначається як;

1. Валовий прибуток за мінусом адміністративних витрат та витрат на збут.

2. Доходи від реалізації продукції за мінусом податків, що входять до складу ціни та собівартості продукції.

3. Валового прибутку за мінусом поточних витрат підприємства.

4. Різницю між доходами та витратами на збут.

ПП 1.9.9. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування характеризує:

1. Прибуток від операційної діяльності, збільшений на прибуток від фінансової та інвестиційної діяльності та іншої звичайної діяльності.

2. Доходи від реалізації продукції за мінусом податків, що входять до складу ціни та собівартості продукції.

3. Валовий прибуток за мінусом адміністративних витрат та витрат на збут.

4. Валові доходи за мінусом валових витрат.

ПП 1.9.10. Доходи від реалізації фінансових інвестицій за стандар­тами Б/О відносяться до:

1. Інших доходів підприємства.

2. Операційних доходів підприємства.

3. Фінансових доходів підприємства.

4. Валових доходів підприємства.

ПП 1.9.11. Рентабельність діяльності підприємства — Це:

1. Частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробництво та реалізацію продукції.

2. Різниця між доходами та поточними витратами підприємства.

3. Різниця між чистими доходами та прямими витратами підприємства.

4. Відносний показник ефективності діяльності підприємства.

ПП 1.9.12. Доходи від реалізації іноземної валюти відносяться до:

1. Інших операційних доходів.

2. Фінансових доходів.

3. Інших доходів підприємства.

4. Валового прибутку.

ПП 1.9.13. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як відношення:

1. Прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу.

2. Прибутку від реалізації до виручки від реалізації.

3. Чистого прибутку до виручки від реалізації.

4. Валового прибутку до доходів від реалізації.

ПП 1.9.14. Можливий прибуток підприємства визначає:

1. Плановий прибуток, який досягається у разі повного викорис­тання наявних ресурсів, нормативної собівартості продукції, запланованих обсягів реалізації.

2. Обсяг прибутку, достатній для фінансування запланованих інвестиційних проектів власними коштами.

3. Плановий прибуток, який є умовою самофінансування підприємства.

4. Плановий прибуток підприємства, скоригований на зміну нормативної собівартості.

ПП 1.9.15. Який з наведених показників використовується для розрахунку цільового прибутку:

1. Прогнозне значення приросту спеціальних фінансових коштів.

2. Прогнозний приріст витрат підприємства.

3. Плановий обсяг виробництва продукції.

4. Нормативний показник витрат підприємства.

ПП 1.9.16. Звичайний дохід (прибуток) підприємства формується за рахунок:

1. Грошових надходжень від основної діяльності підприємства

2. Різниці в цінах сировини, матеріалів та готової продукції.

3. Використання факторів виробництва.

4. Немає правильної відповіді.