Тесты по дисциплинам

Тест для менеджеров по туризму

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.17 (3 Голоса)

. Видатки, пов'язані з обслуговуванням фінансових вкладень організації, такі як оплата послуг банку й/або депозитарію за зберігання фінансових вкладень, надання виписки з рахунку депо й т. п., зізнаються:

A

Надзвичайними видатками

B

Позареалізаційними видатками

C

Операційними видатками

 

. У випадку якщо для придбання інвестиційного активу витрачені позикові кошти, отримані на меті, не пов'язані з його придбанням, нарахування відсотків за використання зазначених позикових коштів провадяться по:

A

По найбільшій ставці по кредитах, отриманим організацією у звітному періоді

B

По ставці рефінансування

C

Середньозваженій ставці

. Податки стягуються у формі:

A

Примуса

B

Відчуження

C

Омани

. До фінансових вкладень організації ставляться:

A

Векселя, видані організацією-векселедавцем організації-продавцеві при розрахунках за продані товари, продукцію, виконані роботи, зроблені послуги

B

Дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги

C

Дорогоцінні метали, ювелірні вироби, твори мистецтва й інші аналогічні цінності, придбані не для здійснення звичайних видів діяльності

. Протягом якого строку зберігаються документи відповідно до вимог Закону РФ «Про бухгалтерський облік»?

A

Не менш трьох років

B

Не менш п'яти років

C

Не менш семи років

 

. Статутний капітал дорівнює сумі часток власників для:

A

Товариства з обмеженою відповідальністю

B

Акціонерного товариства

C

Виробничого кооперативу

. У бухгалтерському обліку прямі витрати відображаються на рахунку:

A

25

B

26

C

20

. Земельний податок і податок на майно фізичних осіб є податками:

A

Федеральними

B

Регіональними

C

Місцевими

. При низької рентабельності продукції необхідно прагнути:

A

До збільшення частки позикових і притягнутих коштів

B

До вповільнення обороту активів

C

До зниження витрат на виробництво продукції, робіт, послуг

0. Власник бізнесу, що у чинність переважної участі в його статутному капіталі, або відповідно до ув'язненого між ним і бізнесом договором, або по іншій підставі має можливість визначати рішення, прийняті таким бізнесом, називається:

A

Мажоритарний власник

B

Миноритарный власник

C

Учасник-Вкладник

11. Вартість, який бізнес володів би на ринку у випадку повного інформування останнього про всі аспекти й перспективи його діяльності при відсутності яких-небудь бар'єрів для здійснення операцій із власним капіталом бізнесу, - це

A

Ринкова вартість бізнесу

B

Внутрішня вартість бізнесу

C

Фундаментальна вартість бізнесу

12. Основним завданням аналізу дебіторської заборгованості підприємства в попередньому періоді є

A

Оцінка рівня й складу дебіторської заборгованості підприємства, а також ефективності відверненого в неї оборотного капіталу

B

Оцінка рівня й складу дебіторської заборгованості підприємства

C

Оцінка ефективності відверненого в дебіторську заборгованість оборотного капіталу

13. Що необхідно становити, щоб виручені кошти за реалізовану продукцію (роботи, послуги) використовувалися за цільовим призначенням?

A

Бухгалтерський баланс

B

Звіт про рух капіталу

C

Планову калькуляцію витрат

14. Яке з напрямків розподілу прибутку зменшує власний капітал компанії?

A

Створення резервного фонду

B

Відрахування отриманого прибутку до фонду споживання

C

Виплата дивідендів

15. «Індекс економічної волі» застосовується в розрахунках

A

Біржових індексів

B

Вибіркової сукупності

C

Інвестиційного клімату

16. Різниця між всіма доходами організації й всіх її видатків – це:

A

Виторг

B

Прибуток

C

Грошовий потік

17. До найбільш термінових зобов'язань ставляться:

A

Кредиторська заборгованість, заборгованість учасникам по виплаті доходів, інші короткострокові зобов'язання; позички, не погашені в строк

B

Короткострокові позики й кредити; інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

C

Статті роздягнула III балансу «Капітал і резерви», доходи майбутніх періодів, резерви майбутніх видатків, окремі статті роздягнула V «Короткострокові зобов'язання»

18. Характеристика грошових ресурсів, зміст якої укладається в тім, що грошова одиниця, наявна сьогодні, і грошова одиниця, очікувана до одержання через якийсь час, нерівноцінні, - це

A

Тимчасова цінність

B

Курсова вартість

C

Вартість капіталу

 

19. Здатність організації покривати свої зобов'язання активами, строк перетворення яких у грошову форму відповідає строку погашення зобов'язань, називається:

A

Платоспроможність

B

Ліквідність

C

Стабільність

20. Відношення чистого грошового потоку від поточної діяльності до чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності повинне перевищувати:

A

50%

B

30%

C

10%

21. Коефіцієнт абсолютної ліквідності являє собою:

A

Відношення всіх оборотних коштів за винятком ПДВ по придбаних цінностях і дебіторській заборгованості, платежі по який очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати до поточних зобов'язань

B

Відношення величини коштів, короткострокових цінних паперів і розрахунків до суми короткострокових зобов'язань організації

C

Відношення найбільш ліквідних активів до суми найбільш термінових зобов'язань і короткострокових пасивів

 

22. Чутливість вартості до фактору показує:

A

Здатність фактору відхилятися в потрібному напрямку на цілеспрямовані зусилля менеджменту по його зміні

B

Відносне збільшення вартості, що відповідає певному відносному збільшенню факторів

C

Здатність фактору змінюватися під впливом випадкових подій

23. Вартість реалізованої у звітному періоді продукції плюс (мінус) приріст (зменшення) залишків готової продукції на складі дорівнює:

A

Виторг

B

Незавершене виробництво

C

Товарна продукція

 

24. До труднореализуемым активів ставляться:

A

Запаси, крім рядка «Видатки майбутніх періодів»; ПДВ по придбаних цінностях; дебіторська заборгованість, платежі по який очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати

B

Суми по всіх статтях коштів, які можуть бути використані для проведення розрахунків негайно; короткострокові фінансові вкладення

C

Всі статті балансу роздягнула I «Внеоборотные активи»

25. За умови, що запаси більше суми власних оборотних коштів і кредитів банків під ТМЦ із урахуванням кредитів під товари відвантажені й частини кредиторської заборгованості, зарахованої банком при кредитуванні, фінансове стан організації визначається як:

A

Кризове

B

Нормальна стабільність

C

Нестійке

26. Узагальнюючим показником, що комплексно характеризує використання встаткування, є:

A

Коефіцієнт інтенсивного завантаження

B

Коефіцієнт інтегрального навантаження

C

Коефіцієнт екстенсивного завантаження

27. Нормальна стабільність фінансового стану задається умовою:

A

Запаси менше суми власних оборотних коштів і кредитів банків під ТМЦ із урахуванням кредитів під товари відвантажені й частини кредиторської заборгованості, зарахованої банком при кредитуванні

B

Запаси дорівнюють сумі власних оборотних коштів і кредитів банків під ТМЦ із урахуванням кредитів під товари відвантажені й частини кредиторської заборгованості, зарахованої банком при кредитуванні

C

Запаси більше суми власних оборотних коштів і кредитів банків під ТМЦ із урахуванням кредитів під товари відвантажені й частини кредиторської заборгованості, зарахованої банком при кредитуванні

 

28. Здатність до погашення зобов'язань у випадку ліквідації організації називається:

A

Термінова ліквідність

B

Розрахункова ліквідність

C

Поточна ліквідність

29. Максимально можливий час роботи встаткування називається:

A

Календарний фонд часу

B

Режимний фонд часу

C

Плановий фонд часу

30. Ефективність використання трудових ресурсів характеризується наступним співвідношенням:

A

Темп росту продуктивності праці нижче темпу росту середньої заробітної плати

B

Темп росту продуктивності праці вище темпу росту середньої заробітної плати

C

Темп росту продуктивності праці дорівнює темпу росту середньої заробітної плати

31. При галопуючій інфляції ріст цін на товари становить:

A

До 100% у рік

B

До 10% у рік

C

Більше 200% у рік

 

32. Показник чистого оборотного капіталу визначається як:

A

Різниця між поточними оборотними активами й поточними пасивами

B

Частка від розподілу виторгу від реалізації продукції на середню величину оборотного капіталу

C

Частка від розподілу підсумку роздягнула III пасиву балансу «Капітал і резерви», зменшеного на величину підсумку роздягнула I активу балансу «Внеоборотные активи», на підсумок роздягнула II активу балансу «Оборотні активи»

33. Більше високій питомій вазі внеоборотных активів у складі майна підприємства повинен відповідати:

A

Велика питома вага власного капіталу в складі сукупних пасивів

B

Менша частка власного капіталу в складі сукупних пасивів

C

Велика питома вага довгострокових джерел фінансування

 

34. Зниження оборотності виробничих запасів не може свідчити про:

A

Заморожуванні частини коштів у виробничих запасах заради порятунку виробництва від інфляційних процесів

B

Зниженні ризику, пов'язаного з порушенням поставок сировини

C

Розширенні виробництва

 

35. Контокоррентный кредит передбачає:

A

Ведення банком поточного рахунка клієнта з оплатою розрахункових документів, що надійшли, і зарахуванням виторгу. Якщо коштів клієнта виявляється недостатньо для погашення зобов'язань, банк кредитує його в межах установленої в кредитному договорі суми

B

Перерахування банком застереженої суми на розрахунковий рахунок позичальника

C

Надання банком векселедержателеві кредиту шляхом покупки векселя до настання строку платежу

 

36. До показників ділової активності ставиться

A

Коефіцієнт оборотності активів

B

Коефіцієнт фінансової незалежності

C

Коефіцієнт покриття

 

37. Підвищення частки дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних коштів говорить про:

A

Підвищенні мобільності структури майна організації

B

Зниженні мобільності структури майна організації

C

Підвищенні платоспроможності організації

 

38. Способом обліку фактору інфляції є:

A

Облік інфляційного фактору при розрахунку грошового потоку й регулюванні ставки дисконтирования

B

Ігнорування інфляції при проектуванні грошового потоку й використання реальних дисконтних ставок відсотка

C

Обидві відповіді вірні

 

39. До зовнішніх факторів, що визначають тривалість обороту активів, ставиться:

A

Система керування витратами

B

Масштаб організації

C

Цінова політика організації

40. Частку вартості продукції першого сорту у вартості всієї продукції показує:

A

Коефіцієнт сортності

B

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

C

Поточна прибутковість

41. Ціна, що розраховується шляхом додавання до сумарної собівартості планованого прибутку, непрямих податків (акцизи й ПДВ), посередницьких надбавок, називається:

A

Оптова ціна підприємства

B

Оптова ціна відпускна

C

Оптова ціна закупівлі

 

42. Частка від розподілу вартості уведених у даному періоді основних фондів на вартість основних фондів наприкінці аналізованого періоду називається:

A

Коефіцієнт вибуття основних фондів

B

Коефіцієнт приросту

C

Коефіцієнт відновлення основних фондів

 

43. Оптимальним уважається значення коефіцієнта маневреності, рівне:

A

0,8

B

0,5

C

0,2

44. Коефіцієнт придатності основних фондів характеризує:

A

Ступінь залучення встаткування у виробництво

B

Якісний стан основних фондів на певну дату

C

Ефективність використання основних фондів в аналізованому періоді

45. Які ризики можуть бути зменшені шляхом диверсифікованості?

A

Систематичні

B

Несистематичні

C

Критичні

46. Відношення довгострокового позикового капіталу до власного називається:

A

Поточна платоспроможність

B

Загальна платоспроможність

C

Довгострокова платоспроможність

47. Причиною виникнення низької платоспроможності не може бути:

A

Перевиконання плану реалізації продукції

B

Несвоєчасне надходження платежів від дебіторів

C

Товари на відповідальному зберіганні

 

48. До основних шляхів підвищення рентабельності продукції ставиться:

A

Зниження витрат на одиницю або на 1 руб. продукції

B

Зниження обсягів виробництва

C

Зниження цін на продукцію

49. Виторг від реалізації продукції становить 1 000 руб., витрати – 850 руб. Рентабельність продукції дорівнює:

A

17,6%

B

15%

C

85%

50. До притягнутих джерел формування інвестиційних ресурсів ставляться:

A

Суми погашення довгострокових фінансових інвестицій

B

Інвестиційна середньострокова оренда

C

Безоплатні цільові вкладення державних органів і комерційних структур

51. Загальний фінансовий стан організації, при якому забезпечується стабільно високий результат її функціонування, називається:

A

Фінансова стабільність

B

Загальна стабільність

C

Внутрішня стабільність

 

52. Нормальним значенням коефіцієнта критичної ліквідності вважається:

A

2

B

Приблизно 0,8

C

Більше або дорівнює 1,5

53. Принцип «невидимої руки» розроблений:

A

Смитом

B

Маршалом

C

Міллером-ором

 

54. До позикових джерел формування інвестиційних ресурсів ставляться:

A

Емісія облігацій підприємства

B

Реінвестиції від продажу основних фондів

C

Додаткова емісія акцій підприємства

 

55. Валова продукція являє собою:

A

Вартість всієї зробленої продукції й виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво

B

Вартість реалізованої продукції, відвантаженої й оплаченим покупцями

C

Вартість всієї зробленої продукції й виконаних робіт без внутрішньогосподарських оборотів

56. Ціна, використовувана при комерційних операціях між підрозділами однієї й тієї ж організації, - це

A

Ринкова ціна

B

Облікова ціна

C

Трансферна ціна

 

57. До договорів на туристичне обслуговування застосовуються правила:

A

Глави «Возмездное надання послуг» ГК РФ

B

Глави «Агентування» ГК РФ

C

Глави «Підряд» ГК РФ

58. Турагент відрізняється від щонайдужче тим, що:

A

Турагент не формує туристичний продукт

B

Турагент не повинен одержувати ліцензію, тому що робить тільки посередницькі послуги

C

Турагент не вправі самостійно реалізовувати туристичний продукт

 

59. Претензії до якості туристського продукту пред'являються туристом щонайдужче або турагенту в писемній формі протягом:

A

10 днів з моменту закінчення дії договору

B

20 днів з моменту закінчення дії договору

C

30 днів з моменту закінчення дії договору

60. Які документи необхідні для виконання повірником договору доручення?

A

Доручення

B

Договір доручення

C

Договір доручення й доручення

61. Ліцензування туроператорской діяльності здійснюється:

A

Міністерством економічного розвитку й торгівлі Російської Федерації

B

Федеральним агентством по туризму

C

Федеральною службою по нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини

 

62. Претензії до якості туристського продукту при пред'явленні їхнім туристом у встановлений строк щонайдужче або турагенту в писемній формі підлягають задоволенню протягом:

A

10 днів після одержання претензії

B

20 днів після одержання претензії

C

30 днів після одержання претензії

63. Залучення до адміністративної відповідальності за порушення порядку роботи з готівкою й порядку ведення касових операцій провадиться:

A

Посадовими особами банку

B

Посадовими особами податкових органів

C

Посадовими особами податкових органів або органів внутрішніх справ

64. Чи може фінансовий директор укладати договори позики від імені організації?

A

Ні, це може робити тільки керівник організації

B

Так, якщо він уповноважений на це дорученням

C

Так

65. Чи зобов'язані щонайдужче при здійсненні валютної операції з нерезидентом з розрахунку за готельне обслуговування оформляти паспорт угоди?

A

Зобов'язаний у кожному разі

B

Зобов'язаний тільки у випадку якщо загальна сума контракту перевищує в еквіваленті 5 тис. доларів США за курсом іноземних валют до рубля, установленому Банком Росії на дату висновку контракту

C

Обов'язку по оформленню паспорта угоди не виникає

 

66. Ліцензійними вимогами й умовами при здійсненні туроператорской діяльності є наявність у штаті щонайдужче - юридичної особи не менш:

A

5 працівників, що здійснюють туроператорскую діяльність

B

7 працівників, що здійснюють туроператорскую діяльність

C

10 працівників, що здійснюють туроператорскую діяльність

67. Відповідно до посадової інструкції фінансовий директор має право:

A

Самостійно вести переписку зі структурними підрозділами підприємства, а також зі сторонніми організаціями, податковими органами, органами державної влади й місцевого самоврядування по фінансових питаннях

B

Розподіляти обов'язку між співробітниками бухгалтерії, становити їхні посадові інструкції, контролювати їхнє виконання

C

Видавати доручення

68. Фінансовий директор ставиться до категорії:

A

Службовців

B

Керівників

C

Фахівців

 

69. Фінансовий директор підкоряється безпосередньо:

A

Начальникові планово-фінансового відділу

B

Головному бухгалтерові

C

Керівникові підприємства

70. До посадових обов'язків фінансового директора ставляться:

A

Забезпечення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних облікових документів

B

Безпосереднє ведення переговорів з комерційними банками, іншими кредитними установами й іншими зовнішніми організаціями

C

Участь в оформленні документів по недостачах, незаконній витраті коштів і товарно-матеріальних цінностей, контроль передачі в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі й судові органи


Тут решают тесты

Тест для менеджеров по туризму - 4.0 out of 5 based on 3 votes

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить