Економічна теорія
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 (3 Голоса)

Тести 17. Грошово-кредитна система

І. Вартість грошей визначається:

А) їх кількістю на ринку;

Б) цінами на товари та послуги;

В) можливостями держави утримувати емісію;

Г) усі відповіді правильні.

2. Контроль за грошима — це:

А) утримування емісії;

Б) збалансований держбюджет;

В) жорстке співвідношення між сумою цін товарів та М,;

Г) здатність держави зберігати стабільну вартість грошей;

Д) усі відповіді правильні.

3. Попит на гроші, як на активи, залежить від:

А) рівня процентної ставки;

Б) не залежить від рівня процентної ставки;

В) у теорії не залежить, у практиці залежить;

Г) усі відповіді правильні.

4. Рівновага начинку грошей встановлюється:

А) при процентній ставці, що знаходиться у стані рівноваги;

Б) при рівновазі між От.—ВА;

В) при рівновазі попиту на грошову масу для угод та пропозиції грошей;

Г) усі відповіді правильні.

5. Чи правильні твердження щодо функціонування ринку грошей?

А) ціни на облігації та процентна ставка знаходяться у прямій залежності (так, ні);

Б) неврівноваженi явища на ринку Грошей Ліквідуються тільки за допомогою процентної ставки (так, ні);

В) рівновага на ринку грошей встановлюється завдяки тому, що люди готові зберігати гроші (так, ні);

Г) ціни на облігації та процентна ставка знаходяться у зворотній залежності (так, ні);

Д) рівноважна процентна ставка зрівнює кількість грошей, що пропонуються, та грошей, на які є попит (так, ні).

6. Капітал — це:

А) вартість, що утворює додаткову вартість;

Б) угода між минулим і майбутнім;

В) вартість, що створює прибуток;

Г) сукупність засобів виробництва; ґ) усі відповіді правильні.

7. Дисконтування — це:

А) визначення оптимального рівня облікової ставки процента;

Б) засіб визначення ефективності вкладення капіталу;

В) процедура обчислювання нинішнього аналога майбутньої суми;

Г) усі відповіді правильні.

8. Джерела позичкового капіталу — це:

А) Тимчасово звільнені У процесі кругообігу Кошти;

Б) тимчасово вільні кошти для майбутніх угод;

В) грошові збереження населення;

Г) усі відповіді правильні.

9. Кредитна система містить:

А) страхові компанії;

Б) інвестиційні компанії;

В) благодійні Та пенсійні фонди;

Г) Усі відповіді Правильні.

10. Функції комерційних банків:

А) посередництво у платежах;

Б) видача іпотечних Кредитів;

В) Емісія Цінних Паперів;

Г) усі відповіді Правильні.

11.ГІрошовий мультиплікатор відображує:

А) залежність між процентною Ставкою та попитом на Гроші;

Б) залежність обсягу кредитних грошей від рівня облікової ставки;

В) відношення Зміни обсягу кредитування до зміни Резервних активів;

Г) відношення загального Обсягу кредитних Грошей до зайвих Резервів.

12. Прибуток банку — це:

А) відсоток за банківськими кредитами;

Б) відсоток за обслуговування фінансових зобов'язань клієнтів;

В) різниця між доходами та витратами банку;

Г) різниця між ставками відсотка за кредитами та депозитам.

13. Ринок цінних паперів, на якому перепродаж цінних паперів відбувається шляхом прямого узгодження умов договору між продавцем і покупцем, називається:

А) первинним;

Б) вторинним біржовим;

В) вторинним позабіржовим;

Г) правильної відповіді немає.

14. Ринок цінних паперів, на якому відбувається емісія цінних паперів та їх розміщення серед інвесторів, називається:

А) первинним;

Б) вторинним біржовим;

В) вторинним позабіржовим;

Г) правильної відповіді немає.

 

 

Тестування 18. Фінанси та фінансова система

1. Припустімо, що економіка перебуває у стані глибокого економічного спаду. Який з наведених комплексів фіскальних заходів відповідає ситуації і зможе її покращити:

 

Податки

Державні витрати

А)

Знизити

Знизити

Б)

Знизити

Підвищити

В)

Підвищити

ПІДВИЩИТИ

Г)

Підвищити

Знизити

2. Які з поданих заходів фіскальної політики приведуть до зростання сукупного попиту?

А) зменшення ставки податку на особистий дохід;

Б) збільшення акцизу; в).зменшення державних витрат; г) усі відповіді правильні.

3. Яка з наведених комбінацій заходів фіскальної та монетарної політики спричинить найбільший спад сукупного попиту:

 

Облікова ставка

Державні витрати

Операції на відкритому ринку

А)

Зменшення

Збільшення

Купівля облігацій

Б)

Зменшення

Зменшення

Купівля облігацій

В)

Збільшення

Зменшення

Продаж облігацій

Г)

Зменшення

Збільшення

Продаж облігацій

Д)

Збільшення

Зменшення

Купівля облігацій

4. До прямих податків належать:

А) податок на прибуток;

Б) податок на додану вартість;

В) акцизний збір;

Г) Мито.

5. Державний борг — це сума:

А) попередніх державних витрат;

Б) попередніх бюджетних дефіцитів;

В) наступних витрат іноземним позичальникам;

Г) правильної відповіді немає.

6. Збиткові підприємства не сплачують:

А) ніяких податків;

Б) податок на прибуток;

В) податок на додану вартість;

Г) правильної відповіді немає.

7. Акцизний збір належить до оподаткування:

А) прогресивного;

Б) пропорційного;

В) регресивного;

Г) змішаного.

8. Упорядкуйте за значенням три головні джерела надходжень до державного бюджету:

А) податок на спадок;

Б) податок на додану вартість;

В) мито;

Г) податок на майно;

Ґ) податок на прибуток;

Д) прибутковий податок на громадян;

Е) акцизний збір.

9. Прогресивне оподаткування Це оподаткування за умов:

А) чим вищий дохід, тим більша ставка оподаткування;

Б) чим вищий дохід, тим менша ставка оподаткування;

В) оподаткування здійснюється за єдиною ставкою, яка не залежить від бази оподаткування;

Г) правильної відповіді немає.

10. Фіскальна політика як найефективніший засіб макрое-кономічної стабілізації розглядається:

А) у класичній моделі;

Б) у кейнсїанській моделі;

В) прихильниками монетаризму;

Г) у теорії раціональних очікувань.

 

 

 

 

 

Тестове завдання 19. Розподіл доходів у ринковій економіці. Багатство і бідність

1. Які форми розподілу є справедливими?

А) Відповідно до праці;

Б) відповідно до капіталу;

В) відповідно до Власності;

Г) Відповідно До граничної ефективності праці;

Д) питання некоректне.

2. Найповніше визначення доходу - це:

А) заробітна плата, яку Отримав Робітник за певний період;

Б) обсяг грошових надходжень за певний період;

В) Грошові надходження Робітників та підприємців, Що Отримані ними за Певний Період;

Г) заробітна плата та інші грошові надходження, що отримані робітником за рік.

3. Крива Лоренца показує;

А) ступінь нерівності у розподілі суспільних доходів;

Б) ступінь диференціації доходів працівників Різних Галузей;

В) Залежність між розміром Доходу та рівнем споживання;

Г) залежність між кількістю членів Сім'ї Та загальним рівнем її Доходів.

4. Які фактори зумовлюють нерівність доходів у ринковій економіці:

А) Розбіжності в Освіті;

Б) уміння ризикувати;

В) розбіжності в Здібностях;

Г) економічна нерівність;

Д) усі відповіді правильні.

5. Традиційними заходами уряду для зниження рівня диференціації доходів Є:

А) виділення коштів для перепідготовки кадрів;

Б) виділення коштів для створення нових робочих місць;

В) уведення прогресивного оподаткування;

Г) проведення індексації доходів.

6. Бюджет родини формується за рахунок:

А) заробітної плати членів родини;

Б) заробітної плати і доходів з присадибної ділянки;

В) особистих доходів членів родини;

Г) реальних доходів членів родини.

7. У Розвинених ринкових країнах найбільшу частку у структурі доходів родини мають:

А) доходи від власності; 6} доходи від капіталу;

В) заробітна плата;

Г) державні трансферти.

8. Середня зарплата в СРСРу 80-ті роки становила 150 руб. на місяць, в Україні у 1999р. — 170 грн. Життєвий рівень в Україні порівняно з 1999 р:

А) зріс;

Б) Знизився;

В) залишився на тому ж рівні;

Г) наведених даних для відповіді недостатньо.

9. До трудових доходів відносять:

А) заробітну плату;

Б) ренту;

В) Дивіденд;

Г) процент.

10. До нетрудових доходів належить:

А) заробітна плата;

Б) підприємницький дохід;

В) трансфертні платежі;

Г) правильної відповіді немає.

11. До легальних доходів не належить;

А) заробітна плата;

Б) рента;

В) хабар;

Г) пенсія;

Ґ) дивіденд.

12. До трансфертних платежів не належить:

А) дивіденд;

Б) пенсія;

В) допомога по безробіттю;

Г) стипендія.

13. До доходів від власності належить:

А) заробітна плата;

Б) рента;

В) стипендія;

Г) правильної відповіді немає.

14. Заробітна плата — це:

А) реальна кількість товарів та послуг, які можна придбати за отриману працівником винагороду;

Б) дохід, отримуваний людиною від реалізації своїх фізичних, інтелектуальних, підприємницьких здібностей;

В) дохід, отримуваний працівником від реалізації своїх здібностей щодо створення благ;

Г) ціна праці, яка встановлюється роботодавцем за згодою держави.

15. Які фактори не впливають на погодинну ставку заробітної плати?

А) попит на працю;

Б) пропозиція праці;

В) регулювання державою розміру заробітної плати;

Г) діяльність профспілок;

Ґ) коливання цін на товари та послуги.

16. Реальний Дохід — це:

А) дохід у грошовій формі;

Б) дохід після сплати податків;

В) усі доходи, які отримує особа;

Г) правильної відповіді немає.

 

Тест 20. Державне регулювання ринкової економіки

1. Під -«невидимою рукою * А. Сміт розумів, що:

А) економікою керує держава, але суспільство цього не усвідомлює;

Б) на економічний розвиток впливають інтереси груп;

В) економічним регулятором є ринок;

Г) економіка підкорюється політичним рішенням.

2. Що означає в економіці принцип

А) захист ринку від монополій;

Б) поділ праці;

В) мінімальну роль держави в економіці; .г) державне регулювання ринку.

З - Під -^кейнсіанською революцією^- розуміють:

А) перехід до активної ролі держави у регулюванні відносин власності;

Б) перехід до активної ролі держави у регулюванні сукупного попиту;

В) перехід до активної ролі ринку в економіці;

Г) упровадження ринкових реформ.

4. Необхідність державного регулювання економікою зумовлена:

А) наявністю об’єктів власності, що не піддаються приватній експлуатації;

Б) перерозподілом доходів з метою зниження соціальної напруги в суспільстві;

В) необхідністю захисту середовища Існування людей;

Г) усі відповіді правильні.

5. До економічних функцій держави у ринковій економіці належать такі:

А) реалізація соціальних цінностей людини;

Б) розробка директивних планів;

В) визначення цін на товари та послуги;

Г) правильної відповіді немає,

6. Державна політика, що визначає витрати держави на оподаткування, має назву:

А) монетарна;

Б) фіскальна;

В) політика доходів;

Г) політика, що заснована на кількісній теорії грошей.

7. Книга Дж. М. Кейнса -«Загальна теорія зайнятості, процента і грошей» уперше була надрукована у:

А) 1890 р.;

Б) 1936р.;

В) 1867 р.;

Г) 1950 р.

8. У «Загальній Теорії» Дж. М. Кейнса припускається, що:

А) ціни і заробітна плата еластичні;

Б) крива сукупної пропозиції є вертикальною лінією;

В) зміна рівня державних витрат може впливати на розмір ВВП;

Г) зміна у податковій політиці не впливає на розмір ВВП.

9. Прихильники класичного напрямку, імовірніше, виступили б на підтримку:

А) зростання державного сектору економіки;

Б) запровадження закону про мінімальну заробітну плату;

В) зростання державних витрат заради стимулювання сукупного попиту;

Г) політики невтручання держави в економіку.

10. Фіскальне регулювання як найефективніший засіб економічної стабілізації розглядається:

А) у класичній моделі;

Б) у кейнсіанській моделі;

В) у монетаристській моделі;

Г) у теорії раціональних очікувань.

11. Економісти кейнсіанської школи вважають, що кредитно-грошова політика повинна використовуватися у першу чергу для:

А) сприяння зовнішній торгівлі;

Б) фінансування дефіциту держбюджету;

В) контролю за динамікою процентної ставки;

Г) контролю за динамікою грошової пропозиції.

12. Монетаристи:

А) доводять користь дискреційної монетарної політики;

Б) гадають, що у сучасній ринковій економіці немає вільної конкуренції;

В) вважають, що державне втручання знижує стабільність економіки;

Г) доводять користь фіскальної політики держави.

13. Стабілізація ринкової економіки, згідно з уявленнями монетаристів, потребує:

А) встановлення контролю за цінами;

Б) проведення дискреційної монетарної політики;

В) проведення дискреційної фіскальної політики;

Г) правильної відповіді немає..

14. Крива ринкового попиту на суспільне благо:

А) така сама, як і крива попиту на особисте благо;

Б) визначається підсумком по горизонталі усіх кривих індивідуального попиту;

В) показує загальну вартість, яку всі індивіди сплачують за кожну одиницю суспільного блага;

Г) правильної відповіді немає.

15. Негативні зовнішні ефекти призводять до того, що товар:

А) виробляється у недостатній кількості за завищеними цінами;

Б) виробляється у надмірній кількості за завищеними цінами;

В) виробляється у недостатній кількості за заниженими цінами;

Г) виробляється у надмірній кількості за заниженими цінами.

 

 

 

Тест 21. Світове господарство й міжнародні економічні відносини

/. Становлення та розвиток світового господарства визначаються:

А) інтернаціоналізацією капіталу, виробництвом, науково-технічним розвитком;

Б) міжнародним розподілом і спеціалізацією праці;

В) міжнародною конкуренцією;

Г) міжнародним рухом факторів виробництва і ресурсів;

Д) усі відповіді правильні.

2. Теорію порівняльних переваг розробив:

А) А. Сміт;

Б) Д. Рікардо;

В) А. Маршалл;

Г) Т. Мальтус.

3. Протекціонізм для країн з перехідною економікою:

А) необхідний як захист вітчизняного товаровиробника;

Б) сприяє монополізації економіки;

В) природний захід для будь-якої країни;

Г) можливі різні точки зору.

4. Протекціонізм у зовнішній торгівлі схвалювали:

А) представники класичної школи;

Б) марксисти;

В) меркантилісти;

Г) фізіократи.

5. Принцип абсолютної переваги був сформульований:

А) А. Монкретьєном;

Б) А. Смітом;

В) К. Марксом;

Г) Д. Рікардо;

Г) А. Маршаллом.

6, Принцип порівняльних переваг:

А) використовується у міжнародній торгівлі;

Б) єдиний принцип в системі розподілу праці;

В) статистичний метод для порівняння рівня розвитку різних країн;

Г) усі відповіді правильні.

7. Результатом Спеціалізації на основі теорії порівняльних Переваг є:

А) зростання світового обсягу товарів та послуг;

Б) зростання споживання в країні з більш низькими витратами виробництва;

В) статичний рівень споживання країн, що торгують одна з одною;

Г) усі відповіді правильні.

8. Ліквідування обмежень на Імпорт:

А) зменшить доходи вітчизняних фірм;

Б) зменшить ціни на товари, що імпортуються;

В) підвищить рівень конкуренції у країні;

Г) зменшить попит на вітчизняні товари; г) усі відповіді правильні.

9. Збільшення митних зборів на Імпорт:

А) збільшить експорт вітчизняних фірм;

Б) підвищить ціни на імпортні товари;

В) підвищить піни на вітчизняні товари;

Г) усі відповіді правильні.

10. Валютна система Країн Європейського Союзу (Євро) Базується:

А) На золотому Стандарті;

Б) на золотому стандарті;

В) на золотому стандарті;

Г) усі відповіді неправильні.