Тесты по дисциплинам

Тест туризм Україна

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (3 Голоса)

. У картку об'єктів вносяться Дані

A

Історична подія, з яким зв'язаний пам'ятник

B

Тільки сучасна назва об'єкта

C

Тільки первісна назва об'єкта

. Екскурсійні об'єкти Класифікуються

A

По ступені схоронності

B

По популярності об'єктів

C

По пізнавальній цінності

. Питання, що задаються учасниками екскурсії по темі, мають відношення

A

До методики проведення екскурсії

B

До техніки проведення екскурсії

C

Серед перерахованих варіантів немає вірних

. Прийом зорової Реконструкції

A

Дає можливість екскурсантам спостерігати вид місцевості

B

Широко використовується при показі пам'ятних місць, де проходили військові бої

C

Передбачає перехід від загального до частки

. Одним із прийомів реконструкції Є

A

Прийом зорового монтажу

B

Прийом панорамного показу

C

Прийом локалізації подій

. До особливих методичних прийомів Ставиться

A

Прийом відступу

B

Прийом дослідження

C

Прийом проблемної ситуації

. Огляд на відміну від Показу

A

Багатоплановий процес витягу зорової інформації з об'єктів

B

Може бути визначений як поверхневе позапланове знайомство з пам'ятниками

C

Характеризується пасивним сприйняттям

8. Яке з понять містить у собі мовна культура Мови

A

Змістовність

B

Культура жестів і міміки

C

Вплив мови

9. Прийом пояснення

A

Форма викладу матеріалу

B

Побудований на визначенні відмітних властивостей і якостей предмета

C

Ставить своїм завданням надати допомогу в правильному відображенні об'єкта у свідомості екскурсантів

10. Завдання прийому новизни Матеріалу

A

Допомогти екскурсантам стати учасниками тієї події, якому присвячена екскурсія

B

Зробити сприйняття спостережуваного більше ефективним

C

Дати можливість відтворити картину подій

11. Одне із завдань «портфеля екскурсовода» складається в:

A

Відборі правил техніки ведення екскурсії

B

Визначенні прийомів збереження уваги

C

Відновленні відсутніх ланок при показі

12. Для екскурсовода як педагога характерний наступний вид діяльності

A

Конструктивний

B

Абстрактний

C

Асоціативний

13. Контрольний текст екскурсії - це

A

Відомості, що характеризують екскурсійний об'єкт

B

Підібраний і вивірений по джерелах матеріал, що розкриває тему

C

Рекомендації із проведення екскурсії

14. Відповідно до класифікації екскурсій за формою проведення одним з видів є

A

Екскурсія-Консультація

B

Екскурсія в історичні музеї

C

Комплексна екскурсія

15. Серед груп вказівок екскурсовода виділяють

A

Предлагающие попередньо вивчити особливості об'єкта

B

Рекомендуючі зрівняти даний об'єкт із яким-небудь іншої

C

Предлагающие самостійно розглянути об'єкт

16. Психологічна культура мови містить у собі поняття

A

Граматична й стилістична виразність

B

Культура словника

C

Стилістична культура мови

17. Жести, які допомагають екскурсантам подумки представити зовнішній вигляд втраченого будинку, називаються

A

Вказівні

B

Просторові

C

Що реконструюють

18. У яких екскурсіях застосовуються конструктивні жести

A

Архітектурно-містобудівних

B

Виробничо-історичних

C

Історико-театральних

19. Прийом, побудований на порівнянні зрительно сприйманої інформації, називається

A

Прийом контрасту

B

Прийом відступу

C

прийом, Що Коментує

20. Ціль паузи в екскурсії

A

Знайомство екскурсовода із групою

B

Дати короткочасний відпочинок екскурсантам

C

Дати можливість екскурсовода повідомити додаткові відомості екскурсантові

21. Риторичні питання в процесі екскурсії

A

Задаються екскурсантами

B

Служать для активізації уваги екскурсантів

C

Не задаються

22. Технічні засоби наочності – це

A

Приклади й факти

B

Кінофільми, діафільми, магнітофонні записи

C

Додатковий ілюстративний матеріал

23. У розповіді екскурсовода використовуються наступні методи

A

Суджень

B

Словесні

C

Умовиводів

24. До методичних прийомів розповіді ставиться

A

Прийом перемикання уваги

B

Прийом абстрагування

C

Прийом характеристики

25. Фактори экскурсоводческого майстерності, що залежать від екскурсовода, включають

A

Рівень методичної документації

B

Володіння методикою

C

Відбір об'єктів показу

26. Критерій точності мови – це:

A

Дохідливість і доступність мови для аудиторії

B

Відповідність змісту мови думкам екскурсовода

C

Логічно виправдане використання мовних засобів

27. Однієї із завдань показу є

A

Показати об'єкти такими, якими вони були в період описуваної події

B

Пожвавити екскурсію, активізувати екскурсантів

C

Дати можливість самостійного спостереження екскурсантами визначних пам'яток

28. Основою розповіді в екскурсії є

A

Методична розробка

B

«Портфель екскурсовода»

C

Індивідуальний текст екскурсії

29. У літературній екскурсії переважає

A

Натурна наочність

B

Словесно-образна наочність

C

Образотворча й словесно-образна наочність

30. Кожний працівник, що обрав професію екскурсовода, повинен прослуховувати екскурсоводів по своїй галузі знань

A

Так

B

Немає

C

Важко відповісти

31. В історичній екскурсії переважає

A

Натурна наочність

B

Образотворча й словесно-образна наочність

C

Словесно-образна наочність

32. Що являє собою методична розробка

A

Підготовка контрольного тексту екскурсії

B

Умовне найменування наочних приладдя, використовуваних у ході проведення екскурсії

C

Документ, що визначає, як провести дану екскурсію

33. Композицією екскурсії називають

a

Предмет показу й розповіді

b

Задум екскурсії

c

Розташування, послідовність і співвідношення підтем

34. Підміна слів жестами є

A

Недоліком при використанні жестів

B

Перевагою при використанні жестів

C

Не має істотного значення

35. Мова екскурсовода повинен відповідати критерію ясності

A

Так

B

Немає

C

Не завжди

36. Методичний прийом ведення екскурсії й навичка

A

Не зв'язані між собою

B

Нерозривно зв'язані

C

Можуть бути як зв'язані, так і не зв'язані, залежно від ситуації

37. Визначення методичних прийомів проведення екскурсії включає

A

Визначення прийомів збереження уваги

B

Визначення теми екскурсії

C

Складання наочного приладдя

38. Екскурсія як форма спілкування припускає

A

Взаємозв'язок і взаємодія суб'єктів (екскурсовода й екскурсантів) на основі їхньої спільної діяльності

B

Підвищення рівня знань по історії, архітектурі, літературі й іншим галузям знання

C

Ряд дій – підготовка й проведення екскурсії

39. Вказівний жест використовується з метою

A

Дати подання про границі об'єкта, що оглядається

B

Перемкнути увага екскурсантів з одного об'єкта на інший

C

Підкреслити особливості конструкції

40. Використання екскурсоводом при розповіді найбільш популярних прийомів

A

Знижує якість проведених екскурсій

B

Підвищує якість проведених екскурсій

C

Не впливає на якість проведених екскурсій

41. Одним з варіантів побудови екскурсійних маршрутів є

A

Хронологічний

B

Автобусний

C

Мистецтвознавчий

42. Який з логічних переходів є найбільш ефективним

A

Формальний перехід

B

Ув'язаний з темою

C

Формальний і вв'язаний з темою переходи мають однакову ефективність

43. До функцій екскурсії ставиться

A

Ідейність

B

Зв'язок теорії з життям

C

Наукова пропаганда

44. Однієї із щаблів показу є

A

Уважний погляд на об'єкти, без підказки й керівництва з боку

B

Узагальнення побаченого й почутого від екскурсовода

C

Вибір крапки показу

45. Попередній щабель при підготовці до екскурсії полягає в:

A

Відборі об'єктів для екскурсії

B

Обробці фактичного матеріалу

C

Написанні екскурсоводом індивідуальних текстів

46. Що з нижчепереліченого не ставиться до етапів становлення професії екскурсовода

A

Оволодіння системою знань за фахом

B

Засвоєння основ професійної майстерності

C

Проведення екскурсій

47. Який з нижчеперелічених документів не є обов'язковим для кожної теми екскурсії

A

Список літератури по темі

B

Список екскурсоводів, які проводять екскурсію

C

Список екскурсантів

48. Відповідно до класифікації екскурсій по змісту виділяють

A

Оглядові екскурсії

B

Міські екскурсії

C

Екскурсії-Спектаклі

49. В архітектурно-містобудівній екскурсії переважає

A

Натурна наочність

B

Образотворча й словесно-образна наочність

C

Словесно-образна наочність

50. Мовне спілкування являє собою вплив на аудиторію

A

Словесного, мовного потоку інформації

B

Внеречевого потоку інформації

C

І мовного потоку, і внеречевого потоку інформації

51. Критерій чистоти мови – це:

A

Дохідливість і доступність мови для аудиторії

B

Відповідність змісту мови думкам екскурсовода

C

Логічно виправдане використання мовних засобів

52. Словесно-образна наочність – це:

A

Приклади й факти

B

Натуральні предмети

C

Додатковий ілюстративний матеріал

53. Заключний щабель підготовки нової екскурсії складається в:

A

Прийомі екскурсії на маршруті

B

Обробці фактичного матеріалу

C

Написанні екскурсоводом індивідуальних текстів

54. До практичних методів, використовуваним у процесі екскурсії, ставиться

A

Самостійна робота екскурсантів над засвоєнням матеріалу

B

Усний виклад матеріалу

C

Метод аналогії

55. До загальних ознак екскурсії ставиться

A

Довжина в часі менш однієї академічної години (45 хв)

B

Цілеспрямованість показу об'єктів, наявність певної теми

C

Демонстрація діючих об'єктів

56. Екскурсійний метод – це

A

Форма поширення знань і виховання

B

Сукупність методичних прийомів, які застосовуються на екскурсіях

C

Вибір у спостережуваних об'єктах найважливішого й істотного

57. Незвичайність (екзотичність) об'єкта має на увазі

A

Зв'язок об'єкта з конкретною історичною подією

B

Популярність серед населення

C

Особливість пам'ятника історії й культури

58. Комунікативні якості мови передбачають

A

Уживання словесних штампів

B

Точність мови

C

Надмірне вживання спеціальних термінів

59. Які специфічні здатності характерні для екскурсовода

A

Організаторські

B

Розумова активність

C

Наполегливість

60. Одним з видів психічних процесів в екскурсіях є

A

Неуважність

B

Мислення

C

Зосередженість

61. Реконструктивна розповідь ставить своїм завданням відновити перед думкою слухачів тієї або інший предмет у первісному виді

A

Так

B

Немає

C

Важко відповісти

62. Мимовільна увага характеризується

A

Вольовими зусиллями

B

Пасивністю

C

Активністю


Тут решают тесты

Тест туризм Україна - 4.3 out of 5 based on 3 votes

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить