Тесты по дисциплинам

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 Тести «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»

Пакет тестових завдань з визначення професійної компетентності випускника призначений для паперового та комп’ютерного тестування студентів-випускників після проходження переддипломної практики та перед виконанням дипломного проекту.

Пакет завдань може використовуватися для студентів електротехнічних спеціальностей ВНЗ І-ІІІ ступенів акредитації.

Пакет тестових завдань розроблено на основі законодавчих та підзаконних актів з енергетики і охорони праці України та тимчасово діючих на території України нормативних актів колишнього СРСР, які увійшли до Державного Реєстру законодавчих та підзаконних актів.

Звертаємо увагу, що питання розроблено згідно нових нормативних актів:

1.  Правила технічної експлуатації установок споживачів (Міністерство палива і енергетики наказ № 258 від 25.07.2006 року)

2.  ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (Наказ № 4 від 09.01.1998 року Держнаглядохорони праці)

3.  ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок (Наказ № 272 від 21.06.2001 року Міністерство праці та соціальної політики)

4.  Правила улаштування електроустановок (ПУЕ 2009 Держенергонагляд України, 2009)

За період навчання майбутній фахівець отримує необхідну інформацію зі спеціальності, яка по закінченню навчання складає базу знань молодшого спеціаліста. Крім того, для закріплення отриманих знань, проводяться практичні і лабораторні роботи, навчальні та виробничі практики. Щоб оцінити знання та визначити професійну компетентність студента застосовуються різні способи оцінювання: усна бесіда, письмове оцінювання, семінарські заняття, захист звітів.

Швидко і незаангажовано дозволяє оцінити рівень знань студента тестування, що проводиться двома способами: письмове та комп’ютерне. Комп’ютерне тестування дає можливість миттєво отримати оцінку після відповіді на запитання.

Для комп’ютерного тестування використовується велика кількість складних і простих програм, одна з них - “ABC thesaurus v.4.4.0.7”. Дана програма дає можливість використовувати тестові завдання з рисунками, графіками, формулами та дуже проста у використанні.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

1.  Визначення професійної компетентності студентів-випускників коледжу проводиться шляхом тестування з використанням пакетів тестових завдань після проходження переддипломної практики.

2.  Пакет тестових завдань формується викладачами МЦК електротехнічних дисциплін на основі тестів, які розроблені з кожної дисципліни.

3.  Для визначення професійної компетентності випускників студентам пропонується 60 тестових завдань з дисциплін професійного спрямування.

4.  Для досягнення об’єктивного оцінювання знань студентів враховується складність питань, включених до пакету тестових завдань. В зв’язку з цим пропонується наступна диференціація питань за їх складністю:

-  питання високого рівня складності – 90-100%;

-  питання середнього рівня складності – 75-90%;

-  питання низького рівня складності – 60-75%.

Оцінку складності питання визначає викладач, з даної дисципліни. Рівень складності питання позначається відповідними балами на картці відповіді, картка 2.

5.  Для спрощення і прискорення перевірки результатів тестування до пакету тестових завдань розроблено ключ визначення правильності відповідей, картка 1.

6.  Відповідаючи на питання, студент записує на картці правильний, на його думку, номер варіанту, картка 2. Цей аркуш відповідей студента використовується для підрахунку загальної суми балів та виведення атестаційної оцінки.

7.  Використання комп’ютерної програми для тестового контролю дає можливість миттєво знати результати іспиту. Для цього потрібно варіанти тестових завдань з основних дисциплін занести до програми, а тестування проводити з використанням функції «перемішування запитань».

8.  Викладач оцінює правильність відповідей із врахуванням рівня складності питань. А саме - кожна правильна відповідь студента:

·  на питання високого рівня складності оцінюється в „3” бали;

·  на питання середнього рівня складності - в „2” бали;

·  на питання низького рівня складності - в „1” бал.

Бали з кожного питання пакету тестових завдань викладач фіксує на картці відповідей студента.

9.  Для виведення атестаційної оцінки за основу береться загальна сума балів, визначена на картці відповідей студента та нижче наведена шкала оцінок - таблиця 1. Максимально можлива кількість балів – 100.

Таблиця 1 - Шкала оцінок рівня знань студентів за результатами підсумкового тестування

Загальна сума балів

Атестаційна оцінка (національна)

Оцінка ECTS

Оцінка

Визначення оцінки

97 балів і більше

Відмінно

12

A

Відмінно

90-96

11, 10

B

Дуже добре

84-89

Добре

9

C

Добре

83-88

8

Добре

75-82

7

Добре

65-74

Задовільно

6, 5

D

Задовільно

60-64

4

E

Достатньо

36-59

Незадовільно

3, 2

FX

Незадовільно

35-0

1

F

Незадовільно

10.  Орієнтовна тривалість тестування – в межах однієї години (1 питання – 1 хв.).

11.  Запитання і картка для відповідей студентів додаються до екзаменаційної (залікової) відомості і здаються секретарю в день прийому іспиту (заліку).

12.  Комплект тестових завдань для визначення професійної компетентності, а також ключ визначення правильності відповідей потрібно зберігати так, щоб вони були недоступними для студентів.

13.  Методичний інструментарій для проведення атестації студентів і слухачів шляхом тестування розглядається і затверджується на засіданні МЦК.

14.  Пакети тестових завдань і ключі визначення правильних відповідей повинні бути подані в навчальну частину коледжу як на паперових носіях, так і в електронному вигляді.

ЛІТЕРАТУРА для підготовки до тестов для електриков.

1.  Е. М. Костенко Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования. - К.: 2001

2.  Правила технічної експлуатації установок споживачів (Міністерство палива і енергетики наказ № 258 від 25.07.2006 року)

3.  ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (Наказ № 4 від 09.01.1998 року Держнаглядохорони праці)

4.  В. І. Гажаман Електробезпека на виробництві. - К.: 2002

5. Правила користування електричною енергією. – К.: 2002

6. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (у питаннях та відповідях ) частина 1. – К.: 2002 частина 2.

7. “Правила будови електроустановок, електрообладнання спеціальних установок”. - К.: 2001

8.  І. І Ревенко, В. М. Щербак Механізація тваринництва. - К.: 2004.

9. В. Т. Дмитрів, В. М. Шиманський “Електроніка і мікросхемотехніка”. - Л.: 2004.

10. Є. Л. Жулай Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній. – К.: 2002

11. С. О. Єрмолаєв Експлуатація і ремонт електрообладнання та засобів автоматизації. – К.: 2002

12. ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок (Наказ № 272 від 21.06.2001 року Міністерство праці та соціальної політики)

13. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ 2009 Держенергонагляд України, 2009)

 


Тут решают тесты