Тесты по темам:

 

Тести Судово-бухгалтерська експертиза (укр)

Варіант тест 1

І. Тестові завдання:

1.  Основна ціль проведення інвентаризації:

а) виявлення фактичної наявності майна;

б) перевірка правильності складання кореспонденції рахунків;

в) перевірка правильності складання звітності.

2.  Фактори успішного застосування формальної перевірки:

а) знання методики економічного аналізу господарської

діяльності;

б) знання порядку заповнення бухгалтерських документів;

в) знання структури організаційного процесу на підприємстві.

3.  Ознаки недоброякісності документа при нормативній

перевірці:

а) використання інших норм і правил при складанні доку-менту;

б) незаповнення реквізитів;

в) механічне завищення або заниження загальних сум.

Варіант теста 2.

І. Тестові завдання:

1.  Види фіктивності у документах при арифметичній перевірці:

а) неправильна кореспонденція рахунків;

б) неправильність застосування оцінки об"єкту обліка;

в) послідуючі дописки штрихів і цифр у даних обліку.

2. Фактори які обмежують застосування нормативної перевірки співробітниками правоохоронних органів:

а) наявність знань у оформленні документів;

б) наявність великої кількості діючих правил при оформ-ленні різних облікових документів;

в) вміння проводити прості розрахунки.

3. Вимоги до акту документальної ревізії:

а) акт повинен бути повним і об"єктивним відображенням результатів ревізії;

б) акт повинен бути свідченням щодо застосування санкцій до підозрюваної особи;

в) акт повинен бути змістом опису загальних фактів фінансово-господарчої діяльності підприємства.

Напрям підготовки 0501 Економіка і підприємництво

Варіант 3

І. Тестові завдання:

1. Визначити порядок складання розділів акта документальної ревізії:

а) основна частина, вступ, результативна;

б) результативна, основна, вступ;

в) вступ, основна, результативна.

2.  Основа для призначення судово-бухгалтерської експертизи:

а) проведення інвентаризації;

б) проведення планової ревізії;

в) порушення кримінальної справи.

3. Права експерта-бухгалтера:

а) вилучати на підприємстві необхідні документи;

б) класифікувати порушення з точки зору судочинства;

в) надати обгрунтований самовідвід.

ІІ. Теоретичні завдання:

1.  Поняття слідовиникаючої функції.

2.  Ціль, об"єкти, предмет та метод судово-бухгалтерської експертизи.

3.  Метод нормативної перевірки.

Варіант тест 4

І. Тестові завдання:

1. Класифікація питань, які ставляться перед експертом-бухгалтером:

а) питання, відповіді на яких допомагають слідчому виявити, зібрати і правильно зрозуміти матеріали бухгалтерського обліку, які мають значення для справи;

б) питання, відповіді на яких надають слідчому зрозуміти загальну побудову бухгалтерського обліку;

в) питання, відповіді на яких надають слідчому визначити винність підозрюваного.

2. Обов"язки експерта-бухгалтера:

а) ділитися інформацією із потерпілою особою по даній справі;

б) дати об"єктивне і обгрунтоване заключення на основі

наданих матеріалів;

в) проводити ревізії та бути присутнім при інвентаризації.

3. Контрольне порівняння застосовується:

а) при порівнянні безтоварних видаткових документів з цілю тимчасового прикриття недостачі;

б) при порівнянні методологічних засад обліку з фак-тичним його виконанням;

в) при порівнянні кошторисної вартості з фактичною ціною.

Варіант 5

І. Тестові завдання:

1.  Зловживання при методі встановлення кількісного обліку:

а) відпуск товару нижчого сорту під видом вищого;

б) обрахунок покупців;

в) неправильне визначення ваги відпускаємих товарів покуп-цям.

2. Визначити фіктивність при розкраданні грошових коштів з каси підприємства:

а) залишок на кінець дня, у касовій книзі, відповідає залишку на початок слідуючого дня;

б) запис у касовій книзі без первинного документу;

в) надходження грошових коштів за день, відповідно дорівнює їх витрачанню.

3. Маскування крадіжок на підприємстві:

а) складський облік підтверджено первинними документами;

б) у порівняльній відомості не виявлено відхилень;

в) виникнення пересортиці товарів.

Варіант 6

І. Тестовні завдання:

1. На основі яких документів виявляються зловживання у нарахуванні заробітної плати:

а) товаро-транспортна накладна;

б) табель обліку робочого часу;

в) Головна книга підприємства.

2.  Випадки обмеження при зустрічній перевірці:

а) наявність акту звірки на підприємстві;

б) не всі бухгалтерські документи складаються у декількох примірниках;

в) наявність всіх примірників бухгалтерських документів.

3. Ознака викривлення облікових даних при собівартості виробництва і виходу продукції:

а) непропорціональне списання транспортних витрат у окремих звітних періодах;

б) пропорціональне списання транспортних витрат у окремих звітних періодах;

в) ведення окремої статті про накопичення та віднесення на собівартість транспортних витрат, у відповідності із вибуттям запасів за звітними періодами.

Варіант 7

І. Тестові завдання:

1. Що відноситься до акту проведеної ревізії:

а) інвентаризаційний опис;

б) проміжний акт;

в) висновок ревізора.

2. Спосіб маскування розкрадань це:

а) заниження суми виручки;

б) завищення суми виручки;

в) видача чеку за продані товари.

3. До ревізії за ініціативою правоохоронних органів відносять:

а) проводиться на основі типової програми, виходячи із господарчої цілеспрямованості і задач, які поставлені перед контролюючим органом;

б) результати ревізії важко прогнозувати, як правило результати не виявляють суттєвого порушення;

в) можна представити примірний результат, на основі отриманої інформації.

Варіант 8

І. Тестовні завдання:

1. Основа для проведення судово-бухгалтерської експертизи:

а) проведення ревізії;

б) невідповідність висновків між проведеною ревізією і

матеріалами справи;

в) встановлення правильності складання акту документаль-ної ревізії.

2. Визначити основний порядок складання заключення експерта-бухгалтера:

а) дослідна частина, вступ, заключна;

б) вступ, дослідна частина, заключення;

в) вступ, заключення, дослідна частина.

3. Фактор обмеження проведення арифметичної перевірки:

а) підрахунок сум балансу;

б) використання відсотків, індексів та різних нормативів;

в) виявлення сум залишку у матеріальному звіті.

Варіант 9

І. Тестовні завдання:

1. Метод перевірки взаємопов"язаних документів полягає у:

а) співставленні різних примірників одного і того ж документу;

б) співставленні одного примірника документу з даними бухгалтерського обліку;

в) не у співставлянні з іншими документами, а досліджується як окремий документ.

2. Ознаки крадіжок, при списанні природного убутку це:

а) природний убуток відповідає нестачі;

б) наявність списання природного убутку на розфасовані

товари;

в) наявність нестачі товарів в наслідок невідображення надходження товарів.

3. Форми використання спеціальних бухгалтерських пізнань в

суді:

а) аудиторська перевірка;

б) документальна ревізія;

в) судово-бухгалтерська експертиза.

Варіант 10

І. Тестові завдання:

1. До необгрунтованих записів за повнотою охоплення бухгалтерських рахунків відносять:

а) синтетичний, аналітичний облік;

б) статисничний, технічний облік;

в) неофіційний, чорновий облік.

2. Метод порівняльного аналізу застосовується для:

а) фактичної наявності цінностей;

б) дослідження документів однорідного руху цінностей;

в) проведення арифметичних підрахунків.

3. Фінансовий контроль по часу проведення це:

а) документальний, фактичний, вибірковий;

б) державний, відомчий, недержавний;

в) попередній, поточний, послідуючий.

Варіант 11

І. Тестові завдання:

1. Контроль за рівнем управління це:

а) вибірковий, документальний, фактичний;

б) державний, недержавний, відомчий;

в) попередній, поточний, послідуючий;

2. Комплексна ревізія проводиться:

а) групою аудиторів;

б) спеціалістами контрольно-ревізійного апарату;

в) експертами-бухгалтерами.

3. До способів фактичної перевірки належать:

а) дослідження первинних документів, облікових регістрів;

б) інвентаризація, обмір, контрольний запуск сировини у виробництво;

в) складський облік, складена кореспонденція рахунків, наявність кошторисів та норм списання.

Варіант 12

І. Тестові завдання:

1. Фінансовий контроль за методом проведення:

а) державний, недержавний;

б) поточний, попередній;

в) документальний, фактичний.

2. Повноваження експерта-бухгалтера у розслідуванні:

а) визначення вини підозрюваного;

б) збір доказів за матеріалами справи;

в) ведення окремого дослідження документів.

3. Основні задачі проведення документальної ревізії:

а) перевірка законності фінансово-господарських операцій;

б) надання консультацій із ведення фінансово-господарсь-кої діяльності підприємства;

в) визначення недоліків при організації та здійсненні гос-подарської діяльності підприємства.

Варіант 13

І. Тестові завдання:

1. До об"єктів дослідження експерта-бухгалтера відносять:

а) загальні, спеціальні;

б) консультативні, роз"яснувальні;

в) виправні, попереджувальні.

2. Методи дослідження судово-бухгалтерської експертизи:

а) фактичний;

б) матеріалів справи;

в) вибірковий.

3. До нормативної перевірки відносять:

а) контроль за правильностю складених підрахунків;

б) відповідність діючим нормам, правилам та інструкціям;

в) зіставлення декількох документів.

Варіант 14

І. Тестові завдання:

1. Основа для проведення судово-бухгалтерської експертизи:

а) наказ керівника господарчих та контрольних органів.

б) ініціатива підприємства;

в) постанова слідчого або суду.

2. Обов"язки слідчого при взаємодії з експертом-бухгалтером:

а) залучати експерта-бухгалтера до самостійного отримання необхідних документів на підприємстві;

б) знайомити експерта-бухгалтера із отриманою інформацією стосовно облікових даних;

в) залучати експерта-бухгалтера до проведення експертизи із других областей пізнань.

3. До методу взаємного контролю відносять:

а) зіставлення різних документів, які відображають проведену операцію;

б) перевірка декількох документів, які відображають одну і ту саму операцію;

в) перевірка відхилень від звичайного обороту цінностей.

Варіант 15

І. Тестові завдання:

1. Заключення експерта-бухгалтера повинно бути:

а) із вказаними недоліками у обліку;

б) із встановленням вини підозрюваної особи;

в) із повними та обгрунтованими відповідями.

2. Метод контрольного порівняння це:

а) дослідження документів, які відображають рух одно-рідних цінностей;

б) співставлення даних про рух товаро-матеріальних цінностей шляхом аналізу бухгалтерських документів;

в) проведення фактичної наявності цінностей.

3. Оцінка заключення експерта-бухгалтера судом за фактами судочинного характеру:

а) правильність методики, застосованої експертом-бухгалтером в процесі дослідження облікових документів;

б) обгрунтованість на доброякісних доказах;

в) взаємоз"язок з іншими джерелами доказів у справі.

Варіант 16

І. Тестові завдання:

1.  Фактори які визначають об"єм роботи при проведенні судово-бухгалтерської еспертизи:

а) обмежені слідчим або судом;

б) залежить від спеціального завдання;

в) наказ керівника контролюючих органів.

2. Документи, які підлягають до вилучення при проведенні ревізії касових операцій:

а) порівняльна відомість інвентаризації запасів;

б) касова книга;

в) накладні складського обліку.

3. До методу контрольної закупки належить:

а) перевірка декількох документів, які відображаютьодну і ту саму господарчу операцію;

б) правильність застосування нормативів, положень та інструкцій;

в) перевірка фактичної наявності цінностей.

Варіант 17

І. Тестові завдання:

1.  Документи які підлягають до вилучення при проведенні ревізії

виробничих запасів:

а) прибуткові та видаткові касові ордери;

б) розрахунково-платіжна відомість заробітної плати;

в) накладні, картки складського обліку.

2. Документи, які оформляються при призначенні ревізії за ініціативою правоохоронних органів після порушення кримінальної справи:

а) наказ керівника контролюючих органів;

б) постанова органів дізнання;

в) договір на проведення аудиту.

3. До незалежного контролю належить:

а) проведення ревізії;

б) проведення бухгалтерської експертизи;

в) проведення аудиту.

Варіант 18

І. Тестові завдання:

1. Документи які підлягають до вилучення при проведенні ревізії підзвітних осіб:

а) авансові звіти;

б) звіт про виконання ремонтів;

в) матеріальний звіт.

2. Додаткова ревізія призначається у:

а) проведенні планової ревізії;

б) неповноті проведеної попередньої ревізії;

в) призначенні керівником підприємтсва.

3. До класифікації об"єктів аудиту за видами відносять:

а) оцінка організаційних форм;

б) обсяги виробництва;

в) активи і пасиви підприємства.

Варіант 19

І. Тестові завдання:

1. Випадки застосування метода по відновленню облікових даних в документах:

а) при порівняльному аналізі;

б) при навмисному знищенню даних бухгалтерського

обліку;

в) при хронологічному аналізі.

2. Об"кти дослідження при проведенні судово-бухгалтерської експертизи:

а) бухгалтерські документи, регістри, матеріали інвента-ризації, періодична звітність;

б) аналіз специфічних матеріалів, документи неофіційного обліку, оперативний та технічний облік.

в) аналіз тільки матеріалів справи.

3. Документи які підлягають до вилучення при проведенні ревізії поточного рахунка:

а) прибуткові та видаткові касові ордери;

б) виписки банка та платіжні доручення;

в) рахунки фактури, товаро-транспортні накладні.

Варіант 20

І. Тестові завдання:

1. Основа для призначення судово-бухгалтерської експертизи:

а) за ініціативою господарчих або контролюючих органів;

б) правильність оцінки за обставинами справи;

в) для виявлення обставин на основі спеціальних пізнань ревізора.

2. Документи які підлягають до вилучення при проведенні ревізії отриманих бюджетних коштів:

а) накладні, рахунки-фактури;

б) кошториси, калькуляції, лімітно-заборні картки;

в) табель обліку робочого часу, відомість на списання паливо-мастильних матеріалів.

3. Процесуальна суть при проведенні судово-бухгалтерської експертизи:

а) використання спеціальних пізнань;

б) не використання спеціальних пізнаь;

в) послідуючий господарський контроль.

ІІ. Теоретичні завдання:

1.  Охарактеризувати дослідницьку частину висновку експерта-бухгалтера.

2.  Оцінка судом заключення експерта-бухгалтера факторів прцесуального характеру.

3.  Надати поняття навмисної та ненавмисної помилки.

Варіант 21

І. Тестові завдання:

1. Основа для призначення рквізії:

а) необхідність заключення експерта-бухгалтера;

б) виявлення обставин за допомогою спеціальних знань ревізора;

в) план ревізійної роботи.

2. Деталізація інформації залежитьть від:

а) синтетичного та аналітичного обліку;

б) організаційної форми обліку;

в) проведення госодарчих операцій.

3. Документи які підлягають вилученню при проведенні ревізії розрахунків з постачальниками:

а) виписки банку, платіжні доручення, угоди на касове обслуговування;

б) акти звірки, складені угоди, первинні документи;

в) лімітно-заборні картки, наряди, інвентарні картки.

Варіант 22

І. Тестові завдання:

1. Документи які підлягають вилученню при проведенні ревізії основних засобів:

а) договори на постачаня, матеріальні звіти;

б) лімітно-заборні картки, авансові звіти;

в) інвентарні картки, відомість нарахування аморитизації.

2. Об"єкти дослідження при проведенні ревізії:

а) матеріали справи;

б) бухгалтерські документи, регістри, матеріали інвентаризації;

в) вилучену і пристосовану документацію до матеріалів справи.

3. Критерій оцінки заключення експерта-бухгалтера судом за факторами науково-методичного характеру:

а) відсутність внутрішніх протиріч;

б) джерела доказів повинні знаходитись у матеріалах справи;

в) об"єктивність на основі спеціальних пізнань.

Варіант 23

І. Тестові завдання:

1. Випадки призначення додаткої експертизи:

а) постановка нових питань перед експертом;

б) проведення слідчих дій;

в) при повному освітленню матеріалів справи.

2. Документи які підлягають вилученню при проведенні ревізії власного капіталу:

а) розрахунково-платіжна відомість заробітної плати;

б) засновницькі та статутні документи;

в) матеріальні звіти.

3. Методи дослідження при проведенні ревізії:

а) застосування фактичної перевірки;

б) за складеним планом;

в) дослідженням матеріалів справи.

Варіант 24

І. Тестові завдання:

1. В резулютивній частині надаються відомості про:

а) об"єкт експертизи;

б) методи дослідження;

в) висвітлення висновків.

2. Оформлення результатів ревізії відбувається у:

а) складанні висновку;

б) складанні акту;

в) складанні постанови.

3. Об"єм роботи при проведення ревізії:

а) обмежений матеріалами справи;

б) спеціальне завдання;

в) визначене керівником ревізійного органу;

Варіант 25

І. Тестові завдання:

1. До методу контрольної закупки належить:

а) перевірка декількох документів, які відображаютьодну і ту саму господарчу операцію;

б) правильність застосування нормативів, положень та інструкцій;

в) перевірка фактичної наявності цінностей.

2. Що відноситься до акту проведеної ревізії:

а) інвентаризаційний опис;

б) проміжний акт;

в) висновок ревізора.

3. Ознаки недоброякісності документа при нормативній

перевірці:

а) використання інших норм і правил при складанні доку-менту;

б) незаповнення реквізитів;

в) механічне завищення або заниження загальних сум.

Варіант 26

І. Тестові завдання:

1. Процесуальна суть проведення ревізії:

а) використання спеціальних пізнань;

б) збирання доказів;

в) без зв"язку судочинної справи.

2. Основні стадії аудиту:

а) описова, дослідницька, заключна;

б) дослідницька, підготовчо-узгоджувальна, основна, завер-шальна;

в) підготовча, проведення, дослідження, складання підсу-мкового документу.

3. Планова інвентаризація буває:

а) за розпорядження керівництва підприємства;

б) за розпорядженням слідчих органів;

в) при проведенні ревізії.

Варіант 27

І. Тестові завдання:

1. Проведення аудиту це:

а) виявлення недоліків, попередження зловживань;

б) ліквідація недоліків, встановлення законності;

в) дослідження окремих документів.

2. Повноваження експерта-бухгалтера у розслідуванні:

а) визначення вини підозрюваного;

б) збір доказів за матеріалами справи;

в) ведення окремого дослідження документів.

3. Документи, які оформляються при призначенні ревізії за ініціативою правоохоронних органів після порушення кримінальної справи:

а) наказ керівника контролюючих органів;

б) постанова органів дізнання;

в) договір на проведення аудиту.

Варіант 28

І. Тестові завдання:

1. До способів фактичної перевірки належать:

а) дослідження первинних документів, облікових регістрів;

б) інвентаризація, обмір, контрольний запуск сировини у виробництво;

в) складський облік, складена кореспонденція рахунків, наявність кошторисів та норм списання.

2. До методу взаємного контролю відносять:

а) зіставлення різних документів, які відображають проведену операцію;

б) перевірка декількох документів, які відображають одну і ту саму операцію;

в) перевірка відхилень від звичайного обороту цінностей.

3. Визначити основний порядок складання заключення експерта-бухгалтера:

а) дослідна частина, вступ, заключна;

б) вступ, дослідна частина, заключення;

в) вступ, заключення, дослідна частина.

Варіант 29

І. Тестові завдання:

1. Оцінка заключення експерта-бухгалтера судом за фактами судочинного характеру:

а) правильність методики, застосованої експертом-бухгалтером в процесі дослідження облікових документів;

б) обгрунтованість на доброякісних доказах;

в) взаємоз"язок з іншими джерелами доказів у справі.

2. Фактори які обмежують застосування нормативної перевірки співробітниками правоохоронних органів:

а) наявність знань у оформленні документів;

б) наявність великої кількості діючих правил при оформ-ленні різних облікових документів;

в) вміння проводити прості розрахунки.

3. Основа для проведення судово-бухгалтерської експертизи:

а) проведення ревізії;

б) невідповідність висновків між проведеною ревізією і

матеріалами справи;

в) встановлення правильності складання акту документальної ревізії.

Варіант 30

І. Тестові завдання:

1. Документи які підлягають до вилучення при проведенні ревізії підзвітних осіб:

а) авансові звіти;

б) звіт про виконання ремонтів;

в) матеріальний звіт.

2. Методи дослідження судово-бухгалтерської експертизи:

а) фактичний;

б) матеріалів справи;

в) вибірковий.

3. Фактори успішного застосування формальної перевірки:

а) знання методики економічного аналізу господарської

діяльності;

б) знання порядку заповнення бухгалтерських документів;

в) знання структури організаційного процесу на підприємстві.